De der håner mig!

 

Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for. Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus.
Sl 55,13-15

Begavede og veltalende mænd, som tidligere elskede sandheden, vil da bruge deres evner til at bedrage og vildlede sjæle, og de bliver deres tidligere brødres værste fjender. Når de, som holder sabbatten, stilles for retten for at gøre rede for deres, tro, er disse frafaldne Satans bedste redskaber. De lyver om dem og anklager dem, og ved hjælp af falske vidnesbyrd sætter de dommerne op imod dem.

På den tid vil den overfladiske og konservative klasse af mennesker, hvis indflydelse stadig har forhalet værkets fremgang, opgive troen og tage standpunkt sammen med troens erklærede fjender: Dem de længe har næret sympati for. Disse frafaldne vil da lægge det bitreste fjendskab for dagen og gøre alt, hvad der står i deres magt, for at bagtale deres tidligere brødre og ophidse til forbitrelse imod dem.

Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Apg 17,11

Nu til nogle definitioner
Når jeg siger Jesu komme eller Jesu genkomst, - så er det IKKE Jesu SYNLIGE KOMME i himmelens skyer jeg mener, men et tidspunkt der ligger nogen tid FØR Jesu synlige komme.
Måske endda nogle år før.

Et par skriftsteder der taler om det jeg mener når jeg siger Jesu komme eller Jesu Genkomst.

Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Matt 24,42-44

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Matt 25,13

Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden Matt 24,30-31

Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. Åb 1,7

Når jeg siger Guds folk, - mener jeg de personer DER HELT OG FULDT HAR OVERGIVET sig til Kristus.
Uanset hvilket trossamfund de end tilhørere eller kommer fra, så er Guds folk, for mig, en betegnelse for dem der UBETINGET sætter Jesus først i deres liv.
Deres tale, deres opførsel, ja ALT, hele deres måde at leve på genspejler, at det HAR VALGT at tilhøre Jesus Kristus.

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gal 2,20

Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. 2 Kor 5,15

Falske profeter, - Når en person UANSET hvem det er,
UANSET hvilket trossamfund vedkommende tilhøre,
UANSET hvilken stilling han eller hun indtager i det samfund, gruppe, sekt, forening eller organation vedkommende tilhørere GENTAGENDE GANGE, EFTER at han eller hun er blevet gjort opmærksom på det, FORTSÆTTER MED, at tale om eller skrive om en lære, der IKKE er i overensstemmelse med Guds ord. En lære der leder bort fra Kristus, bort fra frelsens vej, en sådan person er efter min opfattelse en falsk profet.

Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, 2 Pet 2,1

Jer 14,14 Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."
Matt 7,15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
Matt 24,11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.
Luk 6,26 Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.

I bogen Budskaber til menigheden side 165 og 166 giver Ellen White en beskrivelse af det som jeg kalder Falske profeter.

Vi er på Forhånd blevet advaret om, at der i de sidste Dage skal fremstå falske Profeter, og Bibelen giver os en Regel, efter hvilken vi kan prøve deres Lære, og gør det muligt for os at skelne mellem det sande og det falske. Det store Prøvemiddel er Guds Lov; med den skal såvel Profeternes Taler, som deres moralske Karakter prøves.

Jesus siger: "Vogt eder for de falske Profeter. Af deres Frugter skal I kende dem." Matt. 7,15-16. Disse Ord forekommer i Bjergprædikenen, og enhver vil forstå, at de har deres Gyldighed for Menigheden i den kristne Tidsalder.
Falske Profeter skal kendes af deres Frugter, eller med andre Ord: af deres moralske Karakter.
Den eneste Prøve, der kan afgøre, om deres Frugter er gode eller slette, er Guds Lov. Derfor henvises vi til Loven og til Vidnesbyrdet. Sande Profeter vil ikke alene tale i Overensstemmelse med dette Ord, men deres Liv vil også være i Samklang dermed.

Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner. Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud. Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Åb 8,3-5

I det Allerhelligste så jeg en Ark. Dens Låg og Sider var af det reneste Guld. Ved hver Ende af Arken var der en yndig Kerub, som spredte sine Vinger over den. De vendte Ansigtet mod hinanden og så nedad. # 2 Mose 25,18  22 #

Imellem Englene var der et Røgelseskar af Guld. Over Arken, hvor Englene stod, var der en overmåde klar Glands af Herlighed, der så ud som en Trone, hvor Gud var. # 2 Mose 25,20  22 #

Jesus stod ved Arken, og idet de helliges Bønner kom op til ham, opsteg der Røg fra Røgelsen i Røgelseskarret, og han opsendte deres Bønner med Røgen af Røgelsen til sin Fader. # Aab 8,3 og 4 # de ti Bud skrevet derpå med Guds Finger. # 2 Mose 31,18 #

BTM 304 Er et andet sted du kan læse om hvem englen er.

ÅB 8,5 Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv.

En Engel med et Skrivetøj ved sin Lænd vendte tilbage fra Jorden og meddelte Jesus, at han havde fuldført sin Gerning, og at de hellige var talt og beseglet. Derpå så jeg Jesus, som havde gjort Tjeneste ved Arken, der indeholdt de ti Bud, kaste Røgelseskarret fra sig. Han opløftede sine Hænder og sagde med høj Røst: "Det er sket!" Og hele Engleskaren lagde sine Kroner af, medens Jesus afgav den højtidelige Erklæring: "Lad den, som gør Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort."