Jesus, Guds søn!

 

Han talte, og galakser hvirvlede på plads, stjerner brændte i himlene, og planeter begyndte at kredse om deres sole - det var ord med en frygtindgydende, ubegrænset, uhæmmet kraft. Han talte igen, og vande og lande blev fyldt med planter og dyr, der løb, svømmede, voksede og formerede sig - det var ord med ånd og liv. Atter talte han, og mand og kvinde blev dannet, som kunne tænke, tale og elske - ord fra en personlig og skabende herlighed. Evig, uendelig, ubegrænset - han var, er og vil altid være Skaber og Herre over alt, hvad der findes.
Og så kom han i kød til en lille plet i universet kaldet planeten Jorden. Den mægtige Skaber bleven del af skabningen, begrænset af tid og rum og underkastet alder, sygdom og død. Men kærligheden styrede ham, og derfor kom han for at redde og frelse de fortabte og for at give dem evigheden som gave. Han er Ordet; han er Jesus Kristus.
Det er den sandhed, som apostlen Johannes giver os i denne bog. Johannesevangeliet er ikke Kristi liv; det er et kraftfuldt argument for inkarnationen, et altafgørende argument for, at Jesus var og er Guds Søn, sendt fra Himlen, og den eneste kilde til evigt liv.
Johannes afslører Kristi identitet med de allerførste ord: "Før verden blev til, var Ordet der allerede. Det var hos Gud, og det er Gud. Dette Ord var altså fra evighed af hos Gud" (Joh 1,1-2) og resten af bogen fortsætter det tema. Øjenvidnet Johannes vælger otte af Kristi undere (eller tegn, som han kalder dem) til at vise Kristi guddommelige/menneskelige natur og hans livgivende mission. Disse tegn er forvandling af vand til vin (Joh 2,111), helbredelsen af embedsmandens søn, (Joh 4,46-54), helbredelsen af den syge mand ved Bethesda Dam (Joh 5,1-9), bespisningen af 5.000 med kun nogle få brød og fisk (Joh 6,1-14), vandringen på søen (Joh 6,15-21), helbredelsen af den blinde mand (Joh 9,1-41), opvækkelsen af Lazarus fra de døde (Joh 11,1-44), og, efter opstandelsen at han gav disciplene en overvældende fiskefangst (Joh 21,1-14).
I hvert kapitel vises Jesu guddommelighed. Og Johannes understreger Jesu sande identitet med de titler, han får - Ordet, den Enbårne, Guds Lam, Guds Søn, det sande brød, livet, opstandelsen, vintræet. Og formlen er: "Jeg er". Når Jesus bruger dette udtryk, bekræfter han sin præeksistens og sin evige guddommelighed. Jesus siger: Jeg er livets brød (Joh 6,35); jeg er verdens lys (Joh 8,12; 9,25); jeg er porten (Joh 10,7); jeg er den gode hyrde (Joh 10,11,14); jeg er opstandelsen og livet (Joh 11,25); jeg er vejen, sandheden og livet (14,6); og jeg er det sande vintræ (Joh 15,1).

Det største tegn er selvfølgelig opstandelsen, og Johannes kommer med en gribende øjenvidneskildring af, hvordan det var at finde den tomme grav. Og han fortæller om forskellige af Jesu tilsynekomster efter opstandelsen.
Johannes, Kristi hengivne discipel, har givet os et personligt og stærkt syn på Jesus Kristus, Guds evige Søn. Læs om ham og bestem dig for at tro på ham og følge ham.

Johannes gør det klart, at Jesus ikke bare er et menneske; han er Guds evige Søn. Han er verdens lys, fordi han tilbyder menneskeheden det evige liv som gave. Det ville være blindt og tåbeligt at sige, at Jesus ikke er andet end en usædvanlig god mand eller morallærer. Alligevel opfører vi os til tider, som om det var tilfældet, når vi tilfældigt smider om os med hans ord og lever på vores egen måde. Hvis Jesus er Guds evige Søn, bør vi rette vores opmærksomhed mod hans guddommelige identitet og livgivende budskab.

Jesus møder enkeltpersoner, taler til store skarer, oplærer sine disciple og diskuterer med de religiøse ledere. Budskabet om, at han er Guds Søn, giver blandet reaktion. Nogle tilbeder ham, andre er forvirrede, nogle trækker sig væk og andre forsøger at lukke munden på ham. Vi ser de samme forskellige reaktioner i dag. Tiderne har ændret sig, men folks hjerter er stadig hårde. Lad os se os selv i disse oplevelser, som Jesus har med folk, og lad vores reaktion være at tilbede ham og følge ham.

Jesus instruerede omhyggeligt sine disciple i, hvordan de skulle fortsætte med at tro selv efter hans død, alligevel kunne de ikke fatte det. Efter Jesu død, da disciplene fik de første meddelelser om, at Jesus levede, kunne de ikke tro det. Thomas huskes især som en, der nægtede at tro, selv da han hørte øjenvidneberetningerne fra de andre disciple. Gid vi må adskille os fra Thomas og ikke kræve fysiske møder, ansigt til ansigt, men acceptere disciplenes øjenvidneberetninger, som Johannes har gengivet i dette evangelium.

---

EMNE
Jesus Kristus, Guds Søn
Evigt liv
Tro
Helligånden

---

FORKLARING
Johannes viser os, at Jesus er noget helt enestående som Guds særlige Søn, og alligevel er han helt Gud. Fordi Jesus er fuldt ud Gud, kan han åbenbare Gud klart og præcist for os.

Fordi Jesus er Gud, lever han i al evighed.
Før verden begyndte, levede han sammen med Gud, og han skal regere sammen med ham til evig tid. I Johannesevangeliet ser vi Jesus åbenbaret i kraft og storhed, selv før hans opstandelse.

Johannes fortæller om otte særlige tegn eller undere, der viser naturen af Jesu magt og kærlighed. Vi ser hans magt over alt det skabte, og vi ser hans kærlighed til alle mennesker. Disse tegn opmuntrer os til at tro på ham.

Jesus lærte sine disciple, at Helligånden ville komme, efter at han var taget tilbage til himlen. Helligånden skulle så bo i, rede, råde og trøste dem, der følger Jesus. Gennem Helligånden bliver Kristi nærvær og magt mangedoblet i alle, der tror.

---

VIGTIGHED
Fordi Jesus er Guds Søn, kan vi tro helt og holdent på det, han siger. Ved at tro på ham kan vi få et åbent sind til at forstå Guds budskab og opfylde hans plan for vores liv.

Jesus tilbyder os evigt liv. Vi bliver inviteret til at komme ind i et personligt, evigt forhold til ham, som begynder nu.
Selvom vi bliver gamle og dør, kan vi ved at stole på ham have et nyt liv, der varer evigt.

Tro er en aktiv, levende O? vedvarende tillid til Jesus som Gud. Nar vi tror på hans liv, hans ord, hans død og hans opstandelse, bliver vi renset fra synd og far kraft til at følge ham. Men vores svar til ham skal være vores tro.
Gennem Guds Helligånd bliver vi draget til ham i tro. Vi må kende Helligånden for at forstå alt det, Jesus lærte. Vi kan opleve Jesu kærlighed og vejledning, når vi giver Helligånden lov til at gøre sit virke i os.
På den tredje dag efter at Jesus var død,

---

Johannes' historie begynder, hvor Johannes Døber tjener nær Betania øst for Jordan (Joh 1,28ff). Jesus begynder også sin tjeneste og taler med nogle af de mænd, som senere skulle blive nogle af hans 12 disciple. Jesu tjeneste i Galilæa begyndte med et bryllup i byen Kana (Joh 2,1ff). Efter det tog han til Kapernaum, som blev hans nye hjem.
(Joh 2,12). Han rejste til Jerusalem til den årlige påskehøjtid (2,13), og der mødte han Nikodemus, en religiøs leder (Joh 3,1ff). Da han forlod Judæa, rejste han gennem samaria og betjente samaritanerne (4,lff). Jesus gjorde mirakler i Galilæa (Joh 4,46ff). og i Judæa og Jerusalem. (Joh 5,lff). Vi følger ham, når han bespiser 5000 nær ved Betsajda ved Galilæa søen (Tiberias søen) (6,lff), gik på vandet ud til sine bange disciple (Joh 6,16ff), prædikede gennem Galilæa (Joh 7,1), vendte tilbage til Jerusalem (Joh 7,2ff), prædikede oven for Jordan i Peræa (Joh 10,40), opvakte Lazarus fra de døde i Betania (Joh 11,1ff), og vandrede for sidste gang ind i Jerusalem for at fejre påsken med sine disciple og give dem den vigtige undervisning om, hvad der ville ske, og hvordan de skulle reagere. Hans sidste timer før korsfæstelsen blev brugt i byen (Joh 13,1ff), i Getsemane haven(Joh 18,1ff), og til sidst i forskellige bygninger i Jerusalem gennem hans retssag (Joh 18,12ff). Han ville blive korsfæstet, men han ville opstå igen, som han havde lovet.

---

JOHANNES DØBER
Der er ingen vej udenom - Johannes Døber var noget helt særligt. Han gik rundt i noget besynderligt tøj og spiste underlige ting og prædikede et usædvanligt budskab for de judæere, der kom ud i ørkenen for at høre ham.
Men Johannes var ikke ude efter at være speciel for det specielles skyld. Han stræbte i stedet efter lydighed. Han vidste, at han havde en særlig rolle at spille i verden - at forkynde Frelserens komme - og han lagde al sin energi i den opgave. Lukas fortæller os, at Johannes var i ørkenen, da Guds budskab kom til ham. Johannes var klar og parat. Englen, som havde forkyndt Johannes' fødsel for Zakarias, havde helt tydeligt sagt, at dette barn skulle være naziræer - en, der var helliget tjeneste for Gud. Johannes forbrev trofast mod det kald.

Denne mand med det vilde udseende havde ingen magt eller position i det jødiske politiske system, men han talte med en næsten uimodståelig myndighed. Folk blev rørt af hans ord, fordi han talte sandheden, udfordrede dem til at vende bort fra deres synder og døbte dem som et tegn på deres anger og omvendelse. De kom i hundredvis. Men selv når folk stimlede sammen om ham, pegede han forbi sig selv, han glemte aldrig, at hans hovedopgave var at forkynde Frelserens komme.
Sandhedens ord, som ledte mange tilomvendelse, æggede mange til modstand og vrede.
Johannes opfordrede selv Herodes til at angre sine synder. Herodias, den kvinde, som Herodes ulovligt havde giftet sig med, besluttede sig for at slippe af med denne ørkenprædikant. Selvom hun kunne få ham dræbt, kunne hun ikke standse hans budskab.
Han, som Johannes havde forkyndt, var allerede kommet. Johannes havde fuldført sin mission.
Gud har givet hver af os et formål med vores liv, og vi kan stole på, at han ville de os.
Johannes havde ikke hele Bibelen, som vi kender den i dag, men han koncentrerede sit liv om den sandhed, han kendte fra de gammeltestamentlige skrifter, som han havde til sin rådighed. På samme måde kan vi i Guds Ord finde de sandheder, han ønsker, at vi skal kende. Og når disse sandheder virker i os, vil andre blive draget mod ham. Gud kan bruge dig på en måde, som han ikke kan bruge nogen anden på. Lad ham vide, at du er villig til at følge ham i dag.

Resultater og stærke sider:
* Guds udvalgte budbringer, der skulle forkynde Jesu komme
* En prædikant, der prædikede omvendelse
* Kendt for sin bemærkelsesværdige livsstil
* Gik aldrig på kompromis

Hvad vi kan lære af hans liv:
* Gud giver ingen løfter om et let eller trygt liv for dem, der tjener ham
* At gøre, hvad Gud ønsker, er den størst tænkelige livsinvestering
* At stå fast på sandheden er vigtigere end selve livet

Facts:
* Hvor: Judæa
* Stilling: Profet
* Slægtninge: Far: Zakarias. Mor: Elisabeth. Fætter: Jesus
* Samtidige: Herodes, Herodias

Noglevers:
"Jeg siger jer: Af alle mennesker, som er født på denne jord, er der ingen større end Johannes. Men selv den mindste i Himmeriget er større end han' (Matt. 11,11).

Johannes' historie bliver fortalt i alle fire evangelier. Hans komme blev forudsagt i Es. 40,3 og Mal. 4,5, og han bliver nævnt i Apg. 1,5; 1,22; 10,37; 11,16; 13,24 og 25; 18,25; 19,3-4.

---

NIKODEMUS
Gud specialiserer sig i at finde og ændre folk, som vi tror ikke kan nås. Det tog noget tid for Nikodemus, før han kom frem af mørket, men Gud havde tålmodighed med denne "hemmelige" tilhænger.
Nikodemus var bange for at blive opdaget og kom derfor for at snakke med Jesus om natten. Samtaler mellem Jesus og farisæere ved dagslys havde det med at være fjendtlige, men Nikodemus ville virkelig gerne lære noget. Han fik nok mere ud af det, end han havde ventet - en opfordring til et nyt liv! Vi ved meget lidt om Nikodemus, men vi ved, at han gik bort fra aftenens samtale som en anden mand. Han gik bort med en helt ny forståelse af både Gud og sig selv.

Nikodemus dukker næste gang op som medlem af det jødiske råd. Da rådet drøftede, hvordan man kunne slippe af med Jesus, var det Nikodemus, der påpegede det uretfærdige i rådets planer. Selvom hans indvending blev afvist, var han trådt frem. Han var begyndt at forandre sig.
Vores sidste billede af Nikodemus viser ham sammen med Josef af Arimatæa, da de beder om Jesu legeme, så de kan begrave det. Nikodemus var godt klar over den risiko, han løb med dette dristige skridt. Han blev ved med at vokse.
Gud ser efter stadig vækst, ikke øjeblikkelig fuldkommenhed. Hvor godt passer dit åndelige vækstniveau med den tid, du har kendt Jesus?

Resultater og stærke sider:
* En af de få religiøse ledere, der troede på Jesus
* Medlem af det magtfulde regeringsråd
* En farisæer, der blev tiltrukket af Jesu karakter og undere
* Sluttede sig sammen med Josef af Arimatæa for at begrave Jesus

Svagheder og fejltagelser:
* Hæmmet af sin frygt for at blive offentlig udpeget som en af Jesu tilhængere

Hvad vi kan lære af hans liv:
* Med mindre vi bliver født på ny, kan vi aldrig få del i Guds rige.
* Gud kan forandre dem, som vi tror, er længst væk fra ham
* Gud er tålmodig, men udholdende
* Hvis vi stiller os til rådighed, kan Gud bruge os

Facts:
* Hvor: Jerusalem
* Stilling: Religiøs leder
* Samtidige: Jesus, Annas, Kajfas, Pilatus, Josef fra Arimatæa

Nøglevers:
"Hvordan skulle et voksent menneske kunne komme ind i sin mor og blive født igen?" (Joh. 3,4).
Nikodemus' liv fortælles i Joh. 3,1-21; 7,50-52; og 19,39-40.

---

KAIFAS
Kaifas var leder for den religiøse gruppe, der kaldtes saddukæerne. Veluddannede og rige var de landets politiske ledere. Som en elitegruppe stod de på rimelig god fod med Rom. De hadede Jesus, fordi han bragte deres trygge levevis i fare, og fordi han forkyndte et budskab, de ikke kunne acceptere. Et kongerige, hvor lederne var tjenere, brød de sig ikke om.
Det var Kaifas' sædvanlige politik at fjerne enhver trussel mod hans magt med hvilke midler, der end skulle til. For Kaifas var spørgsmålet ikke, om Jesus skulle dø; problemet var at afgøre, hvornår hans død skulle finde sted. Jesus skulle ikke bare tages til fange og dømmes; det jødiske råd skulle også have romernes tilladelse, før de kunne udføre dødsdommen.
Kaifas fik uventet hjælp til sine planer, da Judas tilbød at forråde Kristus.

Kaifas var ikke klar over, at hans forehavende faktisk var en del af en vidunderlig plan, Gud var ved at gennemføre. Kaifas' villighed til at ofre en anden for at beskytte sin egen sikkerhed var tydeligt egoistisk. Jesu villighed til at dø for os står som modsætning og er et ryddeligt eksempel på kærlig opofrelse. Kaifas troede, han havde vundet kampen, da Jesus hang på korset, men han regnede ikke med opstandelsen!

Kaifas havde et lukket sind. Han kunne ikke acceptere opstandelsen selv med stærke beviser, og han forsøgte at lukke munden på dem, der havde fået deres liv forandret af den opstandne Kristus (Matt. 28,12-13). Kaifas repræsenterer de mennesker, der ikke vil tro, fordi de tror, det vil koste dem for meget at tage imod Jesus som Herre. De vælger dette livs flygtige magt, prestige og glæder i stedet for det evige liv, Gud tilbyder til dem, der tager imod hans Søn. Hvad er dit valg?

Resultater og stærke sider:
* Ypperstepræst i 18 år

Svagheder og fejltagelser
* En af dem der havde det største ansvar for Jesu død
* Brugte sin stilling til at skaffe sig magt og personlig sikkerhed
* Planlagde Jesu fængsling, gennemførte den ulovlige retssag, pressede Pilatus til at godkende korsfæstelsen, forsøgte at forhindre opstandelsen og prøvede senere at skjule beviserne på opstandelsen
* Bevarede den religiøse facade, mens han samarbejdede med Rom
* Var senere indblandet i forfølgelser af kristne

Hvad vi kan lære af hans liv:
* Gud bruger selv sine fjenders perverse intentioner til at gennemføre sin vilje. .
* Når vi dækker over vores selviske motiver med åndelige ord og hensigter, ser Gud stadig vores intentioner

Facts:
* Hvor: Jerusalem
* Stilling: Ypperstepræst
* Slægtninge: Svigerfar: Annas
* Samtidige: Jesus, Pilatus, Herodes Antipas

Nøglevers:
"En af dem, Kaifas, der var ypperstepræst i det år, sagde: "Forstår I ingenting? Er der virkelig ingen af jer, der kan se klart i denne sag? Lad denne ene mand dø for folket. Hvorfor skal en hel nation gå til grunde?"" (Joh. 11,49-50).

---

JOHANNES

At være elsket er den stærkeste motivation i verden! Vores evne til at elske bliver ofte formet af vores oplevelser af kærlighed. Vi elsker som regel andre, sådan som vi selv er blevet elsket.
Nogle af de største udtalelser om Guds kærlige natur blev skrevet af en mand, som oplevede Guds kærlighed på en ganske særlig måde. Johannes, Jesu discipel, gav udtryk for sit forhold til Guds Søn ved at kalde sig selv "den discipel, Jesus holdt særlig meget af (Joh. 21,20). Selvom Jesu kærlighed kommer tydeligt til udtryk i alle fire evangelier, er det et centralt tema i Johannesevangeliet. Fordi Johannes' egen oplevelse af Jesu kærlighed var så stærk og personlig, var han opmærksom på de af Jesu ord og gerninger, som illustrerede, hvordan han, som er kærlighed, elskede andre.

Jesus kendte Johannes fuldt ud og elskede ham fuldt ud. Han gav Johannes og hans bror Jakob tilnavnet " Tordensønnerne", måske efter dengang hvor brødrene bad Jesus om lov til at "byde ild fra Himlen fare ned" (Luk. 9,12) over en landsby, der havde nægtet at tage imod Jesus og disciplene. I Johannes' evangelium og hans breve ser vi Guds store kærlighed, mens Guds dom buldrer som torden frem fra siderne i Åbenbaringen.

Jesus konfronterer enhver af os, på samme måde som han konfronterede Johannes. Vi kan ikke kende dybden af hans kærlighed, med mindre vi er villige til at se i øjnene, at han kender os fuldt ud. Ellers bliver vi narret til at tro, at han elsker dem, vi lader, som om vi er, ikke de syndere, vi i virkeligheden er. Johannes og alle disciplene overbeviser os om, at Gud kan og vil tage imod os, som vi er. Når vi opdager Guds kærlighed, kan det blive en vældig motivation for os til at ændre os. Vi får ikke hans kærlighed til gengæld for vores anstrengelser; hans kærlighed frigør os til virkelig at leve. Har du taget imod den kærlighed?

Resultater og stærke sider:
* Før han fulgte Jesus, var han en af Johannes Døbers disciple
* En af de 12 disciple og sammen med Peter og Jakob en af de tre, der var nærmest Jesus.
* Skrev fem af Det Nye Testamentes bøger: Johannesevangeliet, 1.,2. og 3. Johannes' brev og Åbenbaringen

Svagheder og fejltagelser:
* Havde ligesom Jakob en tendens til at reagere udfra egoisme og vrede
* Bad om en særlig position i Jesu rige

Hvad vi kan lære af hans liv:
* De, som forstår, hvor meget de er elsket, kan elske meget
* Når Gud forandrer en tilværelse, fjerner han ikke karakteregenskaber, men bruger dem effektivt i sin q eneste

Facts:
* Stilling: Fisker, discipel
* Slægtninge: Far: Zebedæus. Mor: Salome. Bror: Jakob
* Samtidige: Jesus, Pilatus, Herodes

Noglevers:
"Kære brødre, det er jo ikke noget nyt bud, jeg her giver jer. Nej, det er det første bud, som I har haft lige fra begyndelsen. Alligevel har det fået en helt ny betydning, fordi dette bud er blevet virkeliggjort i Jesus, og dermed også i jer. Når vi adlyder dette bud, så forsvinder mørket ud af vort liv; natten er forbi, og det sande lys bryder frem" (1. Joh. 2,7-8).

Johannes' historie bliver fortalt i evangelierne, Apostlenes Geminger og Åbenbaringen.

---

MARIA MAGDALENE
Det har generet nogle mennesker, at der ikke var kvinder blandt de 12 disciple. Men det er tydeligt, at der var mange kvinder blandt dem, der fulgte Jesus. Det er også tydeligt, at Jesus ikke behandlede kvinder på samme måde, som andre i hans kultur gjorde; han behandlede dem med værdighed, som folk der havde værdi.
Maria Magdalene begyndte at følge Jesus på et tidligt tidspunkt og fortjener sandelig at blive kaldt en discipel. En energisk, impulsiv, omsorgsfuld kvinde, som ikke bare rejste sammen med Jesus, men som også var med til at sørge for gruppens behov. Hun var til stede ved korsfæstelsen og var på vej hen for at salve Jesu legeme søndag morgen, da hun opdagede den tomme grav. Maria var den første, der så Jesus efter hans opstandelse.
Maria Magdalene er et hjertevarmende eksempel på et liv i taknemmelighed. Jesus udfriede hendes liv på mirakuløs vis, da han jog syv onde ånder ud af hende. Hvert glimt, vi får af hende, viser, hvordan hun værdsætter den frihed, Kristus har givet hende, og handler derefter. Den frihed gjorde det muligt for hende at stå under Kristi kors, da ane disciplene, bortset fra Johannes, frygtsomt skjulte sig. Efter Jesu død var det hendes hensigt at vise hans legeme fuld ære. Som de andre, der fulgte Jesus, forventede hun på intet tidspunkt hans kødelige opstandelse - men hun var ovenud lykkelig over at opdage den.
Marias tro var ikke kompliceret, den var direkte og ægte. Hun var mere ivrig efter at tro og adlyde end efter at forstå alt. Jesus ærede hendes barnlige tro ved at vise sig for hende først og ved at betro hende det første budskab om hans opstandelse.

Resultater og stærke sider:
* Var med til at tage sig af Jesus og disciplene
* En af de få trofaste, der var til stede ved Jesu død på korset
* Den første til at se den opstandne Kristus

Svagheder og fejltagelser:
* Jesus måtte drive syvonde ånder ud af hende

Hvad vi kan lære af hendes liv:
* De, der er lydige, vokser i forståelse
* Kvinder har afgørende betydning for Jesu virke
* Jesus forholder sig til kvinder, sådan som han skabte dem - som ligestillede afspejlinger af Guds billede

Facts:
* Hvor: Magdala
* Stilling: Vi får det ikke at vide, men hun lader til at være velhavende
* Samtidige: Jesus, de 12 disciple, Maria, Marta, Lazarus, Jesu mor Maria

Nøglevers:
"Det var tidligt søndag morgen, Jesus opstod fra de døde; og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, en kvinde, som han havde drevet syvonde ånder ud af' (Mark. 16,9).

Historien om Maria Magdalene fortælles i Mattæus 27-28; Mark. 15-16; Luk. 23-24 og Johannes 19-20. Hun bliver også nævnt i Luk. 8,2.

---

THOMAS
Thomas, oftest husket som "tvivlende Thomas:' fortjener at blive respekteret for sin tro.
Han var en tvivler, men hans tvivl havde et formål - han ønskede at kende sandheden.
Thomas holdt ikke fast i sin tvivl; Han troede når han fik en begrundelse for at gøre det. Han udtrykte sin tvivl og fik tilfredsstillende svar på sine spørgsmål. Tvivl var kun hans måde at respondere, ikke hans livsstil.
Selvom vor glimt af Thomas er korte, kommer hans karakter til syne. Han kæmpede for at være trofast mod det han vidste, på trods af hans følelser. På et tidspunkt hvor det var klart for de fleste at Jesu liv var i fare, var han den eneste der sagde noget om det, "lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham." (Joh. 11,16). Han tøvede ikke med at følge Jesus.
Vi ved ikke hvorfor Thomas var fraværende den første gang Jesus viste sig for sine disciple efter opstandelsen, men han havde svært ved at tro på deres vidnesbyrd om Jesus opstandelse. Ikke en gang l0 venner kunne ændre hans mening.
Vi kan tvivle uden at leve et tvivlende liv. Tvivl opmuntrer til en revurdering at tingene. Dens formål er at skærpe ens tænkemåde. Tvivl kan blive brugt til at stille spørgsmål, få svar og skubbe på for en beslutning. Men tvivl var aldrig ment som en permanent tilstand. Tvivl er en fod løftet, poseret til at træde frem, eller tilbage. Det er ingen bevægelse før foden kommer ned igen.
Når du orlever tvivl, vær opmuntret af Thomas. Han blev ikke i sin tvivl, men tillod Jesus at få ham ti at tro. Fat også mod igennem det faktum at masser af andre Kristi efterfølgere har kæmpet med tvivl. De svar som Gud gav dem vil også hjælpe dig. Hold ikke fast på tvivlen, men bevæg dig fremad til beslutning og tro. Find andre troende som du kan dele din tvivl med. Skjult tvivl finder sjældent svar.

Styrke og karaktertræk.
* En af Jesu 12 disciple
* Intens både i tvivl og tro
* Var en loyal og ærlig mand

Svaghed og fejltagelser
* Sammen med andre, svigtede Jesus da han blev arresteret
* Nægtede at tro at de andre havde set Kristus og krævede beviser
* Kæmpede med et pessimistisk syn op tingene

Lektioner fra hans liv
* Jesus forkaster ikke tvivl som er ærlig, og rettet hen imod tro
* Bedre at udtrykke sin tvivl end at gå i stilhed med vantro

Facts
* Hvor: Galilæa, Judæa, Samaria
* Stilling: Jesu discipel
* Samtidige: Jesus, andre disciple, Herodes, Pilatus

Nøglevers Så vendte han sig til Thomas: "Kom her med din finger," sagde Han. "Se, her er mine hænder. Kom med din hånd og føl på min side. Lad være med at tvivle længere, men tro!" "Herre, min Gud!" udbrød Thomas.