Hvilken død er det der bliver styrtet i ildsøen?

Åb 20,14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen.

Hvem er det der går fortabt?

2Pet 3,7 Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt.

Hvad skal alle de der glemmer Gud?

Sl 9,18 De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag, der glemmer Gud.

Hvad siges der om dem der lever et udsvævende liv?

1Tim 5,6 men den, der fører et udsvævende liv, er levende død.

Hvad er lige så død, som et legeme uden åndedræt?

Jak 2,26 For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Hvem bliver evangeliet også forkyndt for?

1Pet 4,6 For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever.

Hvem skal vi ikke henvende os til?

3Mos 19,31 Vend jer ikke til dødemanere, og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren jeres Gud!

Hvem vil Herren udrydde?

3Mos 20,6 Og den, der vender sig til dødemanere og sandsigere og horer med dem, mod ham vender jeg mig og udrydder ham fra hans folk.

Hvad skal der ske med dem der har ensandsigers ånd i sig?

3Mos 20,27 Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død

Hvad skal der ske med dem der bruger magi og søger råd hos de døde?

5Mos 18,10-12  Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig;

Hvad gjorde Saul?

1Krøn 10,13 Således døde Saul, fordi han havde vist troløshed mod Herren og ikke havde fulgt Herrens befaling, men endda havde spurgt en dødemaner til råds

Hvad skal man sige til dødemanerne og til sandsigerne?

Es 8,19-20 Siger man til jer: "I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der hvisker og mumler; skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde til fordel for de levende?" så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: "Til belæringen og til budskabet."

Hvad kom der ud af munden på dragen og dyret?

Åb 16,13-15  Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag. "Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam."

Hvordan skal det gå dem der giver sig ud for at være retfærdige tjenere?

2Kor 11,13-15  De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Hvorfor vil nogle falde fra troen?

1Tim 4,1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,

Hvor meget ved de døde?

Præd 9,5-6  For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme. Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.

Hvordan vil de gå med den vise?

Præd 2,16 Man husker hverken den vise eller tåben, for inden længe vil alt være glemt. Ak, både den vise og tåben må dø!

Hvad sker der med de uretfærdige?

Præd 8,10 Jeg har også set, at uretfærdige bliver begravet og stedt til hvile, mens de, der har handlet rigtigt, må færdes langt fra det hellige sted og bliver glemt i byen. Også det er tomhed!

Hvad sker der med dem der går ned i dødsriget?

Job 7,8-10  Øjet, der ser mig, får mig ikke mere at se, retter du dit øje mod mig, er jeg der ikke. Skyer spredes og forsvinder, den, der går ned i dødsriget, kommer ikke op igen. Han kommer aldrig mere hjem; hvor han boede, ser man ham ikke mere.

Hvad skete der efter, at Stefanus havde sagt "Tilregn dem ikke denne synd?

Apg 7,60 Han faldt på knæ og råbte med høj røst: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han hen.

Hvad omtales døden som?

Joh 11,11-14  Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: "Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham."  Disciplene sagde til ham: "Herre, hvis han sover, kommer han sig." Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus ligeud til dem: "Lazarus er død.

Er det alle dde døde der skal opstå til evigt liv?

Dan 12,2 Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.

Hvad bliver de døde til efter døden?

Præd 3,19-20  For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!  Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen.

Hvor er der ingen visdom eller kundskab?

Præd 9,10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.

Lovpriser de døde Herren?

Sl 115,17 De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden;

Hvem kalder på dig i døden?

Sl 6,6 Ingen påkalder dig i døden, hvem takker dig i dødsriget?  

Hvor meget ved de døde om deres levende familie?

Præd 9,5-6  For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.  Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.

Er David steget op til himlen?

Apg 2,34 For David steg ikke op til himlene, men siger selv: Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd,

Hvem skal opstå til evigt liv?

Joh 5,28-29  I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst  og gå ud af dem - de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.

Hvad vil der ske ved de retfærdiges opstandelse?

Luk 14,14 Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse."

Hvad er de dødes opstandelse kommet ved?

1Kor 15,20-21  Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.

Hvem skal opstå først?

1Thess 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.