Hver enkelt skal granske skrifterne!

 

Når søndagens helligholdelse skal gennemtvinges ad lovens vej, og når verden får oplysning om den sande sabbats krav på helligholdelse, vil enhver, som bryder Guds lov for at adlyde en befaling, som kun er baseret på romerkirkens autoritet, derved ophøje pavedømmet over Gud. Et sådant menneske hylder romerkirken og den statsmagt, som gennemtvinger det, som romerkirken har påbudt; det tilbeder dyret og dets billede. De mennesker, som så forkaster den dag, som Gud har kaldt tegnet på sin autoritet, og i stedet helligholder den dag, som romerkirken har udpeget som et symbol på sin overhøjhed, viser derved, at de modtager tegnet på lydighed mod romerkirken: "dyrets mærke", men det er først, når denne sag er blevet tydeligt fremholdt for menneskene og de har fået valget imellem Guds bud og menneskers bud, at de, der bliver ved med at overtræde Guds lov, tager "dyrets mærke".

De, som vil vinde Sejr til sidst, vil i deres religiøse Liv få Perioder med frygtelige Vanskeligheder og Prøvelser; men de må ikke kaste deres Frimodighed bort, for det er en Del af deres Undervisning i Kristi Skole og den er nødvendig, for at alle Slagger kan blive fjernet. Guds Tjenere må med Sjælsstyrke og Mod udholde Fjendens Angreb og bitre Hån og de må overvinde alle de Vanskeligheder, som Satan bringer på deres Vej. Satan vil prøve på at gøre Kristi Efterfølgere mismodige, for at de ikke skal bede eller studere Skriften og han vil kaste sin ubehagelige Skygge over deres Vej for at skjule Jesus for deres Blik og holde Synet af hans Kærlighed og den himmelske arvs Herlighedborte fra dem, Det er ham en Glæde når han kan få Guds Børn til at gå rystende, bævende og ulykkelige omkring, idet de lever i en stadig Tvivl. Satan prøver på at gøre deres Løbebane så sørgelig som mulig; men dersom I bliver ved med at se opad og ikke nedad mod jeres Vanskeligheder, vil I ikke blive trætte på Vejen; I vil snart opdage, at Jesus udrækker sin Hånd for at hjælpe eder og I behøver da blot at give ham jeres Hånd i barnlig Tillid og lade ham lede eder. Idet I bliver tillidsfulde, vil jeres håb blive styrket.

Jesus er Verdens Lys og I skal danne jeres Liv efter hans Forbillede. Hos Kristus vil I få Hjælp til at danne en stærk symmetrisk og smuk Karakter. Satan kan ikke tilintetgøre det Lys, der skinner fra en sådan Karakter. Herren har en Gerning for hver enkelt af os at udføre. Han har ikke bestemt at vi skal holdes oppe af den Indflydelse, som menneskelig Ros og Gunst udøver; han ønsker, at enhver Sjæl skal stå urokkelig i Herrens Kraft. Gud har givet os sin bedste Gave, sin enbårne Søn, for at ophøje, forædle og gøre os skikkede til et Hjem i hans Rige, idet han ifører os sin Karakters Fuldkommenhed. Jesus kom til denne Verden og levede, således som han venter, at hans Efterfølgere skal leve. Dersom vi er svage og for dovne til at gøre et alvorligt Forsøg på at samarbejde med Gud i hans vidunderlige Gerning, vil vi komme til kort i dette Liv og miste det fremtidige, evige Liv.

De, som forventer, at en magisk forandring i deres karakter vil finde sted, vil blive skuffede. Med vore begrænsede evner skal vi være lige så fuldkomme her, som Gud er i Himmelen. Af yderste evne skal vi søge at opnå en sand, kærlig og fuldkommen karakter. Derfor må vi drikke af den levende kilde. Ligesom voks modtager seglets aftryk, skal sjælen modtage helligåndens præg og genspejle Kristi billede. Vi skal få del i Guddommelig natur og opleve det åndelige livs styrke og fuldkommenhed.

Herren vil, at hver enkelt skal granske skrifterne, så vi kan komme til at kende den store frelsesplan og fatte denne vigtige sag, for så vidt som det er muligt for menneskesindet, når det er oplyst af Guds Ånd, at forstå Guds formål. Han vil, at vi skal fatte noget af hans kærlighed, da han hengav sin Søn til døden, for at han skulle modarbejde det onde, fjerne syndens besmittende pletter fra Guds værk og genoprette det, som var tabt, højne og forædle sjælen til den oprindelige renhed ved Kristi retfærdighed. Den eneste mulighed for at genrejse den faldne slægt var, at Gud gav sin Søn, som var ligestillet med ham selv og i besiddelse af Guds egenskaber.

Gud har skænket menneskeheden egenskaber, som gør, at de kan forstå at værdsætte Gud og skønt mennesket har gjort oprør mod Gud og forsøgt at erstatte Guds plads med andre emner for deres dyrkelse, så kan alene den sande Gud tilfredsstille sjælens trang.

I vore dage er vantroens og frafaldets ånd den fremherskende. Det er en hovmodig og selvforherligende ånd, som åbenbarer sig i verden. Mennesker praler af deres oplysning, hvilket i virkeligheden er den mest blinde indbildskhed, for de er i modstrid med Guds tydelige ord. Mange priser menneskers fornuft, forguder menneskelig klogskab og sætter menneskers meninger over Guds åbenbarede visdom. ... Den store mængde mennesker, der hævder at være kristne, forstår ikke, hvor alvorlig en sag det er at overtræde Guds lov. De gør sig ikke klart, at frelsen kun kan opnås ved Kristi blod.

I menneskers øjne har tom filosofi og videnskab, der med urette bærer dette navn, mere værd end Guds ord. I vid udstrækning hersker den anskuelse, at den guddommelige talsmand ikke er uundværlig for menneskers frelse. Mange forskellige teorier, som verdens såkaldte vise fremkommer med til menneskeslægtens højnelse, vinder mere tiltro og tillid end den sandhed, som Gud har lært os gennem Kristus og hans apostle

Tiden er kommet, da ærkeforførerens undergørende magt vil give sig mere klart til kende. Og hans bedrag vil virke mere og mere tiltrækkende, så de vil forvirre og føre endog de udvalgte vild, om det var muligt. Mørkets fyrste og hans onde engle virker på den kristne verden og forleder dem, der bekender sig til Kristi navn, til at stå under mørkets banner og bekrige dem, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. En frafalden kirke vil forene sig med verdslige og djævelske magter for at få dyrets mærke sat på panden eller hånden og få Guds børn til at tilbede dyret og dets billede. De vil forsøge at tvinge dem til at opgive deres troskab mod Guds lov og vise pavedømmet hyldest. Da vil de tider være kommet, da menneskesjælene vil blive prøvet, for de frafaldnes sammenslutning vil kræve, at Guds lydige undersåtter skal fornægte Jehovas lov og forkaste hans ords sandhed. Da vil slaggerne blive skilt fra guldet og det vil vise sig, hvem der er gudfrygtige, trofaste og sanddru og hvem der er troløse, slagger og glimmer. Hvilken sky af avner vil da ikke blive blæst bort med Guds kasteskovl! Hvor vi nu kun kan se gulve fulde af hvede, vil det være avner, som blæses bort med Guds kasteskovl. Enhver, som ikke er forenet med Kristus som midtpunktet, vil ikke kunne bestå ildprøven den dag. Medens de, der er iført Kristi retfærdighed, vil holde fast på sandhed og pligt, vil de, der har stolet på deres egen retfærdighed, få deres plads under mørkets fyrstes sorte banner. Da vil det blive synligt, om valget var for Kristus eller Beliar. De, der har næret mistillid til sig selv og som har været sådan stillet, at de ikke har turdet blive brændemærket og forhånet, vil omsider åbenlyst erklære sig for Kristus og hans lov; medens mange, der så ud som blomstrende træer, der dog ikke havde frugt, vil følge flertallet og gøre det onde og få frafaldets mærke på panden eller hånden.