Ikke en kamp mod kød og blod
Dette er illustreret bibelstudie nr 379

Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.

 Ef 6,12  Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.

Alle de forskellige former for onde åndemagter
de magter der kontrollerer de onde ånder
det ondes hovedkvarter

Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre.  Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med,  gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus Ef 2,1-5

 Engang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud.  I fulgte strømmen og lod jer lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter, den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lokkede os til. Af natur var vi som alle andre under Guds vrede og dom.  Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv gennem Kristus - men husk, at det kun er ved hans nåde, I fik del i det evige liv! Hver Ef 2,1-5

De åndelige kristne, siger ligesom Paulus - "hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre". Rom 8,38-39

Vi nærmer os tiden, da magterne og myndighederne og ondskabens åndemagter i himmelrummet går helt ind i kampen mod sandheden, og Satans forførende magt bliver så stor, at han vil føre de kristne og endog de der siger at de er blandt de udvalgte vild. Kun de åndelige kristne, der virkelig grundigt har sammenlignet de forskellige skriftsteder om de enkelte emner med hinanden og på denne måde har den nødvendige åndelige forståelse af Djævlens magt og den snedige måde han arbejder på, vil kunne gennemskue Djævlens bedrag. Deres dømmekraft er på denne måde blevet skærpet af guddommelig oplysning, så de ikke er uvidende om, hvad Satan har i sinde. Hele Herrens himmelske hærskare er til deres rådighed i arbejdet med at afsløre Djævlens forførende bedrag. Ved at lade de hellige engle samarbejde med os har Gud gjort det muligt, at vor mission kan blive vidunderlig, ja en strålende succes.

Himmelske sendebud venter på at kommunikere med dem, der har ladet selvet ude af betragtning og hvis liv er en opfyldelse af ordene: "Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig". Sådanne mænd og kvinder må menigheden bestå af før dens lys kan skinne for verden med et klart og strålende skær. Vort syn på retfærdighedens sol er fordunklet af egoisme. Kristus bliver korsfæstet på ny af mange, fordi de lader Satan få magten over dem. Menigheden behøver hengivne mænd og kvinder til at fremholde frelsens budskab for verden, og vise syndere hen til Guds lam, - - mænd og kvinder, der med deres retfærdige handlinger og deres rene sande ord, kan løfte deres medmennesker op af nedværdigelsens afgrund.

Satan vil ikke vige en tomme, hvis ikke han drives tilbage af himmelske sendebud. Guds folk skal være i stand til at møde ham på samme måde, som vor frelser gjorde det, med disse ord: "Der står skrevet!" Satan kan citere Bibelen lige så godt i dag som på Kristi tid, og han vil fordreje dens lære for at støtte sit blændværk. Bibelens rene ord er det stærkeste våben i enhver kamp.
De, der ønsker at bestå i denne farens, stund, må selv kunne forstå skriftens vidnesbyrd om menneskets natur og tilstand i døden, for i en nær fremtid vil mange komme til at stå over for djævelske ånder, der giver sig ud for at være elskede venner eller slægtninge og forkynder de allerfarligste kætterier. Disse gæster vil appellere til vor inderligste deltagelse og vil udføre undere for at støtte deres foregivende. Vi må være forberedt på at modstå dem med Bibelens sandheder, at de døde intet ved, og at de, som viser sig på denne måde, er onde ånder.
Vi står lige foran "prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden".  Åb 3,10.  Alle, hvis tro ikke er fast grund-fæstet i Guds ord, vil lade sig narre og overvinde. De, der alvorligt søger kundskab om sandheden og stræber efter at rense deres sjæle gennem lydighed og på denne måde gøre, hvad de kan for at berede sig til kampen, vil i sandhedens Gud finde et sikkert forsvar. "Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast," lød Frelserens, løfte. Åb 3,10. Herren vil sende enhver eneste engel ud fra Himmelen for at beskytte sit folk, hvis det er nødvendig.  Herren vil ikke overlade en eneste sjæl, der stoler på ham, til at blive besejret af Satan. 

Mens magterne og myndighederne og ondskabens åndemagter i himmelrummet sluttede sig sammen imod de åndelige kristne, svigtede Herren ikke sit folk. Hvis deres øjne var blevet åbnet, ville de have fået et lige så tydeligt bevis på guddommelig tilstedeværelse og hjælp, som da Elisas tjener; viste sin herre den fjendtlige hær, der omgav dem og afskar dem fra enhver mulighed for flugt, bad profeten: "Herre, luk hans øjne op, så han kan se." 2Kong. 6,17. Og se, bjerget var fuldt af ildvogne og ildheste, Himmelens hær, som var sendt for at beskytte denne Guds mand. På samme måde vogtede englene dem, der arbejdede med at advare denne syndige jords befolkning.

Sandheden og Guds gerning påskønnes ikke af en verdsligsindet kristenhed. Det er ikke under bekvemte forhold med jordiske æresbevisninger eller i overensstemmelse med verden, at Mesterens efterfølgere findes, men på ydmygelsens og skammens veje, forrest i kampen "mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet". Ef. 6,12. Og nu i dag bliver de ligesom på Kristi tid misforstået og bebrejdet af deres præster og farisæere.

Evangeliet møder nu modstand fra alle kanter. Aldrig har ondskabens åndemagter være stærkere end i denne tid. Onde ånder forener sig med menneskelige redskaber, for at føre krig mod Guds bud. Overleveringer og usandhed ophøjes over Den hellige skrift, fornuft og videnskab over åbenbaringen, menneskeligt talent over Åndens lære, former og ceremonier over gudfrygtighedens levende kraft. Grove synder har skilt folket fra Gud. Vantro bliver hurtigt moden. "Vi vil ikke at denne mand skal råde over os!" - sådan er det at tusinder af mennesker taler. Guds tjenere må opløfte røsten som en basun og vise menneskene deres overtrædelser. De behagelige prædikerne som så ofte høres, gør ikke noget varigt indtryk. Menneskene rammes ikke i hjertet, fordi de tydelige, skarpe sandheder i Guds Ord ikke bliver fremholdt for dem.

Dersom mange af dem der bekender sig til at tro på sandheden, skulle give udtryk for deres virkelige følelser, så ville de sige: "Hvorfor er det nødvendigt at tale så tydeligt"?
Johannes mistede livet fordi han talte så tydeligt. Hvorfor kunne han ikke have fortsat uden at pådrage sig Herodes' vrede?

De åndelige kristnes kamp skal ikke føres mod kød og blod, men "mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet". Ef. 6,12. De skal stride mod overnaturlige kræfter, men de har vished for at få overnaturlig hjælp. Alle Himmelens englene er inden for dens rækker. Helligånden, som er stedfortræder for fyrsten over Herrens hær, kommer for at lede slaget. Vore skrøbeligheder kan være nok så mange, vore synder og fejl frygtelige, men Guds nåde gælder for alle, der søger den i sand anger. Almagtens kraft er sikret til hjælp for alle dem, der stoler på Gud.

Din computer er, når den er tilsluttet internettet, ligesom alle andre computere hele tiden udsat for angreb udefra. Virus, spam, pirsing og mange, mange andre ting. Du beskytter den så godt du kan mod de mange forskellige angreb den hele tiden er udsat for med både et virusprogram, en firwall og et eller flere andre programmer.

Ligesom din computer er du også hele tiden udsat for angreb udefra. Det sker som regel på en så snedig måde, at du ikke opdager det, men det bliver det jo ikke mindre farlig af - tvært imod. Meditation, helbredelser, hvis magi, sublime cut er blot et par af de snedige angreb du hele tiden er udsat for.
De fleste gør alt hvad de kan med at holde de dårlige ting væk fra deres computer, men når det gælder dem selv er det næsten modsat, for flere af de farligste ting, som feks meditation og helbredelser bliver i en meget stor udstrækning brugt at de der kalder sig kristne. Men da disse ting bruges af flere milliarder mennesker verden over, mener vi ikke, at de er farlige. Disse ting er blevet en del af mange menneskers hverdag og er derfor ofte mere naturlige i ens liv end bøn og bibelstudie.