Søndagslove overalt i verden!

 

Profetierne opfyldes, og en stormfuld tid ligger foran os. Gamle uenigheder, som tilsyneladende har været dysset ned i lang tid, vil genopstå, og nye vil opstå. De vil blande sig, og det vil ske hurtigt. Englene holder de fire vinde tilbage, så de ikke slippes løs, før det særlige advarselsbudskab er givet til verden. Men mørke skyer trækker op, og uvejret vil bryde løs over verden - og for mange vil det komme som en tyv om natten.

Det var mange, der trak på smilebåndet, da vi for 20-30 år siden fortalte dem, at man ville vedtage søndagslove overalt i verden, og til og med love, der ville tvinge mennesker til at helligholde søndagen. Vi ser nu, at dette sker. Alt, hvad Gud har forudsagt, vil komme vil ske - ikke et af de ord han har talt, vil falde til jorden. Protestantismen rækker sine hænder ud over svælget for at gribe fast i pavemagtens, og der indgås et forbund for at udslette det fjerde buds sabbat. Det synens menneske, som på Satans tilskyndelse indstiftede den falske sabbat, pavedømmets leder, vil blive ophøjet til at indtage Guds plads.

Vi har i mange år forventet at en søndagslov ville blive vedtaget i USA., og nu da den er ved at være lige over os, spørger vi, hvad vil vort folk gøre ved det? Er du klar over, at der snart vil komme en nat, hvor ingen kan arbejde? Har du den overbevisning og indstilling der skal til, for at du kan bestå når der virkelig kommer modstand? Vi burde, nu medens der endnu er tid, søge Gud for at få måde og kraft. Gud lever, og vi tror ikke, at tiden endnu er kommet da vor frihed er blevet begrænset. Profeten sagde: "Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: "Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande." Åb 7,1-3. Dette fortæller os, hvilket arbejde vi nu skal gøre, vi skal råbe til Gud om at holde de fire vinde tilbage indtil vi har haft missionærer ude i alle dele af verden, for at forkynde advarslen om ulydighed mod Jehovas lov.

Disse lærdomme er givet til gavn for os. Vi behøver at bygge vor tro på Gud; for vi står lige foran en tid, som vil prøve menneskenes sjæle. På Oliebjerget omtalte Kristus de frygtelige straffedomme, der skulle gå forud for hans komme: "I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter." "Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt dette er kun veernes begyndelse." Matt 24,6-7. Medens disse profetier fik en delvis opfyldelse ved Jerusalems ødelæggelse, har de dog en mere direkte anvendelse på de sidste dage.

Vi står på tærskelen til store og højtidelige begivenheder. Profetien opfyldes hurtigt. Herren står for døren. En tidsperiode af overvældende interesse for alle, som lever, vil snart åbne sig for os. Fortidens stridsspørgsmål vil genoplives; nye stridsspørgsmål vil opstå. De scener, der vil blive udspillet her på jorden, har endnu ingen drømt om. Satan er i virksomhed ved menneskelige redskaber De, der gør anstrengelser for at ændre grundloven og for vedtagelsen af en lov til fremtvingelse af søndagens helligholdelse, har kun ringe forståelse af, hvad følgen vil blive. En krise er umiddelbart forestående.   

Men Guds tjenere skal ikke stole på sig selv i denne krisestund. I de syner, som blev givet Esajas, Ezekiel og Johannes, ser vi, hvor nøje Himmelen står i forbindelse med de begivenheder, der finder sted på jorden, og hvor stor Guds omsorg er for dem, der lyder ham. Verden er ikke uden en hersker. Programmet for de kommende begivenheder er i Herrens hånd. Himmelens Majestæt har nationernes skæbne såvel som sin menigheds anliggender under sin egen ledelse.

"Men dig, menneskesøn, har jeg sat til vægter for Israels hus: hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den Gudløse: Du skal visselig dø! og du ikke taler for at advare ham mod hans vej, så skal den Gudløse vel dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd." Ez. 33,7-8.

Vi har aldrig kunnet bruge dette skriftsted Ez 33,7-8 med større styrke end i dag. Verden ringeagter Guds krav mere og mere. Menneskene er blevet dristige til at overtræde. Ondskaben blandt verdens beboere har næsten fyldt deres ugudeligheds bæger. Vor Jord er næsten kommet til det punkt, hvor Gud vil tillade ødelæggeren at gøre med den efter sin vilje. Det sidste akt i dramaet består i, at der indføres menneskelove i stedet for Guds lov, at søndagen bliver ophøjet i stedet for den bibelske sabbat udelukkende i kraft af menneskelig myndighed. Når denne forandring bliver verdensomfattende, vil Gud åbenbare sig. Han vil rejse sig i sin majestæt og ryste Jorden frygteligt. Han vil gå ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden for lyset og dølger ej mere sine dræbte.

Den store strid, som Satan fremkaldte i de himmelske sale, vil snart, meget snart blive afgjort for evigt. Alle Jordens beboere vil snart have taget standpunkt enten for eller imod Himmelens regering. Satan udøver mere end nogen sinde sin forføreriske magt for at vildlede og ødelægge enhver sjæl, som ikke er på vagt. Vi er kaldet til at vække menneskene op og berede sig for de store begivenheder, som venter dem. Vi må advare dem, som står på selve afgrundens rand. Guds folk skal af al magt kæmpe mod Satans løgn og nedbryde hans fæstninger. For hvert eneste menneske i den vide verden, som vil give agt på det, skal vi anskueliggøre de principper, som står på spil i den store strid - principper, som er af betydning for sjælens evige skæbne. Til mennesker fjern og nær skal vi stille det spørgsmål: "Følger I den store oprører i ulydighed mod Guds lov, eller følger I Guds Søn, som erklærede: "Jeg har holdt min Faders bud?"