Guds lov er blevet tilsidesat!

 

Vi skal flittigt studere Guds ord, og bede i tro, at Gud vil begrænse mørkets magter, for selvom budskabet kun er kommet til forholdsvis få, skal verden oplyses af dets herlighed. Den nuværende sandhed - - Guds bud og troen på Jesus - - har endnu ikke lydt, som den skal gøre. Der er mange lige udenfor vor dør, for vis frelse der ikke er gjort nogen personlig anstrengelse

Vi lever i den sidste tid. Regeringer og trossamfund går sammen for at modarbejde Guds plan. Sammenslutningen af mennesker som Gud havde planlagt skulle være en vej til at styrke godhed og lykke, er i stedet blevet brugt til at styrke det onde og fremkalde utilfredshed. Mennesker har tilsluttet sig de nedbrydende magter, og de menneskelige love er nu blevet sat i stedet for Guds love.

Dette er antikrists værk. Guds lov er blevet tilsidesat og skriften er blevet udskiftet med menneskers meninger. Satan er blevet jordens hærsker og i hans hånd er fristelserne blevet en videnskab. Han regerede over et meget stort område. Synden har stimuleret de der følger ham til farlige aktiviteter. Mennesker har overgivet sig til evig ondskab. Salget af berusende drikke der ødelægger legemet er blevet frigivet af en kristen regering. Og de der har tilladelsen til at sælge de der gør mennesker til dæmoner er også de der vil vedtage en søndagslov, som bliver givet til verden i religionens navn.

Det lys Kristus har åbenbaret for hans tjenere, er for os! I hans åbenbaring er de tre engles budskab givet, og en engel kom ned fra himlen, med stor magt og oplyste jorden med Guds herlighed. I disse budskaber er der en advarsel til de uguelige, som lever i de sidste dage, og mod at tage dyrets mærke. Vi skal ikke kun læse og forstå dette budskab, men vi skal forkynde det på en måde så det ikke kan misforstås. Når vi på denne måde fremholder de ting der blev åbenbaret for Johannes vil det vække befolkningen.

Lige så snart Guds folk er beseglet i deres pander det er ikke et segl eller mærke, der kan ses, men en befæstelse i sandheden, både intellektuelt og åndeligt, så de ikke kan rokkes lige så snart søm Guds folk er beseglet og beredt for rystelsen, vil den komme, ja, den er allerede begyndt; Guds straffedomme er kommet over landet for at give os en advarsel, så vi kan vide, hvad der vil komme.

Hjemsøgelserne vil svare til menneskenes ondskab og det lys, de har haft over sandheden. Hvis de har kendt sandheden, så vil straffen blive i forhold til dette lys.

Enden er nær, og alle byer vil blive vendt op og ned. Overalt vil der ske ødelæggelser. Alt, hvad der kan rystes, vil blive rystet, og vi aner ikke, hvad det næste vil blive. Dommene vil stå i forhold til folkets ondskab og det lys, de har haft over sandheden.

Guds folk gennemgik store prøvelser på Esters tid, men forfølgelsens tid er ikke forbi endnu. Åbenbaringens forfatter, som fik lov at se ind i fremtiden, har sagt: "Dragen vrededes på kvinden og gik bort for at føre krig mod de andre af hendes slægt, dem, der holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd." Åb 12,17. Disse ord vil gå i opfyldelse, mens nogle af de mennesker, der lever på jorden i dag, endnu er i live. Det samme had, som fik mennesker til at forfølge den sande menighed i fortiden, vil atter blive optændt imod dem, der tjener Gud. Der er allerede ved at blive truffet forberedelser til den sidste store kamp.

Det dekret, som til slut vil blive udstedt imod Guds sidste menighed, har meget tilfælles med den befaling, som Ahasverus gav med henblik på jøderne. På vor tid betragter den sande menigheds fjender den lille skare, der holder sabbatsbudet, som en Mordokaj i porten. De, der ikke frygter Herren, men træder hans sabbat under fode, betragter det som en stadig irettesættelse, at Guds folk ærer hans lov.

Satan vil vække menneskenes vrede imod det mindretal, som ikke vil følge de populære skikke og traditioner. Højtstående og ansete personer vil alliere sig med de lovløse elementer i samfundet og lægge planer, som er rettet imod Guds folk. Velhavende, begavede og højt uddannede mennesker vil slutte sig sammen og overøse dem med foragt. Intolerante regenter, præster og menighedsmedlemmer vil slutte sig sammen imod dem. Man vil forsøge at kuldkaste deres tro, både i tale og skrift, ved pral, trusler og latterliggørelse. Deres fjender vil ophidse masserne ved falske anklager og hadske angreb. Da de, der holder den bibelske sabbat, ikke kan gendrives med bibelske argumenter, søger man at ramme dem ad lovgivningens vej. For at sikre sig folkets yndest vil lovgiverne give efter for kravet om indførelse af søndagslove. Men de, der frygter Gud, kan ikke godkende en forordning, som krænker et af de ti bud. Det er på denne valplads, at den sidste store kamp i striden mellem sandhed og vildfarelse vil blive udkæmpet. Vi behøver ikke at være tvivlrådige med hensyn til udfaldet, for Herren vil forsvare sin sandhed og sit folk i dag, ligesom han gjorde på Esters og Mordokajs tid.