BIBELENS   PROFETIER  SET FRA EN ANDEN SIDE.

DANIEL KAPITEL 7. 


Indledning til det syvende kapitel i Daniels bog.

Det er meget ofte, når man taler om profetier, at man siger, at det er noget symbolsk noget. Nogen siger, at det symboliserer nogle historiske begivenheder. Altså, noget symbolsk, historisk og ofte noget der ikke har den mindste betydning for den tid vi lever i. Sådanne udtalelser viser blot, hvor lidt kendskab man har til Bibelens profetier. Feks en profeti, som den der er omtalt her i Daniel syv, her er lige så mange VIRKELIGE, BOGSTAVELIGE TING, som der er symbolske.

En af de ting jeg ikke lagde mærke til da jeg læste det syvende kapitel igennem første gang, er at det syvende kapitel faktisk er opdelt i tre afdelinger.

# Fra vers 2 til 14 er det selve synet
# I vers 16 beder Daniel om den rette forklaring på det han har set.
I vers 17 og 18 får han en forklaring på det han har set.
# I vers 19 beder Daniel om flere RIGTIGE oplysninger, specielt om det fjerde dyr.  Disse oplysninger får Daniel så i versene 19 til 27

En anden MEGET VÆSENTLIG TING, du også bør lægge mærke til ved studiet af dette syn er, at alle tre afdelinger slutter med Jesus og de frelste overtager Guds rige.

v14 Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde.
v18 men den Højestes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed.
v27 Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den Højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det.Dan 7,1
I babylonerkongen Belshassars første regeringsår havde Daniel et drømmesyn, og der gik syner gennem hans hoved, da han lå på sit leje. Bagefter skrev han drømmen ned, og således begyndte hans beretning.

Hvilket historisk år, det var at Daniel havde dette syn, har ikke nogen som helst betydning for at kunne forstå dette drømmesyn.
En drøm, et syn og et drømmesyn er det samme, det er ofte kun et spørgsmål om hvilken oversættelse man bruger. Du kan også se, at der senere i det samme vers er tale om en drøm.

Jeg er overbevist om, at Herren også i vore dage giver mange forskellige mennesker drømme og syner. Når Herren giver en person en drøm eller et syn, er det helt uden betydning, om vedkommende er præst, biskop, arbejdsmand eller tjenestepige. Hos Herren har rang INGEN betydning. Det der har betydning er, hvordan vedkommendes indstilling til at følge de anvisninger der er givet i Guds ord er.

Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. v18 Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Apg 2,17-18

Jeg er overbevist om, at ENHVER, der lever et oprigtigt liv i overensstemmelse med Guds ord og som HAR overgivet sig selv til Jesus, har fået eller vil få drømme fra Herren. En oprigtig person, vil vide når det er Herren der giver en drøm. Det er dog ikke sikkert at vedkommende forstår drømmen, det gjorde Daniel feks ikke, men så må du bevæbne dig med tålmodighed og vente på, at tiden er inde til, at du skal kunne forstå betydningen af det du har drømt.

Dan 7,1
I babylonerkongen Belshassars første regeringsår havde Daniel et drømmesyn, og der gik syner gennem hans hoved, da han lå på sit leje.Bagefter skrev han (Daniel) drømmen ned, og således begyndte hans beretning.

Når du får en sådan drøm er der to ting jeg MEGET vil opfordre dig til at gøre.
# Følg Daniels eksempel. Bed inderligt Herren om, at give dig den rette forståelse af det du har drømt.
# Gør som Daniel gjorde, SKRIV DET NED! Selv om du kan huske drømmen om morgenen, så er det ikke sikkert du stadig kan huske den om aftenen, derfor er mit råd til dig, skriv det ned så hurtigt som muligt.


Dan 7,2
Daniel sagde: I mit nattesyn så jeg, at Himlens fire vinde bragte det store hav i oprør,

Her er tale om Himlens fire vinde. Hvad disse vinde er og hvad de betyder, har mange teologer og fortolkere flere forskellige opfattelser af. Men som jeg HAR skrevet i indledningen, så har hverken teologer, præster, biskopper eller andre fortolkeres meninger og opfattelser af disse ting nogen som helst betydning for mig.

Det der har betydning er
HVAD SIGER BIBELEN OM DETTE?
Vi kan i Bibelen finde adskillige eksempler på vind, stormvejr, vindens susen og andre lignende ting, men bemærk hvad der står i teksten FIRE VINDE - jeg tror, at vi skal være meget nøjeregnende med, hvad DER STÅR SKREVET. Fire vinde ER IKKE det samme som en vind. Vi kan derfor IKKE blot se på hvad Bibelen siger om vind, men skal se på hvad Bibelen siger om FIRE VINDE.

I Bibelen er der fire steder, hvor der er tale om FIRE VINDE.

Jer 49,36 Jeg sender fire vinde mod Elam fra de fire verdenshjørner; jeg spreder dem for alle disse vinde, og der findes ikke det folk, som Elams fordrevne ikke skal komme til.

Zak 2,10 Kom, kom! Flygt fra Nordens land, siger Herren, for jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren

Zak 6,5 svarede englen: "Det er himlens fire vinde, der drager ud, efter at de er trådt frem for hele jordens Herre.

Åb 7,1 Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ.

Jeg vil her MEGET KRAFTIGT påpege, at det er af en altafgørende betydning for den rette forståelse, at du OGSÅ ser på de vers der står før og efter, det vers der taler om det du studerer. Da Bibelen er let tilgængelig her i landet og jeg derfor tror, at du har din egen Bibel, ser jeg ikke nogen grund til at gengive de foranstående og de efterfølgende vers her i bogen, men jeg vil MEGET OPFORDRE dig til at tage din Bibel frem og i bøn til Herren om den rette forståelse af de vers du læser, læse de foranstående og de efterfølgende vers til hver enkelt af de vers jeg henviser til.

Et af versene, som jeg dog gerne vil knytte et par kommentarer til, er Zak 6,5
# Du vil her bemærke, at der i de foranstående vers er tale om fire vogne, med stærke heste for, som på Herrens befaling drager rundt på hele jorden, DET ER OM DISSE FIRE VOGNE der i vers 5 står "det ER Himlens fire vinde".
# Den anden ting jeg vil henlede din opmærksomhed på er, at der i nogle oversættelser står ånder i stedet for vinde i Zak 6,5

6T 408... 3VFM 14 Guds betvingende Ånd er allerede nu ved at blive draget bort fra verden. Orkaner, uvejr, storme, ildebrande og flodbølger, ulykker på hav og land forekommer hurtigt efter hinanden. Videnskaben forsøger at forklare alt dette. De tegn, som i stigende antal sker rundt omkring os og vidner om Guds Søns nært forestående komme, bliver tilskrevet alle mulige andre årsager end den rigtige. Menneskene kan ikke se de vagthavende engle, som holder de fire vinde tilbage, for at de ikke skal blæse, før Guds tjenere er blevet beseglet. Men når Gud byder sine engle at løse vindene, vil der blive en kamp, som ingen pen kan beskrive

RH 060787 Endnu holder fire mægtige engle de fire vinde i skak. En frygtelig ødelæggelse får ikke lov til at komme i fuldt udbrud. Ulykker til lands og til vands, stadig større tab af menneskeliv ved ulykker, ved jernbaneulykker, ved ildebrand, forfærdelige oversvømmelser og jordskælv alt dette vil vække nationerne op til desperat kamp, mens englene holder de fire vinde og således forhindrer Satan i at udfolde sin frygtelige magt indtil Guds tjenere er beseglede. Bliv rede, bliv rede jeg bønfalder jer, bliv rede før det for evigt er for sent! Hævnens engel vil udgyde forfærdelige domme over et folk, som er forladt af Gud. Kun lydighedens vej fører til livet. Må Herren hjælpe jer til at indse det i tide, så I kan forstå, hvad ånden siger til menigheden.

Tanker til overvejelse:
Er der en mulighed for, at det syn Daniel her havde, om de fire dyr der kom op af havet, først får sin opfyldelse, når beseglingen af de 144.000 er afsluttet?
Uanset om dit svar er JA eller NEJ, så beder jeg dig om, at være rede til at give nogle BIBELSKE grunde for dit svar.

Konklusion:
* De fire vinde betyder, at det gælder HELE jorden.
* Guds folk, vil være at finde ALLE STEDER, OVER ALT på jorden.
* De der vælger verden og de ting den har at tilbyde, vil ikke blive borgere i Guds rige, men vil blive ødelagt.

Dan 7,2
Daniel sagde: I mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør,

Er det et symbolsk hav eller et virkeligt hav?
Hvad siger Bibelen?
Vand, vande, hav og lignende betegnelser kan vi finde MANGE af i Bibelen, men når vi går i dybden og ser nærmere på ordet hav, så viser det sig, at der ALLE DE STEDER, hvor der i DGT er brugt ordet hav, er tale om et BOGSTAVELIGT HAV -
bortset fra Dan 7,2 og 3.
Her i Dan 7,2 og 3 er der brugt et andet hebræisk ord for hav, end ALLE de mange andre steder i DGT. I DNT, det vil sige på græsk, er der flere eksempler på at vand og hav BÅDE kan være noget virkeligt, noget bogstaveligt og noget symbolsk. Feks "det levende vand" (John 4,7-15)

I Åb 17,15 siges der, at vande er folk, skarer, folkeslag og tungemål.

Konklusion:
Konklusionen må derfor blive, at det hav der er omtalt i Dan 7,2 og 3 symboliserer jordens befolkning.


Dan 7,3 + 17
og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet.

v17 At der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden,

Vi får ikke, her i vers tre noget, at vide om, om disse fire dyr kom op af havet på samme tid, eller om de kommer efter hinanden.
Mange teologer og kommentatorer mener, at de kommer EFTER HINANDEN. Dette er da også sandsynligt og den måde de er beskrevet på i vers 4 til 7 taler da også for dette.

MEN det AFGØRENDE i denne profeti, er ikke om de KOM SAMTIDIG, eller om de KOM EFTER hinanden, men HVORNÅR de forsvinder eller mister deres herredømme og magt.

Måske kan der være tvivl om disse fire dyr kom op af havet på samme tid eller om de kom op efter hinanden, MEN med hensyn til, hvilket af de fire dyr der har magten i længst tid, så kan der ikke være nogen som helst tvivl, for her er Guds ord helt klar og utvetydigt.

v11 Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild.

Det dyr der her er tale om, er det fjerde dyr, det vil sige det nye horn eller som nogen kalder det, det lille horn. Det bliver dræbt og tilintetgjort. Læg så mærke til hvad de står i det næste vers.

v12 Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid.

Bibelen siger her på en klar og tydelig måde, at det fjerde dyr, bliver tilintetgjort først (v.11)
Om det også mistede magten og herredømmet FØR eller på samme tid, som de tre andre dyr, det kan der måske stilles et spørgsmålstegn ved, MEN, at de tre første dyrs levetid er længere, end det fjerde dyrs, kan der ikke herske nogen som helst tvivl om.

Mange, og det vil i denne forbindelse sige langt de fleste teologer og kommentatorer, mener, at de tre første dyr HAR været, og at vi nu er i det fjerde dyrs tid.
MEN dette er IKKE, hvad Bibelen siger.
Ifølge Guds ord ER DE TRE FØRSTE DYR HER MINDST LIGE SÅ LÆNGE, SOM DET FJERDE DYR, hvis ikke længere.

v12 Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid.

Men uanset dette, så er teorien om, at dyrene, det vil sige dem alle fire, at de allerede ER kommet op af havet, bygget på fri fantasi.
INGEN STEDER, end ikke et eneste lille bitte halmstrå findes der i Bibelen, der kan godtgøre den opfattelse at dyrene HAR VÆRET.
Du bør bemærke, at der står, at det ene dyr var FORSKELLIGT fra det andet.
IKKE, at det ene dyr kom efter det andet eller, at dyrene kom efter hinanden.

Tanker til overvejelse:
Ingen steder i Bibelen siges der noget som helst om, HVORNÅR disse fire dyr kommer frem.
Tag tid til MEGET NØJE, at overveje om den mulighed foreligger, at dyrene er her i dag. Husk på, at de tre første IKKE mister deres herredømme FØR det fjerde dyr. (v.12) Tag også tid til MEGET NØJE, at overveje om den mulighed er til stede, at ALLE FIRE DYR, ENDNU IKKE ER KOMMET OP AF HAVET.

v3 fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet.

Bemærk, at der her i vers tre siges, at dyrene er forskellige. Ved en nærmere undersøgelse af denne forskellighed, er det klart at den forskellighed der her er tale om er i udsenet. I vers 7 er det også forskellen i udsenet der er tale om. I vers 19 derimod er det IKKE forskellen i udsenet der er tale om, men forskellen i karakter.

Der er i denne profeti tale om fire dyr. Der siges i v.17 at de fire dyr er fire konger.
v17 At der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden,

Ordet konge, kongen og konger er brugt over 2000 gange i Bibelen. Jeg har ikke kunnet finde et eneste sted, hvor ordet konge er brugt om et land eller et rige. HELLER IKKE når konge er brugt symbolsk. Jesus er feks flere steder omtalt, som en konge, ja endog som kongernes konge.
Åb 17,14 og 19,16 er et par af de steder, hvor det er i forbindelse med en profeti, ligesom det er her i Dan 7.

Åb 17,14 De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge."

Åb 19,16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre

Hvis vi endelig skal være MEGET NØJEREGNENDE, så er de fire dyr, fire ENKELT-PERSONER, da Bibelen jo, som vi har set ALTID bruger ordet konge om en person, ikke om lande eller riger.
Jeg vil derfor ikke afvise denne mulighed, men efter at jeg meget grundigt, under bøn, har overvejet situationen. Set på MANGE FLERE skriftsteder også på de hebræiske ord, er jeg kommet til den slutning, at det sandsynligvis er enkelte personer, der står som ledere, men, at de fire dyr er fire magter eller organisationer. Om det er politiske eller religiøse organisationer, ved jeg ikke.

Nogle komentatorer og teologer, mener, at når der står konger, så er der tale om en politisk magt. Hvis dette er tilfældet så var Jesu mission her på jorden også af polittisk art og ikke religiøs.
Jesus omtales mange steder i Bibelen, som en konge. At det kun gælder profetiske konger holder ikke, da der er flere eksempler på at Jesus er omtalt i profetier, som konge. Jesus kom IKKE til denne jord af politiske grunde, men for at frelse en fortabt menneskeslægt.
En politisk konge, organisation eller magt, har ikke den form for kærlighed til de mennesker der bor i andre lande, som Jesus har vist.
Jesu synlige komme i himlens skyer og den efterfølgende kroning, som kongernes konge, sker IKKE af politiske, men af religiøse grunde, som udspringer af en uendelig kærlighed, som der ikke er nogen som helst plads til i et politisk rige.

Der er den mulighed, at de fire dyr symboliserer religiøse organisationer eller bevægelser. Det betyder at de fire dyr - de fire konger er trossamfund det vil sige fire forskellige trossamfund.
De fire dyr - konger kan også være politiske partier eller magter. Hvis dette er tilfældet, så er de fire dyr - konger, fire forskellige riger eller lande. Jeg har studeret dette MEGET GRUNDIGT, men jeg tør ikke sætte navn på de fire konger, ligesom jeg heller ikke tør udtale mig om, om der er tale om religiøse eller politiske organisationer. En ting vil jeg dog meget gerne sige, og det er, at jeg IKKE TROR, at det ene dyr - organisation kan være politisk og de tre andre religiøse. Ligesom jeg heller IKKE TROR på at de tre kan være politiske organisationer, lande eller magter og den ene, en religiøs magt eller trossamfund.

ALLE FIRE, er efter min bedste overbevisning enten religiøse eller politiske organisationer - magter.
Jeg ved at der er nogle ting, specielt ved det andet, det nye horn på det fjerde dyr der er af religiøs art. MEN den samme organisation, har bestemt også politisk magt.

Før vi kan afslutte dette om de fire dyr - konger, politiske eller religiøse magter - konger, vil jeg gerne, at du lægger mærke til,
# at det fjerde dyr i vers 24 omtales, som symbolet på et kongeRIGE. Ikke en konge, som i vers 17, men som et kongerige.
# Et kongerige og et rige, er en og samme ting, og kommer fra det samme hebræiske ord. Det er blot et spørgsmål om hvilken oversættelses form man har valgt.

Konklusion:
Et kongerige er i Bibelen ofte et land, en magt eller et rige. Og ud fra dette og over 100 andre skriftsteder, som jeg slet ikke er kommet ind på her, så er det min opfattelse, at der KAN, og her vil jeg MEGET GERNE, at du lægger mærke til, at jeg bruger ordet KAN, hvilket betyder at jeg bestemt ikke er sikker. Men efter de omfattende studier i Guds ord, under Helligåndens vejledning, som jeg har foretaget, så er jeg kommet til den konklusion,
# at der kan være tale om fire politiske organisationer, magter eller lande.
# at alle fire er her i dag og vil være her indtil nådetiden er forbi.
# at det fjerde dyr, det vil sige det nye horn KAN være USA.


Dan 7,4
Det første dyr var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte.

Her er tale om et fabeldyr, som kun eksisterer i fantasiens verden. Ingen andre steder i Bibelen er et sådant dyr omtalt. Det er derfor ikke muligt, at sige noget om, hvad dette dyr er et symbol på eller hvem eller hvad det symboliserer.
Man kan dog godt tænke sig, at den magt eller den organisation, som dette dyr symboliserer, I BEGYNDELSEN, har nogle af løvens og ørnens karaktertræk. Men at begynde, at gætte på et land, en organisation eller en magt der har haft eller har disse karaktertræk, er ubibelske og tåbelige.
Hvad betyder det, at denne organisation, denne magt FIK vingerne revet af?

Det mistede IKKE vingerne, det FIK DEM REVET AF.

Kan det tænkes, at denne organisation har haft høje tanker om sig selv og Gud så har bragt det ned på jorden igen? Hvordan med os, er der nogle gange, at vi er højt oppe og Gud så i sin uendelige kærlighed til os selvglade mennesker, bringer os ned på jorden, river vingerne af os.
I Bibelen er der flere eksempler på at personer har haft høje tanker om sig selv, feks Peter der troede, at han kunne gå på vandet, <Matt 14,27-31> og at han ikke ville fornægte Jesus. <John 13,37 + 18,25-27>

DSM 254 Disciplene havde den samme dag været vidne til Jesu underfulde gerninger. Det havde været, som om Himmelen var steget ned til jorden. Erindringen om denne vidunderlige, herlige dag burde have fyldt dem med tro og håb. Dersom de af hjertets overflødighed havde talt sammen om disse ting, ville de ikke være faldet i fristelse. Men deres tanker var kun opfyldt af skuffelsen. Kristi ord: "Saml de tiloversblevne stykker sammen, så intet går til spilde!" gik upåagtet hen over deres hoveder. Det havde for disciplene været timer med rig velsignelse, men nu var det glemt alt sammen. De var midt ude på det urolige vand. Deres tanker var stormfulde og uforstandige, og Herren gav dem noget andet til at forurolige deres sind og beskæftige deres tanker. Dette gør Gud ofte, når mennesker selv skaber sig byrder og vanskeligheder. Disciplene behøvede ikke at skabe sig vanskeligheder. Faren var allerede undervejs og nærmede sig hastigt.

Dan 7,4
Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte.

Tanker til overvejelse:
Tænk alvorligt over følgende:
Hvad betyder det, at dyret blev løftet op fra jorden?
Hvem kan det være, der løfter denne magt - organisation op?
I Bibelen er det Gud der løfter op, Satan bryder ned. At blive løftet op betyder det at blive større, at blive stærkere eller betyder det, at blive mere kristen?

Dan 7,4
Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte.

Bibelen giver ikke noget eksempel på, at et dyr har fået noget der blot nærmer sig et menneskehjerte, men der er i Bibelen et par eksempler på at mennesker har fået noget der kunne ligne et dyrs hjerte.
Vi skal huske på, at der her er tale om et fantasifuldt fabeldyr der får et menneskehjerte.
Vi skal også huske på, at dette dyr er et symbol på en organisation, det vil sige mennesker.
Lad os derfor se nærmere på hvad Guds ord har at sige om et menneskehjerte.

1 Kong 8,39 tilgiv, grib ind og gengæld enhver efter al hans færd - du kender jo hans hjerte, for du alene kender alle menneskers hjerte

2 Krøn 6,30 tilgiv, og gengæld enhver efter al hans færd - du kender jo hans hjerte, for du alene kender menneskenes hjerte

Ordsp 16,9 Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt.

Præd 8,11 Fordi der ikke hurtigt fældes dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til at handle ondt.

Præd 9,3 Det er ulykken ved alt det, der sker under solen, at alle får én og samme skæbne.Menneskenes hjerte er også fuldt af ondskab, og der er dumhed i deres hjerte, så længe de lever; derefter går de til de døde.

Dan 5,21 Han blev jaget bort fra mennesker, hans hjerte blev ligesom dyrenes, han havde sin bolig sammen med vildæslerne, han åd græs som oksen, og han fik væde fra himlens dug, indtil han forstod, at Gud den Højeste er hersker over det jordiske kongerige og kan sætte, hvem han vil, over det.

Mark 7,21 For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord,

1 Kor 2,9 Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

Det er kun de steder hvor der specielt er nævnt menneske-hjerte jeg her har henvist til.
Hjertet er omtalt et utal af steder i Bibelen, men som før nævnt, så håber jeg at du vil tage din Bibel og din bibelordbog og grundigt, med omtanke, under Helligåndens vejledning, selv vil finde frem til disse vers og læse dem.

Menneskehjerter er meget forskellige. Nogle har et hjerte der er hårdt, som en sten, andre har et hjerte af guld. Nogle har et ondt og ugudeligt hjerte, medens andre har et hjerte, hvor kærligheden til deres medmennesker, fylder hele hjertet, ja, hele deres liv.

DSM 11 Der findes intet, med undtagelse af menneskehjertet, der lever for sig selv. Ingen fugl kløver luften, intet dyr bevæger sig på jorden uden at tjene til gavn for et andet liv. Der findes ikke et blad i skoven eller det ringeste græsstrå, uden at det gør sin tjeneste. Fra hvert træ og busk og blad udstrømmer det livselement, uden hvilket hverken mennesker eller dyr kunne leve; og mennesker og dyr bidrager derefter til træernes og buskenes og bladenes liv. Blomsterne udånder deres duft og åbenbarer deres skønhed til velsignelse for verden. Solen spreder sit lys for at glæde tusind verdener. Havet, hvorfra alle vore kilder og brønde har deres udspring, modtager strømmene fra alle lande, men tager kun for atter at give. De tåger, der stiger op fra dets skød, falder som regnbyger for at vande jorden, så den kan give grøde og knoppes.

Alle ting virker til bedste for noget andet, KUN et egoistisk og selvisk menneskehjerte lever for sig selv.

RH 012488 Menneskehjertet kan blive en bolig for Helligånden. Kristi fred, som overgår al forstand, kan bo i din sjæl, og hans nådes forvandlende kraft kan virke i dit liv og berede dig til at bo i herlighedens boliger. Men hvis hjerne og nerver og muskler alle beskæftiges i jegets tjeneste, gør du ikke Gud og Himmelen til det vigtigste i dit liv. Det er umuligt at indflette Kristi nåde i din karakter, mens du sætter alle kræfter ind på verdens side. Det kan måske lykkes dig at ophobe skatte på jorden til din egen forherligelse, men "hvor din skat er der vil også dit hjerte være". Matt 6,21. Hensynet til det evige vil komme i anden række. Du tager måske del i ydre dyrkelsesformer, men din gudsdyrkelse vil vække afsky hos Himmelens Gud. Man kan ikke tjene Gud og mammon. Du vil enten hælde dit sind og lede din vilje til Guds side, eller du vil lægge al din virkekraft i denne verdens tjeneste.

Gud ønsker HELE hjertet. Et hjerte der er delt mellem Gud og verden. Mellem Gud og selvet, er et hjerte HELT UDEN GUD, det er et hjerte helt for verden.

Bibelen siger ikke noget om, hvilken type menneskehjerte, det er, dette dyr får.
Bibelen siger heller ikke noget om, hvem der giver denne organisation, dette trossamfund, politiske magt eller hvad det nu er, at dette dyr er et symbol på, et menneskehjerte.

Tanker til overvejelse:
# Kan det være Satan, der giver dette dyr, denne organisation et menneskehjerte?
# Hvilke konsekvenser har det, hvis det er Gud, Herren, der giver det et menneskehjerte?
# En anden ting du også bør overveje er, HVORNÅR blev dette dyr løftet op fra jorden?
# Bibelen siger EFTER, at dets vinger var revet af. Det kan derfor IKKE være på grund af vingerne, at dette dyr, denne magt BLEV løftet op fra jorden.

Bemærkede du, at jeg fremhævede BLEV?
Hvad betyder dette blev?
At det IKKE er dyret, der ved egen kraft eller magt hæver sig op, men at det er en anden magt der gør det.
Hvilken anden magt kan der være tale om?

Hvor mange forskellige magter er der?
Måske siger du, at der er MANGE, men ifølge Guds ord er der KUN TO magter.
Det gode og det onde. < >

Konklusion:
Vi bør ALTID huske på, at Herren kender et hvert menneskes hjerte og at det ikke er muligt for nogen, at skjule et hjertes virkelige indhold, for Herren.
Selv om et hjerte er nok så ondt, er Guds kærlighed dog så stor, at hvis dette menneske, endnu medens der sansynligvis er tid, har et oprigtigt ønske om det, så KAN og VIL Gud ændre dette onde og hårde stenhjerte til et hjerte af guld.


Dan 7,5
Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre riben mellem tænderne;så blev der sagt til det: "Rejs dig, og æd meget kød!"

Dette dyr er ikke, som det forrige, et fantasifuldt fabeldyr, men et dyr vi godt kunne møde, hvis vi besøgte de områder, hvor bjørnene holder til.
Har bjørne noget menneskeligt over sig eller er det måske os der nærmest ligner en bjørn?

Hvad siger Bibelen om bjørne?
2 Sam 17,8 Han tilføjede: "Du kender din far og hans mænd og ved, at de er tapre og forbitrede som bjørne i det fri, når man har taget ungerne fra dem. Desuden er din far en kriger; han overnatter ikke hos mandskabet.

Es 59,11 Vi brummer alle sammen som bjørne, vi sidder og kurrer som duer; vi venter på retten, der ikke kommer, på frelsen, der er langt borte fra os.

Klages 3,10 Han var en lurende bjørn, en løve i skjul;

Hos 13,8 Jeg overfalder dem som en bjørn, man har taget ungerne fra, jeg flår brystet op på dem; som en hunløve æder jeg dem, de vilde dyr river dem ihjel.

Konklusion:
Både Herren og mennesker er omtalt som havende nogle af bjørnens karaktertræk, det er derfor nærliggende, at mene at den organisation der her er omtalt, har nogle af bjørnens karaktertræk.

Dan 7,5
Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne; så blev der sagt til det: "Rejs dig, og æd meget kød!"

Hvad kan denne sætning betyde?
Mange bjørne foretrækker en vegetabilsk kost, det gør denne bjørn sikkert også, men den får en befaling om ikke blot, at æde kød, men endog at æde MEGET KØD!
Det er ofte en god ting, at se hvordan en tekst er oversat i andre oversættelser.
På Hverdagsdansk, er denne sætning oversat på følgende måde:

..... "Kom så, æd, så mange mennesker, du vil".

Da jeg så, denne oversættelse blev jeg meget forbavset, og tænkte, det kan da ikke passe. Jeg undersøgte derfor sagen nærmere og jeg må sige, at der er måske mere om det end, jeg først troede.
Mennesker er ofte omtalt, som kød.

Matt 19,5 og sagde: 'Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'?

Joh 1,14 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Rom 7,18 Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke.

Det skal i denne forbindelse også med, at det hebræiske ord der i Dan 7,5 er brugt for kød, KUN er brugt to andre steder i Bibelen, Daniel 2,11 og 4,12

Tanker til overvejelse:
Hvem var det der sagde, at det skulle spise meget kød?


Dan 7,6
Derefter så jeg endnu et dyr; det så ud som en panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt.

Også dette dyr er et fabeldyr, som kun eksisterer i fantasiens verden.
Bibelen omtaler kun panteren to steder.
I Hoseas er det Herren der sammenlignes med en panter der ligger på lur.

Hos 13,7 Jeg er blevet som en løve for dem, jeg ligger på lur som en panter ved vejen.

Det andet sted er
Åb 13,2 Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.

Her, i åbenbaringens bog, er det en del af et andet fabeldyr.
Igen skal vi huske på, at der også her er tale om en organisation, en magt eller et rige. (v.17) Men hvordan det kan ligne en panter med fire hoveder og fire vinger har jeg meget svært ved at forestille mig.
Der er dog en ting ved dette dyr, jeg vil mene er værd, at lægge mærke til.
Den har ingen magt i sig selv, men den "fik overdraget magten".

Tanker til overvejelse:
Hvem er det der giver dette dyr - denne organisation, magt?
# Tænk på konsekvenserne, hvis det er Satan.
# Tænk også på, hvilke konsekvenser det har, hvis det er Herren der giver den magt.

Før vi går videre til det fjerde dyr, er der endnu en ting, jeg synes du MEGET NØJE skal overveje.

Der er, i Bibelen ikke den mindste antydning af, at disse tre dyr - organisationer eller magter (v.17) er ugudelige, verdslige og onde.
Det kan derfor lige så godt være organisationer der tjener Hærskareres Herre.

En anden ting du også bør overveje meget nøje, er om alle tre organisationer, trossamfund eller hvad det nu er, at disse fire dyr symboliserer, tjener den samme herre.

Tænk nøje over, hvilke konsekvenser det har, hvis det er organisationer der udfører et arbejde for Herren. Tænk også over, hvad det betyder, hvis en eller flere af dem har løgnes og ondskabens fader, som deres herre.


Dan 7,7 og 19
Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.

v19 Så ønskede jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskelligt fra alle de andre, det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberkløer, og som åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne,

Der er et par ting, jeg vil opfordre dig til at bemærke, når vi nu skal se nærmere på det fjerde dyr.
# De tre foregående symbolske dyr har bestået af dele fra dyr vi kender. En løve, en bjørn og en panter. Det fjerde dyr har ikke nogen del fra et kendt dyr.
# Det andet er, som jeg allerede har nævnt, der er INGEN Bibelsk grundlag for, at kunne sige om de tre første dyr er symboler på organisationer der er gode eller onde.
Det fjerde dyr, den fjerde konge - organisation er der derimod INGEN TVIVL om, det er en organisation, der ikke blot bekæmper Guds folk, men også håner og spotter Herren, den højeste. (v.25)

Der siges om det fjerde dyr, at det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det har store tænder af jern og æder og knuser alt.
Denne beskrivelse passer desværre alt for godt på mange af de organisationer og magter, vi kender i dag og da vi ligesom Daniel er specielt interesseret i at vide mere, ja, endog meget mere om denne organisation, vil vi i det efterfølgende, gå virkelig i dybden med vort studie af denne frygtelige og gudsbespottende organisation.

Dan 7,7 og 20 og 24
v7 Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr,og det havde ti horn.

v20 og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og på det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre.

v24 De ti horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå ti konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald.

Med denne oplysning, om at dyret har ti horn, er det ikke så underligt, at det fjerde dyr er et frygtindgydende og rædselsvækkende dyr.

Hvad kan det nu betyde, at det har ti horn? Igen er det i Guds ord vi skal søge svaret og ikke ved fantasifulde forestillinger om enten det ene eller det andet. I vers 24 giver Bibelen os ikke alene et klart svar på, at de ti horn er et symbol på ti konger, men også, at det fjerde dyr, er et kongerige.
Kan du huske, hvad et kongerige er?
Et land, et rige, en magt eller en organisation. (v.17)

Da dette dyr har ti horn, er det meget naturligt at stille spørgsmålet, hvad er horn et symbol på?
Vi henvender os igen til det eneste sted, hvor vi kan få en kundskab og visdom der sætter os i stand til, ved Guds hjælp, at få indblik i disse ting, derfor stiller vi spørgsmålet

Hvad siger Bibelen om horn?

Åb 12,3 Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.

Åb 13,1 Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.

Åb 17,3 Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn.

Åb 17,7 Men englen sagde til mig: "Hvorfor undrer du dig? Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende, det som har de syv hoveder og de ti horn.

Åb 17,12 Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret.

Åb 17,16 Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende.

Som du kan se er det KUN i Aabenbaringens bog, at vi kan finde en omtale af ti horn.

Der er dog flere eksempler i Bibelen på symbolske horn.

2 Mos 27,2 Du skal lave horn på dets fire hjørner; hornene skal gå i ét med alteret, og du skal beklæde det med bronze.

2 Mos 30,10] 2 Mos 30,10 Én gang om året skal Aron skaffe dets horn soning; med blodet fra soningssyndofferet skal han én gang om året skaffe det soning, slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren.

2 Mos 37,25 Han lavede røgelsesofferalteret af akacietræ; det var kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt; hornene på det gik i ét med det.
v26 Han beklædte det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt

Der er også mange eksempler på, at horn er blevet brugt til at påkalde folkets opmærksomhed med.

Jos 6,4 Syv præster skal bære syv vædderhorn foran arken. Men den syvende dag skal I gå rundt om byen syv gange, og præsterne skal støde i hornene.
v5 Når vædderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind."

Dom 7,18 Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde i jeres horn rundt om hele lejren og råbe: For Herren og for Gideon!"

Jesus er også omtalt som hornet

1 Sam 2,1 Hanna bad: Mit hjerte fryder sig over Herren, Herren har løftet mit horn. Jeg spærrer munden op imod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse.

Jeg skal igen gøre opmærksom på:
# at det IKKE er alle de henvisninger til den nævnte ting, som feks her horn, at jeg giver. Jeg vil igen MEGET OPFORDRE dig til under Helligåndens ledelse, og ved hjælp af din Bibelordbog, at finde alle de steder frem, hvor der er talt om det vi studerer.
# at det er MEGET VIGTIGT, at du selv læser BÅDE de foranstående vers OG de efterfølgende vers til de henvisninger jeg giver dig.

Konklusion:
De ti horn der er omtalt her i forbindelse med det fjerde dyr, ER ti konger - organisationer.(v.24) MEN der siges IKKE noget om
# Hvem de er,
# Om de er religiøse eller politiske organisationer eller
# Hvornår de får magt og herredømme.
# MEN, som vi skal se lidt senere i vort studie af denne organisation, så giver Guds ord, Bibelen, en meget klar beskrivelse af, hvornår denne organisation mister sin magt og herredømme.

Dan 7,8 + 20 + 24
Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads.Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.

v20 og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og pådet nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre.

v24 De ti horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå ti konger.Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald.

Et lille horn, er kun omtalt to steder i hele Bibelen. Det første sted er her i Dan 7,8, det andet sted er i Dan 8,9

Fra et af dem udgik et lille horn, som voksede sig større og større mod syd og øst og mod det herlige land.

Måske får du her den tanke, at det er det samme lille horn der er tale om?
En sådan tanke er bestemt ikke noget vi uden videre skal feje til side, men i stedet for straks, at klappe i hænderne og glæde os over, at vi har fundet endnu et sted hvor det lille horn er omtalt, lad os se, hvad Guds ord har at sige om dette.

Det lille horn der er omtalt i Dan 7 fælder - rykker tre andre horn op for at komme frem.
Det lille horn i Dan 8 udgår fra et andet horn. Det lille horn i Dan 7 hører til på et frygtindgydende dyr.

Det lille horn i Dan 8 hører til på en gedebuk.
Bemærk, at denne gedebuk først havde et stort horn, som blev brækket af og, at der i stedet voksede fire horn frem. Bemærk, at det var på et af disse horn, det lille horn i Dan 8 voksede frem.

Konklusion:
Efter disse oplysninger, kan vi med sikkerhed sige, at de to "små" horn der er omtalt, henholdsvis i Dan 7,8 og Dan 8,9 IKKE er den samme organisation eller magt.
Vers 24 indeholder en oplysning, som det er betydningsfuldt for os, at få med på nuværende tidspunkt.

Dan 7,24
De ti horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå ti konger. Efter demskal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald.

EFTER, de ti konger. IKKE på samme tid, men EFTER.
Betyder det ikke, alle ti kongers tid ER forbi på det tidspunkt, da det nye horn fremstår?
Det hebræiske ord der her er brugt for EFTER, betyder "fra nu af". Dette hebræiske ord er kun brugt to andre steder Daniel 2,29 og Daniel 2,45

Dan 7,8 + 20
v8 Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.

v20 og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og på det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre.

Hvad kan det nu betyde, at en organisation har øjne?

Lad os prøve, at se på nogle af de steder i Bibelen, hvor der er tale om øjne og om at se.

1 Sam 16,7 Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet."

Es 6,10 Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem."

Es 37,17 Vend dit øre til og hør, Herre! Åbn dine øjne og se, Herre! Hør alle de ord, Sankerib har sendt for at spotte den levende Gud.

Es 40,26 Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.

Jer 5,21 Hør dette, du tåbelige og uforstandige folk, som har øjne, men ikke kan se, som har ører, men ikke kan høre.

Åb 3,18 så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.

Lad os også se, hvad Bibelen har at sige om mund, tunge og tale.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt både munden og tunge(n) bruges i Bibelen når der er tale om at tale, så vil jeg opfordre dig til at se nærmere på de skriftsteder jeg her henviser til.

Sl 12,5 De siger: Tungen er vor styrke, vore læber er med os, hvem er herre over os?

Sl 34,14 du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig;

Sl 50,19 Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn.

Sl 34,14 du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig;

Sl 115,5 Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se,

Ordsp 12,18 Uoverlagt tale er som sværdstik, vises tunge er lægedom.

Jak 3,1 Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.
v2 Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.
v3 Når vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop.
v4 Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil;
v5 på samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand;
v6 også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede.
v7 For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket;
v8 men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift.
v9 Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede;
v10 fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være.
v11 Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld?
v12 Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.

Måske mener du, at jeg ikke holder mig til de retningslinier, jeg selv har givet?
Jeg tænker her på, at der siges, at hornet har øjne og en mund, men jeg har henvist til flere steder, hvor der er tale om at se, at tale og tungen.
Jeg er godt klar over dette og har derfor set nærmere på, hvad Guds ord har at sige om dette at se, øjne, mund og tale. Og jeg har da også set på hvilke hebræiske ord det er der er brugt her i Dan 7,8 og 7,20

Det hebræiske ord der er brugt her i disse to vers for øjne er kun brugt to andre steder i Bibelen.

Ezra 5,5 Men Guds øje vågede over judæernes ældste, og man måtte lade dem arbejde videre, indtil en indberetning var nået frem til Dareios, så han kunne sende dem en skrivelse om sagen.

Dan 4,31 Da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnesar, mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den Højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt: Hans herredømme er et evigt herredømme, hans kongerige varer i slægt efter slægt,

Det hebræiske ord for mund er brugt i følgende fire vers, ud over de to vers (8 og 20) som vi ser på.

Dan 4,28 Næppe var ordene udgået af kongens mund, før der lød en røst fra himlen: "Det forkyndes dig, kong Nebukadneser, at dit kongerige skal tages fra dig.

Dan 6,18 En sten blev bragt hen og lagt over kulens åbning, og kongen forseglede den med sin egen og med sine stormænds seglring, så der ikke kunne ske nogen ændring i Daniels situation.

Dan 6,23 Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget; det var, fordi han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig."

Dan 7,5 Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne; så blev der sagt til det: "Rejs dig, og æd meget kød!"

Jeg vil ikke forsvare min brug af ordene på den måde, som jeg har brugt dem. Jeg får personligt en MEGET BEDRE FORSTÅELSE af den organisation eller den magt, dette horn er et symbol på, ved også at se på, hvad Bibelen har at sige om, at se og at tale.
Hvis du har en anden opfattelse, vil jeg ikke forsøge, at overbevise dig om, at det er det rigtige jeg gør, men vil opfordre dig til helt, at se bort fra de steder, hvor jeg henviser til ting, der ikke direkte er nævnt i det vers vi studerer.

Konklusion:
Vor konklusion er derfor, at munden kan bruges på mange, mange forskellige måder. Det fjerde dyr, den magt der er symboliseret ved dette dyr, vælger at bruge sin mund på en gudsbespottelig måde. Dette har den konsekvens, at det koster den livet. (v.11)

Tanker til overvejelse:
Hvad bruger du din mund til?
Jeg kan for min del sige, at jeg efter at have studeret de mange, mange vers der i Bibelen taler om munden, tungen og vor tale, virkelig er blevet klar over, at jeg også på dette punkt har behov for, at ændre på mit liv.
De vers jeg har henvist til er kun en meget lille del af dem der er om munden, tungen og tale.
Det samme kan jeg sige om de ting jeg ser og den måde jeg bruger mine øjne på.
# Hvad med dig, hvordan bruger du dine evner til at kunne tale og se?

Dan 7,8 + 11 + 20 + 25
v8 Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.

v11 Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild.

v20 og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og på det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre.

v25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Vi har allerede, talt lidt om "store ord", men da det er en MEGET VÆSENTLIG DEL af denne organisation, at tale store ord, vil vi gå endnu dybere ned i vort studie, for at se nærmere på hvad Guds ord har at sige om store ord.

1 Sam 2,3 Hold op med jeres store ord, fræk tale må ikke udgå af jeres mund, for Herren er en Gud, der ved alt, af ham prøves hver en gerning.

Sl 12,4 Herren skal udrydde alle glatte læber og tunger, der taler store ord.

Sl 17,10 De har lukket deres hjerte til med fedt, med munden taler de store ord.

Sl 94,4 Frækt lader de munden løbe, alle forbryderne bruger store ord.

Ordsp 17,7 Store ord klæder ikke en tåbe, hvor meget mindre klæder løgnen da den fornemme

Jak 4,16 Nu praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde.

Åb 13,5 Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder.
v6 Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.

Jeg ved ikke, hvordan du har det efter at have læst disse vers
Jeg har det i hvert fald ikke godt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på et vers, som ganske vist ikke taler om store ord, men som alligevel er det vers jeg kom til at tænke på efter at have studeret disse vers nærmere.

Dan 7,15 Jeg, Daniel, blev grebet af uro over dette, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel.

Jeg tror ikke, at det var synet af det frygtindgydende dyr, med jerntænder, som slog Daniel med rædsel.
Jeg tror derimod, at det der slog Daniel med rædsel var dette, at en eller anden organisation, en magt eller en person turde vove, at tale bespottende ord mod Himlens og jordens skaber.

Tanker til overvejelse:
Det lille horn, det vil sige den organisation, den magt, som dette horn er et symbol på, bliver tilintetgjort og dens krop bliver overgivet til den flammende ild. (v.11) på grund af, at den talte store ord mod den højeste.
* Taler jeg nogle gange store ord, mod Gud eller mod Jesus?
* Har jeg den rette forståelse af, hvad det vil sige, at tale store ord?
* Forstår jeg, hvad ord kan gøre?

# Med ord, kan jeg være til en forbandelse, eller til velsignelse, for mine medmennesker
# Med mine ord, kan jeg gøre et andet menneske mere ondt, end hvis jeg slog det ihjel.
# Med mine ord, kan jeg skabe en glæde og lykke, som ikke kan købes for penge.
# Med mine ord, kan jeg være et redskab for Jesus og lede det til troen på Ham.
# Med mine ord, kan jeg også være et redskab for det onde, og gøre livet her på jorden til et helvede for dem.

ORD har en langt større magt end vi forestiller os, og dog bruger vi dem ofte UDEN først at tænke os om.

Jeg vil, som en afslutning på dette om ord henvise til nogle få steder, hvor ord og ords magt er omtalt

Matt 4,4 Men han svarede: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.' "

Matt 6,7 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

Matt 8,8 Men officeren sagde: "Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt.

Matt 8,16 Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge,

Matt 12,32 Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende

Matt 24,35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Sl 33,4 Herrens ord er sandt, alt, hvad han gør, står fast. v5 Han elsker ret og retfærdighed, Herrens godhed fylder jorden.
v6 Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.
v7 Han samler havets vand som i en lædersæk og det store dyb i sine forrådskamre.
v8 Hele jorden skal frygte Herren, alle verdens beboere skælve for ham.
v9 For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der.

Joh 1,1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

En amerikansk forfatter skrev for over 100 års siden noget om den tid, da den magt eller den organisation, som taler store ord mod den højeste er her på jorden, som jeg synes at du skal læse.

DSM 524 At den lov, som blev givet med Guds egen røst, rummer fejl, og at en eller anden enkelthed i den er blevet omstødt, er det, som Satan nu hævder og fremfører. Dette er det sidste store bedrag, som han påfører verden. Han behøver ikke at angribe hele loven. Hvis han kan få mennesker til at se bort fra blot et enkelt bud, har han opnået, hvad han ville. "Thi den, der holder hele loven, men blot på ét punkt snubler, er blevet skyldig i alle." Jak. 2,10. Ved at indvillige i at overtræde ét af budene kommer mennesker under Satans herredømme. Ved at erstatte Guds lov med menneskers love vil Satan søge at underlægge sig verden. Denne handling er profetisk forudsagt. Der forkyndes om den store, frafaldne magt, som er repræsentant for Satan.
Mennesker vil ganske sikkert oprette deres egne love for at modarbejde Guds love. De vil søge at tvinge andres samvittighed, og i deres iver for at fremtvinge disse love vil de underkue deres medmennesker.
Krigsførelsen imod Guds lov, som blev påbegyndt i Himmelen, vil blive fortsat indtil tidernes ende. Ethvert menneske vil blive prøvet. Lydighed eller ulydighed er det spørgsmål, der skal afgøres af hele verden. Alle vil få kaldet til at vælge mellem Guds lov og menneskers love. Det er her, skillelinien skal trækkes. Der kan kun være to forskellige slags. Enhver personlighed vil udvikle sig helt, og alle vil komme til at vise, om de har valgt at stå på de trofastes side eller på de oprørskes side.