FEJLTAGELSEN!

I Daniel 8,14 kan vi læse om en tidsprofeti, som de fleste af os kender temmelig godt.
Dan 8,14 Han svarede mig: "2300 aftener og morgener!
Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage."

Her er tale om en tidslængde på 2.300 aftener og morgener eller, som mange mener 2.300 år.
I samme bog, Daniels bog, finder vi en anden tids profeti, Dan 9,24-27

v24 Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.
v25 Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. Men det er trængselstider!
v26 Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi.
v27 Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv."

Hvor nøjagtige er disse tidslængder?
DAN 7,25
Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Det samme gør sig gældende når vi i Daniel 7,25 læser om 1 tid 2 tider og en ½ tid, så er det nøjagtigt 1 tid 2 tider og en ½ tid og IKKE nogen som helst anden tidslængde.

Det er så i den forbindelse helt underordnet, om man mener at 1 tid 2 tider og en ½ tid er 1260 år, dag eller 1 år 2 år og et ½ år.

Hverken før eller efter, men kun i dette tidsrum.

Samme regler som du bruger ved de 2300 aftener og morgener og de 70 uger SKAL du også bruge ved de øvrige tidsprofetier. Her under også Dan 7,25.

Lad mig så stille dig et andet spørgsmål?
HAR SATAN HAFT, ELLER HAR HAN NU, ELLER VIL HAN FÅ, MAGT TIL AT ÆNDRE GUDS LOV?

HAR SATAN GENNEM ROM - KATOLIKKERNE - USAs LOVGIVENDE FORSAMLING, ELLER VED HJÆLP AF ANDRE MAGTER OG MYNDIGHEDER, MAGT TIL AT ÆNDRE GUDS LOV?

Jeg vil MEGET INDTRÆNGENDE bede dig om, MEGET NØJE, at overveje dit svar, for uanset hvad du svarer, har det en helt afgørende betydning for din tro!

DET ER MIN OVERBEVISNING AT
Selv om Satan samler hele sin hær af onde ånder, hele Roms og den Katolske kirkes hær af biskopper og andre skriftkloge, selv om Satan allierer sig med både USA, og alle andre nationers militære, politiske og religiøse magter, så har han alligevel IKKE magt til at ændre så meget som den mindste tøddel i Guds lov.

SATAN HAR IKKE, OG HAR ALDRIG HAFT DENNE MAGT.
HOLD FAST VED DET!

Hvorfor har vi så troet på det - at paven allerede HAR ændret tid og lov?

Hvorfor har vi troet på at paven eller satan havde magt til at ændre Guds lov?

Det er blevet fremstillet for mig, at mange, der bekender sig til at besidde kundskab om den nærværende sandhed, ikke ved, hvad de tror. De forstår ikke beviserne for deres tro. De tillægger ikke værket for denne tid den rette værdi. Når prøvelsens stund engang kommer, vil der blandt dem, der nu forkynder sandheden, være mænd, som ved at undersøge deres standpunkt vil finde, at der er mange ting, de ikke kan give nogen tilfredsstillende grund for. Inden de således blev prøvet, var de uvidende om deres store vankundighed. Og der er mange i menigheden, som anser det for givet, at de forstår, hvad de tror; men de kender ikke deres egen svaghed, før der opstår strid. Når de er skilt fra andre af samme tro og er nødsaget til at stå alene og selv forklare deres lære, vil det forbavse dem at finde, hvor forvirrede deres begreber er om det, som de havde antaget for sandhed. Sikkert er det, at en afvigelse fra den levende Gud har fundet sted iblandt os; man har vendt sig til mennesker og sat menneskelig visdom i stedet for den guddommelige.

Gud vil vække sit folk; hvis andre midler slår fejl, vil der komme vildfarelser ind iblandt dem, og disse vil sigte dem og skille avnerne fra hveden. Herren opfordrer sit folk, som tror på hans ord, til at vågne op af søvne. Der er kommet dyrebart lys, som svarer til tidens krav. Det er den bibelske sandhed, som påpeger de farer, vi står lige over for. Dette lys bør lede os til flittig granskning i Skriften og til den mest kritiske undersøgelse af de standpunkter, vi indtager.

Det kan ikke undskyldes nogen at indtage det standpunkt, at der ikke skulle være flere sandheder at afsløre og at alle vore forklaringer af Skriften skulle være uden fejl. Den kendsgerning, at visse læresætninger er antaget som sandhed gennem mange år af vort folk er ikke noget bevis for, vore ideer er ufejlbarlige. Tid kan ikke gøre fejl til sandhed og sandheden har krav på, at vi er ærlige. Ingen sand lære sætning vil miste noget som helst ved dybtgående undersøgelse. Vi lever i farlige tider og vi bør ikke godtage alt, hvad der bliver erklæret for sandhed uden at have undersøgt det nøje. Ligeledes har vi heller ikke råd til at fornægte noget, som bærer Guds Ånds frugter; men vi bør være lærevillige, sagtmodige og ydmyge af hjertet. Der er nogle, der sætter sig op mod enhver sag, som ikke stemmer overens med deres egne ideer og ved at gøre det, sætter de deres evige interesser på spil, så sandt som den jødiske nation gjorde det ved at fornægte Kristus.

Herren vil, at vore meninger skal stilles på prøve, for at vi kan komme til at indse nødvendigheden af nøje undersøgelse af de levende orakler for at finde ud af, om vi er den rette tro eller ikke. Mange, som bekender sig til at tro sandheden, har slået sig til ro i deres magelighed, idet de siger: "Jeg er rig og har samlet mig meget gods og har ikke behov for mere." Men Jesus siger til disse selv behagelige mennesker: "I aner ikke, at I er usle, elendige, fattige, blinde og nøgne." Lad os hver især stille os selv det spørgsmål: Beskriver disse ord netop mit tilfælde? Hvis det gør det, råder Det sande Vidne os og siger: "Køb guld, som er prøvet i ilden af mig, for at du kan blive rig og hvide klæder, for at du kan få tøj på, for at din nøgenheds skam ikke skal komme til syne og salv dine øjne med øjensalve, at du må kunne se."

Ud fra beskrivelsen af Laodikæerne er det øjensynligt, at mange blev bedraget i bedømmelsen af deres åndelige tilstand. De betragtede sig selv som rige, som værende i besiddelse af al den nødvendige viden og nåde, men alligevel manglede de troens og kærlighedens guld og Kristi retfærdigheds hvide klæder. De var fattige, forarmede og vandrede i gnisterne fra deres egen ild og var ved at lægge sig til hvile i sorg. Jesus sagde til dem: "Jeg har noget imod jer, fordi I har mistet jeres første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra I er faldne og omvend jer og gør igen de første gerninger, dengang gløden fra Guds kærlighed var i jer, ellers vil jeg hurtigt komme over jer og flytte jeres lysestage fra dens plads, hvis I ikke omvender jer." Denne advarsel ville ikke være blevet givet, hvis der ingen fare var for at gå fortabt for dem, der bekender sig til at være Guds børn.

Hvis de bekendende kristne ville bede Gud om hjælp til at lægge alle forudfattede meninger, ønsket om anerkendelse og al deres stolthed til side, og grundigt studere og sammenligne deres tro, med skriften, så ville en flod af lys vælde ind over dem, og de kirker der nu er i mørket ville blive oplyst. Ligeså hurtigt som vi kan bære det, vil Herren åbenbare vore fejltagelser i den lære vi tror på, og i vor karakter

IKKE fejltagelsen i 1844

Dan 7,25. Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter,

tænke på 1871

sætte sig for 1931

tragter efter 1992

at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid.

At have et ønske er langt fra det samme som at få det opfyldt. Har Du ikke haft ønsker, du aldrig har fået opfyldt? Jeg har haft mange.
Satan har et stort ønske om at ændre Guds lov, han har fået millioner, ja milliarder til at tro, at han virkelig har ændret Guds lov.
Selv blandt dem der kalder sig Guds folk, er det lykkedes for Satan at få mange til at tro på at han - Satan virkelig har ændret Guds lov, men det er et bedrag og Hele verden følger undrende efter Dyret, (Åb 13,3) der er en af Satans jordiske hjælpere.

Men det er et bedrag,
at ønske sig noget er IKKE det samme som at gøre det.

JOB
Job 1,6 -
v6 En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan.
v7 Herren spurgte Satan: "Hvor kommer du fra?" Satan svarede: "Jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs."
v8 Herren spurgte ham: "Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt."
v9 Satan svarede: "Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig.
v10 Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorde breder sig ud over landet.
v11 Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt!"
v12 Da sagde Herren til Satan: "Nu får du magten over alt det, han ejer; men ham selv må du ikke række hånden ud imod." Så forlod Satan Herren.
v13 En dag sad Jobs sønner og døtre og spiste og drak vin hjemme hos den ældste bror.
v14 Da kom der en mand til Job og meldte: "Bedst som okserne gik for ploven og æslerne græssede ved siden af,
v15 faldt nogle sabæere over dem og stjal dyrene, og karlene huggede de ned med sværd. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
v16 Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "En Guds ild faldt ned fra himlen og fortærede fårene og karlene. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
v17 Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "Der kom nogle kaldæere i tre flokke; de overfaldt kamelerne og stjal dem, og karlene huggede de ned med sværd. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
v18 Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde: "Dine sønner og døtre sad og spiste og drak vin hjemme hos deres ældste bror,
v19 da der kom en voldsom storm ude fra ørkenen. Den slog mod husets fire hjørner, så det faldt sammen over de unge mennesker, og de døde. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det."
v20 Da stod Job op, flængede sin kappe og klippede sig skaldet. Så kastede han sig til jorden fyldt med ærefrygt
v21 og sagde: "Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage! Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet."
v22 Trods alt dette syndede Job ikke; og han bebrejdede ikke Gud noget.

På et tidspunkt spurgte Gud, Satan, om han havde set Guds tjener Job.(Job 1,6-10) Det havde Satan, men Gud holdt hånden over Job - Gud holder hånden over ALLE der har valgt at tilhøre ham.

Satan kunne IKKE, uanset hvor meget han end ønskede det, røre Job FØR Gud tillod det, for at Gud kunne give Satan denne tilladelse, var det nødvendigt for Gud, at han først fik denne tilladelse af Job. Men Job havde valgt at følge Gud helt og fuldt og han gav derfor Gud denne tilladelse, som Gud gav videre til Satan) først NU kunne Satan røre Jobs ejendom, familie og venner.(Job 1,11-22)

Senere fik Satan på samme måde, TILLADELSE til at røre Job personligt.
Det er her MEGET VIGTIGT at bemærke, at Satan IKKE havde magt til at røre hverken Jobs ejendom, venner, familie eller Job selv FØR, Gud havde givet ham denne tilladelse.

Først da denne tilladelse forelå, kunne Satan røre Job.
Tilbage til Dan 7,25 Satan har IKKE magt til at ændre Guds lov. Han ønsker sig denne magt, - Han kan give det udseende af, at han har denne magt, men selv om han samler alle himmelrummets onde magter, alle jordens magter, religiøse, politiske, militære osv.

kan han stadig IKKE ændre Guds lov.
Prøv engang at forestille dig hvad det ville betyde, hvis Satan kunne ændre Guds lov. Ændrer Guds natur - frelsesplanen osv.

Satan HAR IKKE, Satan HAR ALDRIG HAFT og Satan vil aldrig nogen sinde få magt til at ændre Guds lov.
UNDTAGEN hvis Gud giver ham tilladelse til det.

Tilbage til Job. Gud tillod, at Satan kunne gøre med Job som han havde lyst til. - Med EN undtagelse, Satan kunne ikke tage Jobs liv(Job 2,6) (det er nøjagtig den samme tilladelse Gud giver Satan med hensyn til de 144.000 EFTER, at Jesus har forladt det allerhelligste.)

I Dan 7,25. GIVER Gud, Satan denne tilladelse. Men med to betingelser.
Ved Job var der kun en betingelse, Satan kunne IKKE tage Jobs liv.
Her med ændringen af Guds lov sætter Gud to grænser. Den ene er omtalt her i Dan 7,25.

Det er kun for en begrænset tid, at Satan får lov til at ændre loven. 1 tid, 2 tider og ½ tid.
Hverken før eller efter denne tidsperiode kan Satan ændre Guds lov. Han kan bedrage verden så Jordens befolkning tror, at han har denne magt både før og efter denne tidsperiode. Men det er kun et bedrag.

Den anden begrænsning Gud sætter, er at det er begrænset til denne jord.
Dette betyder, at det KUN er i denne periode, 1 tid, 2 tider og ½ tid, at Satan gennem jordens magter kan få vedtaget en lov om helligholdelse af søndagen.
Uanset hvor lang denne tidsperiode er om det er 1260 år, 1260 dage, år, dag, time, et år, to år og et halvt år eller en hvilken som helst tidslængde, så er denne tidsperiode DEN ENESTE TID, hvor Satan får lov til, at ændre tid og lov.
Han kan drømme om det, tænke på det og gøre mange forsøg på det uden for denne tidsperiode, men hverken før eller efter, får han lov til at ændre på Guds lov.
KUN i den af Gud fastsatte tidsperiode, får Satan lov til at udstede en lov, som tilsidesætter universets grundlov her på jorden.

Hvis Satan gennem Rom eller USAs lovgivende forsamling eller ved en hvilken som helst anden magt, havde magt til at ændre Guds lov, så ville han gøre det, men han har ikke denne magt. Men lige som på Jobs tid, giver Gud sin tilladelse til at der kan ske en ændring af Guds lov.

MEN MED TO MEGET VÆSENTLIGE BEGRÆNSNINGER.

Det gælder KUN for denne jord.

Det er KUN for en begrænset tid.

Hvis denne tidsperiode, allerede har været, så er der ifølge Guds ord ingen mulighed for, at der kan komme en ny periode, hvor Satan får lov til at ændre Guds lov, eller få vedtaget en lov som KRÆVER - BEFALER helligholdelse af søndagen.
De love der har været og stadig er, også her i Danmark, er alle sammen love, som FORBYDER os at gøre nogle ting om søndagen.
Satan har forblændet mange og fået dem til at tro, at det har noget med den søndagslov at gøre, som han ved hjælp af verdslige regeringer FÅR LOV TIL at udstede.
Men det er en fejltagelse, den ene FORBYDER befolkningen at gøre visse ting, den anden BEFALER befolkningen at gøre noget andet.
De søndagslove der er nu, adskiller sig også fra dem der vil komme på en anden væsentlig måde. De er kun lokale.

I USA er der vidt forskellige love i de forskellige stater.
Den der kommer vil ikke blot gælde for ALLE stater i USA, men i løbet af kort tid vil den komme til at gælde i hele den vestlige verden, og senere også i den øvrige del af verden.
Hvordan du, ser på det jeg her har skrevet om, er en sag mellem dig og Gud.

Jeg vil blot MEGET KRAFTIGT opfordre dig til at følge det eksempel, som jøderne i Berøa har givet. (Apg 17,11)
RANSAG JER SELV, OM I ER I TROEN!
(2 Kor 13,5)


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com