Dette er den test som Guds folk!

 

Åb.13:11-17 "Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men talte ligesom en drage. Og det udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt.  Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem, der bor på joden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne, og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live. Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede. Og det får alle, både små og store, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller deres pande, for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har mærket; dyrets navn eller det navs tal.

Dette er den test som Guds folk må bestå før de kan blive beseglet. Alle som viser deres loyalitet mod Gud ved at holde hans lov, og afviser at acceptere en falsk sabbat vil gå under Herren Gud Jehovas banner, og vil modtage den levende Guds segl. De som opgiver sandheden af himmelsk oprindelse, og accepterer Søndagen som sabbat, vil modtage dyrets mærke. Hvilket behov vil der være for en særlig advarsel om ikke at få dyrets mærke, når alle Guds hellige er beseglet og får adgang til det ny Jerusalem? "O, pålidelighed, du er en juvel!"

Jerusalem er repræsentant for hvad der vil ske med den kirke, som nægter at at modtage og arbejde i det lys, som Gud har givet. Jerusalem blev velsignet af Gud, som stedet for hans helligdoms placering. Men mennesker fordrejede sandheden og foragtede alle bønner og advarsler. De respekterede ikke hans advarsler. Tempelgården blev vanhelliget med handel og røveri. Selviskhed og pengebegær misundelse og strid blomstrede. Alle søgte at tilfredsstille sit eget. Kristus vendte sig fra dem og sagde: O, Jerusalem, Jerusalem hvordan kan jeg opgive dig? "Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som hønen samler sine kyllinger under sine vinger, og I ville ikke. Således sørger og græder Jesus over vore kirker, vore læreanstalter, som ikke holder Guds befalinger.

De, som modtager Kristus i tro som deres personlige frelser, kan ikke være i harmoni med verden. De er to forskellige klasser. Den ene er trofast over for Gud, holder hans bud, medens den anden taler og handler som verden, idet den fornægter Guds ord, som er sandheden og tror på den frafaldnes ord, som afviser Jesus.

På hvilken side er vi? Verden afviste Jesus; himmelen modtog ham. Mennesket, kun mennesket udviste livets prins; Gud vor højste regent modtog ham i himmelen. Gud har ophøjet ham. Mennesketkronede ham med en tornekrone; Gud har kronet ham med en krone af kongelig majestæt. Vi skal alle tænke alvorligt på dette. Vil du have dette menneske Jesus Kristus til at herske over dig, eller vil du have Barabbas? Kristi død stiller fornægteren overfor Guds ublandede harme og vrede og dom. Dette er lammets vrede. Men Kristi død er håb og evigt liv til alle, som modtager ham og tror på ham.

Johannes blev bedt om se på det folk, som udskilte sig fra de, der tilbad dyret og dets billede ved at holde den første dag i ugen. At helligholde denne dag er dyrets mærke.

Den tredje engels budskab skal gives til vor verden i klare, bestemte ord. Nogle har tænkt, at det er bedst gradvist at forberede en måde at præsentere Sabbats spørgsmålet på. Sandheden om Sabbaten er et budskab, som skal forkyndes med høj stemme, som det ses i Esajas kapitel 58. Og i Åbenbaringen i det 14 kapitel læser vi: "Og endnu en engel, den tredie, fulgde dem; han råbte ned høj røst: Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for lammes øjne." (vers 9 og 10) Dette budskab omfatter også de to forudgående budskaber. Det er præsenteret som givet med høj røst, dvs. med hellig åndens kraft.  Det indtryk, som dette budskab gør vil blive i forhold til med hvilken alvor, det bliver forkyndt.

Johannes betragter Guds loyale folk, og han udbryder: "Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus." (vers 12) Babylon bliver repræsenteret holdende i sin hånd et bæger fyldt med vin, som hun lader alle nationer drikke. Nationerne begår åndeligt hor og adskiller sig selv fra Gud og nedtræder hans bud. Den tid i hvilken de hellige lever er en prøve tid for de, som afslår at modtage dyrets mærke og dets billede, men gennem det viser alle de hellige deres tålmodighed. De vedbliver med at holde fast i troen selvom deres stædighed koster dem deres liv.

Vi ved, at nu står alting på spil. Den tredje engels budskab bliver på dette tidspunkt betragtet som højest vigtigt. Det er et spørgsmål om liv eller død.

Det attende kapitel af åbenbaringen viser vigtigheden af præsentere sandheden ikke i afmålte dele, men med dristighed og kraft. Sandheden skal ikke nedtones, ingen indpakning at budskabet i den tid. Satan har planlagt tingenes tilstand således, at proklamationen af de tredje engels budskab bliver begrænset. Vi skal være klar over hans planer og metoder. Den tredje engels budskab skal blive styrket og fastslået.

Satan vil bruge mirakler for at bedrage de som bor på jorden. Spitismen vil gøre sit arbejde og få de døde til at synes levende. De religiøse samfund som afslår at høre Guds advarsels budskab vil være under strærkt bedrag, og forene sig med den civile magt for at forfølge de hellige. De protestantiske kirker vil forene sig med pavemagten og forfølge Guds lovholdende folk. Det er den magt som danner det store forfølgesesysstem som vil udvise åndeligt tyrani over menneskers samvittighed.