BIBELENS   PROFETIER
SET FRA EN ANDEN SIDE.

DANIEL KAPITEL 2. 


Hele det andet kapitel i Daniels bog beskriver kong Nebukadnesars drøm om billedstøtten.
Hvis det er en forudfattet mening eller vore egne fantasifulde teorier om denne drøms betydning, vi ønsker at få stadfæstet, så vil verdens- og kirkehistorien være særdeles velegnet til dette og vi kan være helt sikre på, at vi i hvert fald IKKE kommer frem til den forståelse af drømmen, som det er Guds hensigt at give sit folk.
Hvis vi derimod har et oprigtigt ønske om, at forstå betydningen af Nebukadnesars drøm og dens tydning, så HAR Gud lovet den OPRIGTIGT SØGENDE, at han (HERREN) vil åbenbare det for os.

Jer 29,13 Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Am 3,7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

Den gruppe af mennesker, som ønsker, at deres egne meninger og teorier skal indtage den plads, som Guds ord BØR, have lukker helt bevidst øjnene, når de læser nogle af versene her i det andet kapitel i Daniels bog.
Et af de vers hvor øjnene knibes ekstra hårdt sammen er vers 28
Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, ......
disse ord, er ALT AFGØRENDE for den oprigtigt søgende. Men for de der ønsker, at finde støtte for deres egne fantasifulde teorier, er de som en brændende ild, der HELE TIDEN kommer i vejen, for den vej de ønsker at følge.
En af de andre ting, den store forfører og bedrager får denne gruppe, af bibelfortolkere til at lukke øjnene for, er HVAD DET VAR, FOR EN HEMMELIGHED, at himlens Gud åbenbarede for kong Nebukadnesar.

Hvis man stiller denne gruppe af såkaldte bibelfortolkere (deres rette betegnelse er snarer bibelforkvaklere) dette spørgsmål. Hvad var det, for en hemmelighed, at himlens Gud åbenbarede for kong Nebukadnesar? Så får man svaret, "det var om hvilke riger der skulle følge efter Nebukadnesars Babyloniske rige".

Eller, at "det var hvad der skulle ske fra Nebukadnesars tid, indtil Jesu synlige komme i himmelens skyer".
Eller sagt på en anden måde, "det var den fremtidige verdenshistorie der blev åbenbaret for kong Nebukadnesar".
Dette lyder jo meget besnærende og helt fantastiskt.
Tusindvis ja millioner af godtroende kristne har UDEN nogen som helst form for betænkeligheder accepteret de såkaldte historiske kendsgerning, der er blevet lagt frem for dem.
Seks verdensriger, seks stormagter siges ifølge denne fortolkning, at skulle følge efter hinanden.
1. Det Babyloniske rige
2. Det Medio-persiske rige
3. Det Græske rige
4. Det Romerske rige
5. En samling af Europæiske riger (lande)
6. Guds rige.

Hvordan det kan lade sig gøre, at Satan, gennem sine trofaste hjælpere i den grad, kan bedrage og forblænde millioner af kristne mennesker, viser mere en noget andet, hvor snedig han (Satan) er og hvor stor magt han har over de mennesker der lader sig lede af ham, selv om de siger, de bygger deres tro på Bibelen.

At en sådan fortolkning, af Nebukadnesars drøm om det, som denne gruppe af såkaldte bibelfortolkere ofte kalder Bibelens åbenbarelse af verdenshistorien, FØR det skete, kan bedrage verdslige ikketroende mennesker, det kan man undre sig over, men at det også i den grad er blevet anerkendt og accepteret af kristne mennesker, endog af personer, som siger at de tror på Bibelen og at den er grundlaget for deres tro, det viser blot at disse mennesker ikke ved, hvad de tror på.
De fantasifulde historiske fortolkninger vil, ved blot en smule logisk tænkning falde med et brag.
Lad os blot se på en enkelt af dem, den femte, samlingen af Europæiske magter.
Hvis den billedstøtte, som kong Nebukadnesar så i sin drøm, virkelig var en beskrivelse af de verdensriger der skulle komme. Hvor er USA, Sovjetunionen, Kina og andre stormagter så henne? Flere af disse er langt større og stærkere end Europas lande.
Det er ganske rigtigt, at der ER sket en samling af nogle af Europas lande, men hvorfor er det netop en samling af Europæiske magter man fokuserer på?
Man kan IKKE forsvare det med, at det var det gamle Babylonien.
Hvorfor bruger man ikke FN (samlingen af de forenede nationer)?
Det ville være meget mere nærliggende. FN er på mange måder langt mere en verdensmagt end EU.

Teorien om, at de ti tæer er ti riger (lande), falder jo også. Da samlingen af Europa begyndte var der kun seks, i dag er der over ti.

Den antagelse, at det er paven og den katolske kirke, som står bag den søndagslov der sammen med dyrets mærke vil blive vedtaget, har medført teorien om at benene af jern skulle være Romerriget og at det er den Europæiske sammenslutning af lande der er fødderne af ler og jern.
Det ER rigtigt, at den katolske kirke ER MED i disse ting, men det er helt tåbeligt at lægge HELE eller EN VÆSENTLIG del af skylden på den katolske kirke.

Hvis vi går tilbage og ser på de forrige såkaldte verdensriger, er det tydeligt at se, at det er ALT AFGØRENDE for, at få blot en smule historisk støtte til de årstal og andre oplysninger, man ofte giver i denne forbindelse er, at man skal udvælge sine kilder med MEGET STOR OMHU. Læser man i "de forkerte" forfatteres verdenshistorie, får man ofte nogle helt andre og modstridende oplysninger.

Lad os først se hvad den kendte historiker Edward Gibbon (1737-1794). Fra 1759 til 1770 gjorde han tjeneste i hæren, som Oberst. I 1774 blev han valgt til det engelske parlament. Hans store værk "Decline and fall of The Roman Empire" (Romerrigets fald.) regnes stadig for at være et af de største historiske værker der er skrevet. Det tog Gibbon 23 år at skrive det.

1. The Alemanni år 351
2. The Franks år 351 in Northeast Gaul
3. The Burgundians år 406-420 in Burgundy
4. The Vandals år 406-429 in Spain
5. The Suevi år 406-409 in Spain
6. The Visigoths år 408-419 in Southwest Gaul and in Spain
7. The Saxons år 449 in Britain
8. The Ostrogoths år 453-493 in Pannonia and in Italy
9. The Lombards år 453- in Pannonia and in Norricum and on The banks af Danube
10. The Heruli år 475-476 in Italy

Lad os derefter se, hvad en anden kendt historiker Biskob i Bristol og forfatter til adskillige historiske værker Thomas Newton (1704-1782) har at sige om de 10 riger.

1. The Senat af Rome, Valgte en ny Kejser
2. The Greeks in Ravenna
3. The Lombards in Lombardy
4. The Huns in Hungary
5. The Alemanni in Germany
6. The Franks in France
7. The Burgundians in Burgundy
8. The Goths in Spain
9. The Britons
10. The Saxons in Britain

Ikke en eneste af disse 10 er disse to kendte historikere enige om. På samme måde kan vi sammenligne med andre kendte historikere og vi får samme resultat, stor uenighed om hvem, hvad og hvornår.
At disse begivenheder, disse lande og herskere har eksisteret, kan der ikke være tvivl om, men at de er de 10 riger der er omtalt i Bibelen er der intet der tyder på.

Den kendsgerning, at der HAR været et Babylonisk storrige, et Medio-persisk rige, et Græsk rige der var større end det Grækenland vi kender i dag, at Romerriget ikke var identisk med det der i dag er kendt, som Italien og at der ER sket en samling af nogle af Europas lande, alt dette er hævet over enhver tvivl og det er de forskellige historikere også enige om, MEN derfra og så til at komme med den fantasifulde fortolkning, om de verdensriger der har været og er, er der absolut intet som helst Bibelsk belæg for. At Gud VIL oprette sit verdensrige ER en Bibelsk kendsgerning.

Men nu tilbage til hovedspørgsmålet.
Hvad var det for en hemmelighed, at himmelens Gud åbenbarede for kong Nebukadnesar?
Lad Bibelen. Lad Herren selv få lov til, at give dig svaret! Daniel kapitel 2 vers 28
...... han (himlens Gud) har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende.
Nogle oversættelser bruger ordene,
det der skal ske i de sidste dage.

Der er INGEN, absolut INGEN tale om, at det Herren ønskede, at vise Nebukadneser og os, er at det var de verdenshistoriske begivenheder eller riger der har været fra den gang indtil i dag.
Men pas nu på, for nutidens fortolkere, er lige så snedige, som Fristeren var da han mødte Jesus i ørkenen. (dette er dog ikke så mærkeligt, da det jo er den samme kilde de drikker af)
Da Fristeren (Satan) ikke kunne klare sig med almindelige, verdslige argumenter, begyndte han ligesom Jesus at bruge Bibelen og at citere fra den. I tilfældet med Nebukadnesars drøm, vil sådanne ofte henvise til vers 38 og 39.

v38 i din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld.
v39 Efter dig skal opstå et andet kongerige, ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, det af kobber, som skal herske over hele jorden.

Det man her lægger vægt på er ordene "Du er hovedet af guld." og "Efter dig" og "derpå", men disse ord kan lige så godt henvise til andre former for religiøse og politiske magter og bedrag, som til verdslige riger. Jeg har i den forbindelse set på Bibelens brug af ordet "riger".
På engelsk er det ordet "kingdoms". Dette ord er i Bibelen brugt i flere forskellige sammenhæng og med flere forskellige betydninger, så muligheden for at man kan sige, at det lige så godt kan være forskellige religiøse eller politiske magter der er tale om, som lande/riger ER bestemt til stede.
Men vi MÅ ALDRIG nøjes med at se på en bestemt ting, vi skal ALTID have ALLE de skriftsteder med hvor der er tale om de samme ting.
Efter en grundig undersøgelse af disse skriftsteder kan der ikke mere være nogen som helst tvivl.
Der er alt for store problemer ved at fastholde, at det KUN er verdensriger der her er tale om.

At der med hovedet af guld, henvises til Nebukadnesars rige, kan der ikke være tvivl om og at der kom andre riger EFTER Nebukadnesars Babylonien kan der heller ikke være tvivl om, så tilsyneladende har disse spidsfindige fortolkere haft held til at finde et Bibelsk argument for deres fantastiske teori.
Der er blot den VÆSENTLIGE FORSKEL på sådanne og på den oprigtigt søgende, at den oprigtigt søgende IKKE blot ser på enkelte isolerede vers, men ser på ALLE de vers i HELE Bibelen der taler om den samme begivenhed.

De fortolkere, som kun er interesseret i at fremhæve sig selv, ønsker IKKE at sammenligne med andre vers, for inderst inde ved de godt, at det som regel medfører, at den teori de har, IKKE kan bestå. Dette er også hovedårsagen til, at der i dag næsten ingen er, som TØR tage det de tror på, op til en ny og grundig Bibelsk undersøgelse, hvor det er Himlens Gud der får lov til at åbenbare sine sandheder for dem.
Kun nogle meget få, sætter selviske interesser og menneskelige opfattelser til side og lader Helligånden få lov til at oplyse deres sind. De selviske fantasifulde teorier lægges til side og der gives plads for Den Hellige Ånds påvirkning. (Joh 16,13)

Hvis de, der i dag kalder sig kristne, VIRKELIG havde et oprigtigt ønskede om, at berede sig, så de kan bestå i de sidste store bedrag der vil komme, så ville de omgående, medens der sandsynligvis endnu er tid, bede Herren om at rense deres hjerter og sind for ALLE FORUDFATTEDE MENINGER OG TEORIER specielt angående de ting der i dag fortolkes ved hjælp af historien.
Hvis dette skete så vil den der oprigtigt, under Helligåndens ledelse, søger efter sandheden, finde, at den nuværende historiske fortolkning af disse ting, IKKE kan bestå den Bibelske prøve, hvilket vil sige at disse ting IKKE er bygget på klippen, et "så siger Herren" eller et "der står skrevet", men på sand som vil blive skyllet væk i den første alvorlige storm.

Matt 7,26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
v27 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort

Det man alt for ofte hører er, at det ikke er nødvendigt, at undersøge det man tror på, da man HAR den rigtige opfattelse af tingene. Det man i virkeligheden mener, er, at man har den opfattelse man ønsker at have, og at man ikke vil risikere at skulle indrømme, at man har taget fejl.
Mange af dem jeg har talt med om disse og andre lignende ting, stræber tilsyneladende efter at opfylde Jesu ord til Laodikea, i Aab 3,17

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Sådanne mennesker glemmer helt, at hovedårsagen til, at de fem af brudepigerne IKKE kom med ind i bryllupssalen er den, at de IKKE kunne gøre rede for deres tro. (1Pet 3,15 + Matt 25,1 - 12)
Gud HAVDE givet dem de fornødne evner og muligheder, men de følte ikke, at det var nødvendigt igen, at undersøge det de troede på. Jesu ord: "Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke", må være de mest nedslående ord noget menneske nogensinde kan få at høre, specielt fordi, det bliver sagt til mennesker der har tilhørt menigheden i mange år. Og tror, at de har den rigtige forståelse af tingene.

Et par af de andre vers, som disse fantasifulde fortolkere lukker øjnene for, i deres fortolkning af Daniel kapitel 2, er vers 35 og 45

v35 Derefter knustes på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet; det blev ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.
v45 Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd; den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast."

Hvor meget knuste stenen/bjerget, som er Guds rige?
Kun fødderne, det forenede Europa?

NEJ! Det er IKKE hvad Guds ord siger.

Bibelen siger helt klart, at det BÅDE var jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet, som blev knust.

Læg også mærke til, at ALLE disse riger blev knust på SAMME TID, nemlig ved Jesu synlige komme.

Der er IKKE tale om, at først blev det ene rige knust og nogle hundrede år senere det næste rige og så videre, nej ALLE disse riger blev knust på SAMME tid.
Dette kan IKKE lade sig gøre hvis disse riger har været på forskellige tider.

Lad os derfor, i et forsøg på, at få den rette forståelse af betydningen af Nebukadnesars drøm, vende os til Himlens Gud og bede HAM om, igennem sit ord, Bibelen og under Helligåndens ledelse, at åbenbare det for os, som denne drøm i virkeligheden handler om "hvad der skal ske i de sidste dage"! (v28)

Der er flere forskellige ting vi skal huske på, under vort studie af billedstøtten.
* Vi skal hele tiden huske på, at Gud sagde, at det er et billede på hvad der skal ske i de sidste dage.
* Vi skal også hele tiden huske på, at ALLE disse riger er her ved Jesu synlige komme. Stenen/bjerget knuser IKKE blot fødderne halvt af jern og halvt af ler, MEN OGSÅ hovedet af guld, brystet af sølv, lænderne af kobber og benene af jern.
* Vi skal også huske på, at det IKKE er vore tanker, vore meninger eller en eller ande historiker der skal bestemme, hvad disse ting betyder.
* Sidst men bestemt ikke mindst skal vi huske på, at vi skal se på ALLE de steder i Bibelen, hvor der er tale om den samme ting. Det er IKKE nok kun at se på nogle få, specielt udvalgte steder. Ville du f.eks. nøjes med at se på Matt 5,29-30 og rette dig efter det? 


EN MULIG FORTOLKNING AF DANIEL 2 KAN VÆRE:
Lige siden Nebukadnesars dage har det ene rige (land) efter det andet søgt storhed, magt og ære.
Lige siden Nebukadnesars dage har den ene politiske overbevisning efter det andet søgt storhed, magt og ære.
Lige siden Nebukadnesars dage har det ene religiøse trossamfund efter det andet søgt storhed, magt og ære.
Lige siden Nebukadnesars dage har den ene organisation, (faglige, politiske, religiøse, økonomiske) efter den anden søgt storhed, magt og ære.

Nogle af dem har haft større succes end andre.
Nogle af dem har, om ikke i virkeligheden, så i hvert fald tilsyneladende, i visse perioder hersket over hele jorden (v.39)

Nogle af dem har også, om ikke i virkeligheden, så i hvert fald tilsyneladende, i visse perioder været stærke, som jern (v.40)

Hvad er det så Himlens Gud ønsker, at sige til os, som lever i den tid, hvor disse ting opfyldes?(v.28)

Herren siger til os, at der vil komme mange forskellige former for politiske og religiøse magter, men uanset hvor store og hvor stærke de end bliver, så kan de ikke bestå, når Herren opretter sit evige rige.
Selv om PENGE, i dag, er den alt dominerende magtfaktor i verden, så siger Herren, gennem denne profeti (lignelse) til os, at vi ikke skal frygte for vort daglige brød, for selv om jordens politiske og religiøse magter går imod os, og vedtager en lov der vil få en MEGET STOR DEL af jordens befolkning, OGSÅ blandt dem der i dag kalder sig kristne, til at tage dyrets mærke, så vil Herren, når tiden er inde også knuse denne magt.

Det er IKKE politiske eller militære stormagter eller religiøse organisationer eller trossamfund der styrer verden i dag, men PENGE. Derfor vil dyrets mærke, i første omgang være et økonomisk spørgsmål. Til den tid kan man opnå økonomiske fordele ved at tage dyrets mærke.

Herren fortæller os her i kapitel 2, at det rige HAN (HERREN) vil oprette vil blive BÅDE større, stærkere, bedre og på alle måder anderledes, end det der HAR været og det vi kender til i dag.

Jeg vil MEGET indtrængende opfordre dig til at følge jøderne på Berøas eksempel og grundigt undersøge disse ting endnu en gang.

Apg 17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Kol 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

En af de ting mange af dem der i større eller mindre grad bruger verdenshistorien og videnskabelige afhandlinger i deres fortolkning af Guds ord glemmer, er at de samme historiske forfattere og videnskabs folk, som man i sine fortolkninger sætter en ubetinget tillid til og hævder, at de skriver om ubestridelig kendsgerninger, er dem der også fortæller, at jordens dyr og planter og mennesket ikke er et resultat af Guds skabende kraft, men at det er sket som en række uforklarlige tilfældigheder gennem millioner af år.

Den eneste sikre måde, at forklare disse begivenheder og tegn på er. Ved at bede til Herren om at rense os for alle forud indtagne meninger og teorier.
Ved at bede Herren om at sende den Helligånd til at åbne vore øjne, således at vi kan se den rette sammenhæng og se helheden.
Ved at sammenligne de vers der taler om de samme ting med hinanden.
Ved at lade Bibelen, Guds ord, selv forklare meningen med de forskellige tider og begivenheder.

Den første engel råber med høj røst: "Frygt Gud og giv ham ære, thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene." Åb 14,7

Du skal vælge side, der er kun to muligheder.

Det er enten mennesker, historikere, videnskabs folk, og andre med deres forskellige opfattelser, af de samme begivenheder.

Eller

Bibelen, Guds ord.
 

Hvad bygger du på?

Menneskenes overleveringer eller Bibelen?