B A B Y L O N


Babylon betyder forvirring, forvirring om hvem der er den sande Gud, og om hvad vi skal tro på. Forvirringen opstår fordi vi ønsker at tjene to Herrer på samme tid.
Babylon er en verdensomspændende betegnelse, for alle der ikke af HELE hjertet følger Jesus. Babylon er IKKE noget bestemt trossamfund eller noget bestemt land, men en fælles betegnelse for alle, der ikke adlyder det budskab der gives i Åb 14,6-11.

"Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst; Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.
Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke."

Der vil IKKE være nogen, som kan undskylde sig med, at de ikke har hørt denne advarsel. Dette budskab vil blive forkyndt overalt på jorden, for alle folk, stammer og tungemål. Gud har sit folk spredt ud over hele Jorden, selv om de ikke er mange, så er de der alligevel. ALLE SKAL HØRE dette sidste budskab, uanset om de ønsker det eller ej.
INGEN skal kunne sige, at de ikke var klar over hvem den sande Gud er og hvilke konsekvenser det har, at tage dyrets mærke. (at helligholde den falske hviledag.)
HELE verdens befolkning, SKAL under den tredje engels budskab høre ADVARSELEN OM, IKKE AT TILBEDE DYRET OG TAGE DETS MÆRKE <Åb 14,9-11> og opfordres til at tilbede Skaberen og give HAM æren. <Åb 14,7>

Efterhånden som flere og flere har været fremme i dommen, vil dette budskab forstærkes, - først under dommen af de kristne og senere under dommen af alle de øvrige.
Verden vil under dette budskabs forkyndelse, på en ganske speciel måde, erfare hvem der er den sande Gud. <Es 43,10-11 og 44,6 og 45,5 + Es 42,5 og 44,24 og 45,12 og 18 + Es 44,7 og 46,9-10>

Evangeliet vil i denne tid blive forkyndt med en sådan kraft, at selv apostlenes mægtige forkyndelse, som følge af den åndsudgydelse der skete på deres tid, <Joel 3,1-2 + Apg 2,2-4 og 16-18> kun vil være en svag skygge, i forhold til den forkyndelse der vil ske her under dommen over de levende.

Forkyndelsen vil på mange måder blive fulgt af tegn og undere, ligesom på apostlenes tid. Syge helbredes og onde ånder drives ud. <Apg 3,6 og 5,16 og 9,34 og 28,8> Alle SKAL høre det, INGEN kan sige, at de ikke har hørt dette sidste advarselsbudskab.
At ALLE SKAL HØRE, er ikke det samme som, at alle VIL høre, mange ønsker IKKE at høre dette sidste budskab om, hvem der er den sande Gud, men de SKAL høre det. Med alle menes, alle der ikke før har haft mulighed for at kende det sande evangelium, og advarselen om, ikke at tilbede dyret og tage dets mærke. <Åb 14,9-10>
Med de muligheder der i dag er her i landet, er det svært at se, at der kan være nogen der med rimelighed kan sige, at de ikke har haft mulighed for at kende sandheden om disse ting.
De to vidner, <Åb 11,3-13> vil her under dommen over de levende på en helt speciel måde være dem der kommer mest frem i offentlighedens og mediernes søgelys. Ligesom Elias udfordrede Baals profeter - vil de to vidner udfordre alverdens falske guder ved at sige:
Lad os se hvem der er den sande Gud? <1 Kong 18,17-39>

De to vidner er IKKE de eneste der forkynder den tredje engels budskab og senere det høje råb. <Åb 14,6>
Under dommen over de levende, medens nådedøren lukker, vil der være utallige der forkynder det sidste advarselsbudskab. De to vidner er kun en af de tre grupper af frelste der forkynder evangeliet i denne tid. En anden gruppe, er de 144 000. Men ved siden af disse to MEGET SPECIELLE grupper, er der tusinder af Guds sande tjenere, der også forkynder det sidste budskab der skal lyde på denne syndige jord.

Herren vil selv udpege de to vidner og salve dem <Zak 4,14> til den meget specielle opgave han har for dem. <Åb 11,3 og 6> Deres kaldelse vil have stor lighed med den måde Moses, Aron og disciplene blev kaldet. <2 Mos kap 3 og 4,1-17 + Luk 10,1-16>

De to vidner, der af Gud vil få en MEGET SPECIEL OPGAVE, idet de på en meget håndgribelig og fysisk måde, skal henlede verdens opmærksomhed på DEN SANDE GUD, ligesom Moses og Elias gjorde det.

En anden MEGET SPECIEL SKARE, er de 144 000. Selv om der i HELE Bibelen KUN er tre vers der med sikkerhed omtaler de 144 000, <Åb 7,4 og 14,1-5> så er det en gruppe mennesker der i nogle trossamfund spiller en meget central rolle, selvophøjende tanker i lighed med dem der var medvirkende til at Lucifer, (Satan - Djævelen - Den gamle slange), måtte forlade sin ophøjede stilling i Himmelen, <Ez 28,12-19 + Åb 12,9> betyder at nogle mener de er medlemmer af denne udvalgte gruppe. Men en sådan opfattelse gør dem lige så uskikkede til at tilhøre de 144 000 som Satan selv.

Medens de 2 vidner vil være synlige for verden og gang på gang komme i mediernes søgelys, så har de 144.000 næsten den modsatte opgave.
Elias forkyndte for øvrigheden, at det ikke ville regne i en vis tid, <1 Kong 17,1> det samme vil de to vidner gøre. De har magt til at lukke himmelen, så der ikke falder regn. <5 Moseb 11,13-17 + Åb 11,6> Og der skal komme hungersnød. <Åb 6,5-8> Kornet visner, kvæget lider, bækkens leje er tørret ud. <Joel 1,15-20>
At det ikke vil regne, vil for en stor del af jordens befolkning være lige så latterlig en påstand som da Noa forkyndte at det VILLE regne. Folk lo af Noa og det vil de også gøre af de to vidner, men da det ikke er deres egne, men HERRENs ord de forkynder, betyder det at der ikke falder regn.

Evangeliet forkyndes nu med en sådan kraft, som det aldrig før er sket. Men denne verdens befolkning er stivnakket, og den største del ønsker slet ikke at høre om den sande Gud, og den frelser som de to vidner fortæller om. <Åb 11,3-7> Jordens befolkning har deres egne guder. <Åb 17,2 og 18,3> Og det har de haft lige siden syndefaldet, så de to vidners budskab har ikke den store virkning, men de bliver i stedet spottet og latterliggjort.
Men efterhånden som ugerne går og det helt usædvanlige sker, at der ikke falder regn, selv i de egne hvor der normalt falder meget regn på denne årstid, henledes jordens befolknings opmærksomhed på disse to personers budskab. De to vidner henleder igen opmærksomheden på DEN SANDE GUD! Himlens og Jordens skaber. <Åb 14,7>

Nogle har den opfattelse at det er en symbolsk eller en åndelig regn der er tale om i det 6 vers. <Åb 11,6>
Det er rigtigt, at der nogle steder i Bibelen er tale om en symbolsk regn - en åndelig regn MEN INGEN STEDER er der tale om at Gud vil holde sin ånd tilbage, så længe det endnu er muligt at frelse blot én eneste sjæl, tværtimod vil der komme en MEGET STOR åndsudgydelse, for om muligt at frelse endnu nogle sjæle, før nådetiden er helt slut. <Joel 2,23 + Hos 6,3 + Apg 2,17> Når der er tale om en åndelig regn, bliver himlens sluser åbnet, IKKE lukket. Den virkelige regn er før blevet holdt tilbage, for at henlede folks opmærksomhed på den sande Gud. <1 Kong kap 17 og 18>
Alle disse ting sker for om muligt på denne måde, at frelse nogle af de fortabte. Og for at henlede verdens befolknings opmærksomhed på DEN SANDE GUD.

Hvad disse begivenheder, tørke med mere vil betyde for verdens befolkning overgår selv de vildeste fantasier. <Åb 18,7-19> Økonomisk ruin, katastrofer, millioner af døde på grund af tørken er blot et par af de frygtelige ting der sker. På Eliases tid var det kun en lokal tørke. De syv magre år i Egypten var også kun en lokal foreteelse. De tørkeramte og dermed hungersnødramte områder, som vi i dag kender til, er også kun lokalt. Den tørke der her er tale om, er IKKE en lokal tørke, men en verdensomspændende tørke der vil komme overalt på HELE jorden, INDEN nådetiden endnu er helt slut.
Det er under disse forhold at dyrets mærke bliver en nødvendighed, for at kunne købe det daglige brød, men det bliver værre endnu, MEGET VÆRRE.
Broder skal overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skal sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. Matt 10,21

Forholdene vil blive så uudholdelige at mange ønsker at tage deres eget liv, men de SKAL drikke Guds vredes bæger og derfor flygter døden fra dem. <Jer 8,3 + Åb 9,6>
Når tiden er inde, vil de to vidner forkynde de begivenheder der er omtalt i Åb 8 og 9 kap. Ligesom da Moses og Aron forkyndte plagerne over Egypten vil det også nu blive gjort på en sådan måde, at den sande Gud, himlens og jordens skaber og Jesus Kristus bliver ophøjet og fremhævet og de falske guder bliver afsløret.
Det er de to vidner der forkynder dommen over de områder der skal brænde op. <Åb 8,7> De kristne vil blive opfordret til at forlade disse lande, men mange trossamfund håner de to vidner for denne dom, hvilket medfører at der udtales en speciel dom over disse og dem der tilbeder dyret. <Åb 16,2>
Tørken og hungersnøden breder sig, lagrene af fødevarer bliver tomme og priserne stiger til urimelige højder <Åb 6,6> og da det stadig ikke ser ud til regn, vil flere og flere høre på hvad Guds sendebud har at sige.

Selv i de ikke kristne dele af verden, vil der være nogle, der med fare for deres liv ønsker at høre om himlens Gud, men deres tro skal følges af gerninger og de opfordres til at rejse væk, væk fra de lande hvor de bor. Mange af dem når dog ikke så vidt, familie og venner vil ikke tillade at de rejser, og derfor dræber de dem. Broder vil overgive broder og forældre deres børn til døden, <Matt 10,21> men ordene, "Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans". <Åb 2,10> og "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel,"<Matt 10,28> har en større betydning for dem, end selve livet, de har kun Jesus Kristus deres Frelser for øje, og dette forårsager at endnu flere ønsker at høre om den sande Gud. Følgerne af tørken vil blive så frygtelig, at vi slet ikke kan forestille os det.

Så siger den Herre HERREN: Dette er Jerusalem; jeg satte det midt iblandt Folkene, omgivet af lande. Men det var gudløst og genstridigt mod mine Lovbud mere end Folkene og mod mine Vedtægter mere end Landene rundt om; thi de lod hånt om mine Lovbud og vandrede ikke efter mine Vedtægter. Derfor, så siger den Herre HERREN: Fordi I var mere genstridige end Folkene rundt om og ikke vandrede efter mine Vedtægter eller holdt mine Lovbud, men gjorde efter de omboende Folks Lovbud, derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig og holder Dom i din Midte for Folkenes Øjne. For alle dine Vederstyggeligheders Skyld vil jeg gøre med dig, hvad jeg aldrig har gjort og aldrig vil gøre Mage til. Derfor skal Fædre æde deres Børn i din Midte og Børn deres Fædre; jeg holder Dom over dig, og alle, som er til Rest i dig, spreder jeg for alle Vinde. Derfor, så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Sandelig, fordi du gjorde min Helligdom uren med alle dine væmmelige Guder og Vederstyggeligheder, vil jeg også støde dig fra mig uden Medynk eller Skånsel. En Tredjedel af dig skal dø af Pest og omkomme af Hunger i din Midte, en Tredjedel skal falde for Sværdet rundt om dig, og en Tredjedel spreder jeg for alle Vinde og drager Sværdet bag dem. Min Vrede skal udtømme sig, og jeg vil køle min Harme på dem og tage Hævn, så de skal kende at jeg, HERREN, har talt i min Nidkærhed, når jeg udtømmer min Vrede over dem. Jeg gør dig til en Grushob og til Spot blandt Folkene rundt om, for Øjnene af enhver, som drager forbi. Du skal blive til Spot og Hån, til Advarsel og Rædsel for Folkene rundt om, når jeg holder Dom over dig i Vrede og Harme og harm fuld Revselse. Jeg, HERREN, har talt! Når jeg sender Hungerens onde Pile mod eder, og de, som jeg sender for af ødelægge eder, volder Ødelæggelse, og jeg lader Hungeren tage til, da sønderbryder jeg Brødets Støttestav for eder og sender Hunger over eder og Rovdyr, som skal affolke dig; Pest og Blodsudgydelse skal hjemsøge dig, og jeg bringer Sværd over dig. Jeg, HERREN, har talt. Ezekiel 5,7-17

Bemærkede du at der ligefrem vil være mennesker, som vil spise hinanden? <Jer 19,3-13 + Klag 4,4-10 + Ezek 5,10>. De vilde dyr vil komme ind til de beboede områder og dræbe mange der ikke har søgt ly under Herrens vinger. <Ezek 5,17 og 14,21 + Åb 6,8>

Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne. Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand. Selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tørrer ud, og ilden fortærer steppens græsgange. Joel 1,17-20

---- " Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!" Åb 6,6

Den første engel blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op.
Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet; og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag.
Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Åb 8,7-11

Og jeg så en gustengul hest, og han, som sad på den, hed Døden, og dødsriget og dødsriget fulgte med ham. Og de fik magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr. Åb 6,8

Disse ting er ikke de eneste der vil ske, men det er et lille glimt af hvad der venter denne jords beboere. Under disse begivenheder vil Guds udvalgte forkynde det sidste advarselsbudskab, <Åb 14,9-11> og sammen med de ting der sker, vil det medføre at ALLE får kendskab til Himlens og Jordens Skaber, <2 Mos 20,11 + Sl 33,6-9 og 148,5 + Åb 14,7> Det vil da vise sig, hvilken side hvert enkelt menneske har valgt.
Den store bedrager er allerede i fuld gang med at fortælle jordens befolkning at disse ting ikke er virkelige, men symbolske og at mange af dem allerede er sket, men for den der under bøn til Gud selv undersøger hvad Guds ord siger om disse ting, vil se, at der er tale om virkelige ting, og at disse ting vil være medvirkende til at det bliver nødvendigt at tage dyrets mærke, for at kunne købe det daglige brød.

Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab? Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord. Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab, og ikke valgte at frygte Herren. De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning. Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt! De uerfarnes troløshed dræber dem selv, tåbernes sorgløshed tilintetgør dem selv. Men den, der adlyder mig, bor trygt og lever uforstyrret uden frygt for ulykker. Ordsp 1,22-33

Medens de der forkaster himmelens og jordens skaber, vil lide sult og tørst vil Herren på en vidunderlig måde sørge for sit folk. Vand og brød vil være dem sikret. <1 Kong 17,14-16 og 19,5-8>

Guds folk, dem der i tide har valgt at tjene ham, himmelens og jordens skaber, vil ikke mangle vand eller omkommen af sult, for Deres Gud kan dække bord for dem i ørkenen, <Mark 8,4-8> eller sende ravne med mad, ligesom på Elias' tid, <1 Kong 17,4> eller lade manna regne ned fra himmelen, ligesom han gjorde for israelitterne. <2 Mos 16,4> Guds engle vil skaffe føde og vand til Guds folk, mens de ugudelige vil lide sult og tørste.

Mange vil forsøge at dræbe de to vidner men det vil ikke lykkes før de har afsluttet deres gerning. <Åb 11,5-7>

Den dag da disse to vidner bliver dræbt, vil jordens befolkning glæde sig og juble over at det nu endelig efter utallige forsøg er lykkedes at dræbe disse to ulykkesprofeter og alle tror nu at plagerne vil ophøre og der atter vil blive gode forhold på jorden. Men glæden varer kun nogle få dage så vendes deres glæde til frygt og rædsel. De to vidner bliver kaldt til live og opstår. <Åb 11,7-13>
Den opstandelse der her er tale om, er IKKE den opstandelse hvor ALLE de frelste fra alle tidsaldre opstår, men en speciel opstandelse, <Dan 12,2> ganske kort tid FØR Jesu fantastiske, synlige komme i himlens skyer. <Matt 24,30 + Mark 13,26 + Luk 21,27 + Åb 1,7>

Jordens ledende mænd vil samle sig til rådslagning. Mens Satan og hans engle er travlt beskæftiget omkring dem. Og en lov med bestemmelser om at dersom de hellige, Guds folk, ikke vil opgive deres ejendommelige tro, give slip på sabbatten og holde den første dag i ugen, så vil det efter et bestemt tidspunkt, stå de ugudelige frit for at slå dem ihjel.
Når dommen over de levende begynder, hører forvirringen mellem de forskellige trossamfund op, årsagen til dette er, at det fra dette tidspunkt er klart for enhver, at der kun er to muligheder. Enten at tage mærket og dermed forkaste himmelen og jordens skaber, ELLER udsætte sig for forfølgelse, skam og vanære, ved fortsat at tjene den evige Gud. <Matt 10,22 + Luk 21,12 + John 15,20-21> Derfor er det alt afgørende om du allerede I DAG, VÆLGER HVEM DU VIL TJENE.
Det er IKKE nok, blot at sige hvem du ønsker at tjene, dine gerninger, - frugter, viser hvem du i virkeligheden tjener, og det er dét der er det afgørende. <Matt 7,16-23 + Luk 6,43-45>
Med mindre du virkeligt AKTIVT viser, du tjener den sande Gud og åbent bekender at det er Jesus der er DIN Frelser. Har du valgt det modsatte.

De mennesker der har et oprigtigt ønske om at kende, hvad der er sandheden vil også finde den. <5 Mos 4,29 + 1 Krøn 28,9 + Es 55,6 + Jer 29,12-13>

* Vælg nu i dag, hvem du vil tjene!
* Vis det ved grundigt at undersøge det du tror på, og bringe dit liv i overensstemmelse med det.
* Byg på Guds ords sikre grundvold. Brug din bibelordbog.

De der falder fra i trængselstiden vil aflægge falsk vidnesbyrd og forråde deres brødre, for at redde sig selv i sikkerhed. De vil fortælle hvor deres brødre er skjult, og sætte ulvene på sporet af dem. Kristus har advaret om dette, for at vi ikke skal blive overrasket over den grusomme og unaturlige fremgangsmåde, som venner og slægtninge vil benytte sig af. <Mark 13,12-13>
Fagforeningerne og andre organisationer, der bygger på tvang og voldelige metoder over for de der ikke vil følge deres anvisninger om strejke, blokade og andre umenneskelige ting, vil være blandt dem, der bringer en trængselstid over Jorden som hidtil ikke har haft sin lige. Faglige organisationer, der er smeltet sammen med politiske organisationer, har i mange år ved bestemte lejligheder vist deres umenneskelige magt ved strejker og blokader, af mennesker der blot vil have lov til at have deres egen overbevisning og ikke lade sig tyrannisere af en organisation, der uden hensyn til konsekvenserne lukker for lys, vand og varme.
Bibelen giver et ganske godt billede af, hvilke tilstande der vil være her på jorden, når Guds Ånd gradvis trækkes tilbage.
Idet trængslerne tager til omkring os, vil der ske både en adskillelse og en forening inden for de kristne kirker. Nogle der nu mener at de er rede til at forklare deres tro, vil når der virkelig er fare på fære åbenbare, at de IKKE har bygget på Klippen, <Matt 7,24-25 + Luk 6,47-48> de vil give efter for fristelsen. De, der har haft mulighederne for at få et stort lys og herlige privilegier, men ikke har benyttet sig af det, vil forlade Gud. De der ikke har taget imod kærlighed til sandheden, vil blive indhyllet i fjendens bedrag, og lytte til forførende ånder og dæmoners lærdomme og falde fra troen. <1 Tim 4,1-2>
Et skin af gudsfrygt vil ikke frelse nogen. Alle må have en dyb og levende erfaring. Kun det vil redde dem når deres arbejde blive prøvet. Og dersom det er guld, sølv og kostbare sten, vil det bestå. Men dersom det er træ, hø og strå, vil intet kunne beskytte dem mod Herrens brændende vrede. <1 Kor 3,10-15>


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om påwww.bibel-skolen.com