Hans eksempel bør følges så nøje som muligt; men brødre og søstre har ikke altid gået så forstandigt frem, som de burde under fodtvætningen, og dette har afstedkommet forvirring.

Skriften nævner intet eksempel på, at brødre tvætter søstres fødder, men der foreligger et eksempel på, at søstre tvætter brødres fødder. Maria toede Jesu fødder med sine tårer og tørrede dem med sit Hår.

Se også.

1Tim 5,10 og er kendt for gode gerninger; hun skal have passet og opdraget børn, have været gæstfri, have vasket de helliges fødder, taget sig af nødlidende, ja, stræbt efter at gøre gode gerninger.

Herren har påvirket søstre til at tvætte brødres fødder, og at dette er i Overensstemmelse med evangelisk Menighedsorden.

Nu, hvor han havde tvættet disciplenes fødder, sagde han: "Det var et forbillede, jeg gav jer, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort ved jer." Det var ikke blot udøvelse af gæstfrihed, Jesus indskærpede dem med disse ord. De betød mere end blot fodtvætning af gæster for at fjerne rejsestøvet. Kristus indstiftede her en hellig tjeneste. Gennem vor Herres handling blev denne ydmygende ceremoni gjort til en indviet forordning. Den skulle overholdes af disciplene, for at de altid skulle kunne bevare mindet om hans lære i ydmyghed og tjeneste.

* Først efter at de indledende symbolske handlinger er ordnet, kan man gå over til selve måltidet, brødet og vinen. Her bør vi huske på den vejledning som Paulus gav korinterne.

1Kor 11,27-30 Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen.

Dette viser hvor vigtig og hvor alvorlig en handling nadveren er.

Den eneste ting vi bør afholde os fra er at udpege eventuelle åbenlyse syndere. Vi må ikke udelukke dem fra vort samvær og nadveren. Jesus vidste, at Judas ville forråde ham, men alligevel tillod Jesus, at han var tilstedet ved indstiftelsen af nadveren.

Mark 14,17-21 Da det blev aften, kom han og de tolv. Og mens de sad til bords og spiste, sagde

Jesus: "Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig." De blev bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: "Det er vel ikke mig?" Han sagde til dem: "Det er en af de tolv, en der dypper i samme fad som jeg. For Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham; men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født."

I Mattæus 26,20-25 kan du læse den samme tekst.

Jesus tog nu brødet og velsignede det.

Her er det af stor betydning for hele denne hellige handling, at det brød man bruger IKKE er brød der er hentet ved bageren eller købt i et supermarked. Enhver menighed bør selv bage det brød der skal bruges til nadveren. Dette brød er omtalt i Biblen, som usyret brød. Det vil sige, at der ikke er brugt nogen form for hævemiddel. Man bør være meget nøjeregnende med, kun at bruge de bedste råvarer – produkter til dette brød, da det er et symbol på Jesu legeme!

Brødet bør bestå af fuldkorns mel, olie, salt og vand.

Der er flere ting, som tyder på, at man før dette usyrede brød, som Jesus velsignede på en speciel måde, spiste et rigtig måltid.

Matt 26,20 Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv.

Mark 14,18 Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: "Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig."

Når vi ser nærmere på teksten og ser den i sin helhed kan vi se at det først er ved måltidets slutning, at Jesus rejser sig og velsigner brødet. Og at det KUN er det specielle usyrede brød han velsigner og giver til disciplene, som et symbol på sit legene.

Den øvrige mad var blevet velsignet på et tidligere tidspunkt.

Luk 22,17 Så tog han et bæger, takkede og sagde: "Tag det og del det imellem jer.

Den velsignelse Jesus her udtaler er ikke den velsignelse, hvor han siger, at det er den nye pagt ved Jesu blod. Dette sker først EFTER måltidet.

Jeg cil bede dig endnu engang at tænke meget alvorlig over Jesu ord.

Matt 26,26 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme."

Dette er mit legeme!
Tænk alvorlig over hvad det betyder for dig, personligt at være, eller at få lov til at blive en del af Jesus. Vi fjerner alt det gamle ved fodtvætningen.
Du får lov til at begynde forfra, glem alt det gamle og tag imod det tilbud jeg giver dig om at blive en del af mig.
Jeg indgår en NY aftale – pagt med dig. Det er en helt ny aftale, en helt ny pagt, vi begynder helt forfra og vi besegler den med mit blod.
Vil du være med til det?

På hvilket tidspunkt af dagen var det at Jesus holdt måltid med sine disciple?

  Om morgene.        Ved middagstid.        Om aftenen.