VI  KAN  TRO  PÅ  BIBLEN!

Kan Bibelen, Guds ord, tåle en virkelig grundig og kritisk undersøgelse, og stadig bevare sin troværdighed?
Et utal af forskellige mennesker har i tidens løb brugt megen tid på at undersøge om Bibelen nu også ER pålidelig. Nu er det din tur. Nu er det dig der skal afsige dommen over Bibelen. TROVÆRDIG eller UTROVÆRDIG.

Lagde du mærke til, at blot et enkelt bogstav kan ændre betydningen af et ord, fra at være positivt til at være negativt. Troværdig - Utroværdig. Det bør du huske på, da det viser hvor nøjeregnende vi bør være når vi undersøger disse ting.
Et ualmindeligt foredrag af David Dare, en omvendt vantro. Alle skeptikere, spottere, vantro og fritænkere - alle klasser af tvivlere indbydes specielt til at overvære disse foredrag. Det er tilladt at afbryde taleren når som helst under foredraget med spørgsmål eller benægtelser af hans udtalelser. Hvis Du er fritænker, agnostiker, kætter eller ateist, så KOM, DETTE ER SPECIELT FOR DIG."

Hr. Emerson lagde avisen fra sig med en foragtelig mine. "Den fyr tager munden lidt vel fuld." "Det er ikke sikkert han bliver særligt begejstret for mine spørgsmål," sagde hr. Emerson selvbevidst med et let eftertryk på ordet "mine."
Skønt familien Emerson ankom et kvarter før tiden, var det med besvær, de fik siddepladser i den store sal. "Der er snart kun ståpladser tilbage," hviskede Georg til Lucy.

Det jeg vil gøre, sagde hr Dare, er at fremsætte visse kendsgerninger for dem. De får så her i aften lejlighed til at tage stilling til dem, eventuelt drage dem i tvivl. Da de er indbudt, ja, endog opfordret til at afbryde taleren når som helst med spørgsmål eller benægtelser, vil Jeres tavshed blive betragtet som en indrømmelse af hans påstande. Er det ikke fair?
"Jo, jo, gå videre," lød det utålmodigt fra en del af tilhørerne.
Hvad betød det at tilhørerne var tavse?

1... At de ikke var enige med foredragsholderen i det der blev sagt.
2... At de var enige med foredragsholderen i et der blev sagt.
3... At der skulle foretages en ny undersøgelse af det der blev sagt.

Og endvidere: Jeg siger Jer på forhånd, at jeg har i sinde at gå skridt for skridt fra vantro til kristendom. Jeg indbyder Jer til at finde svagheder i denne proces. Jeg er lige så ivrig efter at finde dem, som I er. Jeg er fuldt så ivrig efter at få hjælp fra Jer som efter at hjælpe Jer. Denne sag er alt for alvorlig for mig til, at jeg tør risikere at tage fejl. Jeg beder indtrængende om hjælp fra Jer alle. Søg efter mangler ved mine ræsonnementer, og vær ikke bange for at påpege dem. Og hvis I ingen finder, antager jeg at I heller ikke vil være bange for at drage den uundgåelige slutning deraf." Hr. Dare standsede et øjeblik for at give tilhørerne tid til at få fat på hans plan.

"Det er nu et vovestykke," udbrød en. "Vanvittigt, umuligt," spottede en anden. "Fair i alt fald, forudsat han holder hvad han lover," bemærkede hr. Emerson. Hans mening deltes åbenbart af de fleste tilstedeværende. Men der var imidlertid kun få, der var overbevist om, at den mand der stod foran dem, virkelig mente hvad han sagde.
"Javel, vi er enige, så langt. Videre," råbte en dyb stemme fra baggrunden af salen.
Var foredragsholderen interesseret i at finde svagheder og mangler?

1... Nej.
2... Ja.
3... Ja, han var endog meget interesseret i at finde svagheder og mangler.

David Dare tog en lille bog i blødt skindbind i højre hånd og holdt den frem mod tilhørerne. "Her er en bog, som hedder Bibelen. Der er fremsat enestående påstande om den. Dens varme tilhængere går så vidt, at de hævder, at den er Guds Ord. Ja, millioner har med glæde lidt en pinefuld død, hellere end de ville nægte dette eller ringeagte dens lære. Og andre millioner står i dette øjeblik rede til at følge deres eksempel.

Vi, som er her, er jo tvivlere; men en bog, for hvilken millioner er døde, og som nye millioner er rede til at dø for, bør undersøges. Vi vil gerne undersøge den, men er den åben for spørgsmål? Giver den adgang til undersøgelse?

Hvordan skal vi prøve en bog, som der fremsættes så store påstande om? Hvor skal vi begynde? Hvilken del er mest sårbar? Kan den rose sig af egenskaber, der gør den forskellig fra enhver anden bog i verden? "Hvordan skal vi prøve denne bog? Har dens forfattere givet os nogle midler i hænde som vi kan bruge til at bevise dens påstande med? Opfordrer de os til særligt at prøve en bestemt del? Er der nogen del, der særligt hævder at være uovervindelig?

Hvis vi, som Peter hævder han gjorde, kunne se Kristi store herlighed og virkelig høre Gud tale til sin søn Jesus, ville vi anse dette for et overbevisende vidnesbyrd. Men hvor Peter taler om denne begivenhed, (i Peters andet brev, kapitel 1,16-21) tilføjer han, at der ét vidnesbyrd som er mere sikkert end den hørlige åbenbarelse af Guds nærværelse. "Vi har også det mere sikre profetiske ord." Og han slutter med at sige: "Profetien er aldrig blevet fremført ved et menneskes vilje; men hellige Guds mænd talte drevne af den helligånd." 2Pet 1,21.

2Pet 1,20 for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.
v21 for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.
Hvilken bog er det der henvises til, som millioner allerede ER døde for og nye millioner er rede til at dø for?

1... Bibelen.
2... Verdenshistorien.
3... Kirkehistorien.

Hr. Emerson rejste sig raskt, en imponerende skikkelse på 185 cm. Nogle tilhørere rundt om i salen, der åbenbart var interesserede i Dares tale, råbte: "Sid ned, sid ned. Ud med ham."
"Mit navn er Emerson. Min udtalelse bliver kort og vil holde sig til sagen. Men jeg tvivler på at Du bliver glad for den. Du har imidlertid selv opfordret dertil. Det forbavser mig, at en mand med Din forstand forsøger at binde denne forsamling noget så forældet og upopulært som profetien på ærmet. Der findes ingen virkelig profeti. Kendsgerninger forvrænges for at passe til forudsigelsen. Og hvis der er virkelig overensstemmelse, er den blot ren og skær tilfældig.

Og endelig blev profetien i almindelighed skrevet EFTER begivenheden og tilpasset efter den. Den slags profetier kan enhver skrive.
Jeg kunne med lethed skrive en profeti om Lindbergs flyvning over Atlanterhavet nu, datere den til år 1000 og tilskrive en berømt datidig videnskabsmand den. Når så denne profeti, der påstås at være skrevet 900 år før den begivenhed, den forudsiger, bliver fundet om 1500 år, havde man et fint eksempel på profetisk nøjagtighed hos vedkommende videnskabsmand."

"Rigtigt, rigtigt," råbte flere bifaldende da Emerson satte sig. "Den sad. Den kan han ikke svare på."
"Profetien, siger Du, er enten ubestemt eller et fiffigt kneb eller en klog gætning. jeg indrømmer, den somme tider er vanskelig at forstå og jeg har selv engang fundet den ubehagelig ubestemt. Men hvorfor anvender Du en undersøgelsesmetode over for
Bibelen som Du ville skamme Dig ved at bruge over for enhver anden bog? Når Du åbner en geometri for første gang og ser på afsnittet om faste legemer, kunne Du i forvirring og fortvivlelse forsvare Din mangel på forståelse med at sige, at geometri var ubestemt og vag. Og dog er det den mest klare af alle videnskaber i verden."
Hvornår mente Emerson, at Bibelens profetier i al almindelighed blev skrevet?

1... Samtidig med at det skete.
2... Efter at det var sket.
3... Før det skete.

Hr. Emerson rejste sig igen. Hr. Dare standsede og gav ham tegn til at tale.
"Mener Du dermed, at profetien er lige så strengt påviselig som geometrien?" spurgte han vantro.
"Ja, det er netop hvad jeg mener."

"Du gør det unødvendig vanskeligt for Dig selv. Der er ingen, der ville finde på at sætte Dig på en sådan opgave." Hr. Emersons stemme var på en gang hoverende og medlidende.
Hvad mente Emerson om den opgave taleren havde påtaget sig?

1... At det var en meget let opgave.
2... At det var en svær opgave.
3... At det var en unødvendig vanskelig opgave.

"Det er ingen hård opgave, men en fornøjelse," svarede taleren med et smil. "Lad os vende os til geometrien. Hvis Du begynder med enkle opgaver i begyndelsen, vil Du senere fuldkomment forstå, hvad Du i modsat fald med overbevisning vil kalde dunkelt. Sådan er det også med profetien. Der er nogle profetier som ganske naturligt må gå forud for andre. Der er visse profetier i Åbenbaringens Bog, som det ville være umuligt at forstå uden kendskab til Profeten Daniel.
Hvad mente taleren om den opgave han havde givet sig selv?

1... At det var en meget let opgave.
2... At det var en svær opgave.
3... At det var en unødvendig vanskelig opgave.

Enhver anden del af Bibelen er blevet kritiseret med omhyggelig grundighed af vantro. Men når det drejer sig om profetierne, så nøjes skeptikere verden over med en mængde flotte, foragtende benægtelser, som om de ikke havde nogen betydning."

"Vil I kristne sætte noget ind for profetien? Er der noget på spil for de troende?" spurgte Emerson. "Ja, dette: Bibelen bygger hele sit krav om troværdighed på nøjagtigheden af dens forudsigelser. Hvorfor har de vantro aldrig studeret dem i enkeltheder, så at de kunne åbenbare knebene i de profetiske bedrag og udsætte dem for offentlighedens fortjente foragt, hvis profetierne er hvad de hævder?

"De, hr. Emerson og andre skeptikere med Dig foragter profetierne. Der var mange vantro på Paulus's tid. Til dem og til Dig siger han: Foragt ikke profetierne. Prøv alt, behold det gode. 1Tim 5,20.21. Her opfordres de frem for alt andet at prøve profetierne. Det vil sige; undersøg dem og hvis de viser sig at være sande, så hold fast ved dem." "Men hvori er profetierne bedre vidnesbyrd end miraklerne," spurgte hr. Emerson. "Jeg troede Kristus brugte mirakler til at overbevise med og at de kristne i dag henviste til disse mirakler som det stærkeste vidnesbyrd om Bibelens autoritet."
"Kristus henviste gentagne gange til opfyldte profetier, som beviser, til hans samtid," svarede hr. Dare. "Opfyldte profetier er særligt godt egnet som prøve, for vi er 2000 år fra den sidste bibelbog og 3400 fra den første.
Har Bibelens krav om at være pålidelig, troværdig og nøjagtig noget med profetiernes opfyldelse at gøre?

1... Nej.
2... Ja.
3... Ja, Bibelens krav om troværdighed og nøjagtighed er nøje forbundet med profetierne.

Man kan se tilbage på Bibelens mirakler gennem tidernes tågeslør og erklære dem for usandsynlige, om ikke umulige; men det modsatte er tilfældet med profetierne. De der så miraklerne, blev overbevist af dem, medens mange af profetierne, som ikke blev opfyldt, tilsyneladende var i strid med al sund fornuft og sandsynlighed og dengang kunne gøres til en undskyldning for at forkaste Kristus. Mirakler der blev udført for 2500 år siden, kan selvfølgelig ikke ses nu, derfor er de ofte blevet rent ud benægtet. Men en forudsigelse der blev gjort for 2500 år siden og som dengang var stik imod alt da kendt og en anstødssten for samtiden, men som for nylig er opfyldt, er et bevis der er mere overbevisende end et mirakel - en sådan opfyldt profeti er det største mirakel og det indrømmer da også fritænkeren Hume.

Andre vidnesbyrd kan forfalskes, forandres, forsvinde; hukommelsen kan svigte. Forbitrelse, selviske interesser, uærlighed og tusinde andre ting kan forringe beviser. Men profetierne har med historien at gøre og historien er nedskrevne kendsgerninger.
Hvad siger taleren, at man kan sige om de mirakler der er omtalt i Bibelen?

1... At de virkelig er sket!
2... At de er usandsynlige og umulige.
3... At de ikke kan bevises.

Hr. Emerson rejste sig. Alles øjne vendtes mod ham. Hr. Dare standsede så han kunne tale. "Sæt vi modbeviste mange af Bibelens profetier, hvad ville vi få ud af et sådant modbevis?" spurgte han. Bibelen lader alt afhænge af dens evne til at forudsige sandheden. Hvis Bibelens påstand om at give ægte forudsigelser, er sand, er det et så mirakuløst forsyn, at det ligger langt over al menneskelig klogskab at fatte eller beregne den, og den er det højeste bevis der kan gives på profetiens overnaturlige kundskab.

Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg.
v10 Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. Es 46,9.10.
Herren, Gud siger i sit ord, Bibelen, at han er den eneste der kan forudsige, hvad der vil ske. Hvor står det?

1... Esajas 46,9-10.
2... Daniel 12,10.
3... Mattæus 24,42.

Gud hævder at være den eneste, som kan forudsige fremtiden. Han siger i Esajas 46,9.10.: For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket.

Es 41,21-23. v21 Forelæg jeres sag, siger Herren; fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge.
v22 Lad dem fremlægge det og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer,
v23 fortæl, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden.
Hvad opfordres vi alle til at gøre ifølge det der står i Esajas 41,21-23?

1... At glemme sagen om Bibelen er troværdig.
2... At beholde vor overbevisning for os selv.
3... At komme frem med vore beviser, så sagen kan blive undersøgt.

"Har Din Bibel opfyldt disse betingelser?" spurgte hr. Emerson. "Jeg mener ikke vagt og ubestemt, men på en klar og tydelig måde?" "Ja, det er netop hvad jeg mener," svarede taleren smilende og nød åbenbart tilhørernes stærke overraskelse. "Men vi tror ikke på Din Bibel, vi tror, at dens forudsigelser er det rene nonsens, og dog siger Du, at Du med os vil bevise netop det vi ikke tror på." Hr. Emersons stemme lød vantro.
Hvad sagde Emerson om Bibelens forudsigelser (profetier)?

1... At de var det rene nonsens.
2... At de var sandhed.
3... At de burde undersøges.

Lucy lænede sig hen mod sin broder og hviskede: "Han har i hvert fald en interessant måde at sige tingene på; far er helt ophidset." "Ja og far er ikke den eneste, se dig omkring," hviskede han tilbage.
Hun så sig om. Hvert ansigt blandt tilhørerne lyste af nysgerrighed. Øjnene brændte af begejstring.

I de vers jeg har læst, har Gud udfordret alle og enhver på jorden til en kamp om profetierne og vil bøje sig for resultatet. Gud hævder at være den eneste der kan se ind i fremtiden og give forudsigelser. Han fortæller os, at han har gjort dette og givet disse profetier som det eneste bevis på sin guddommelighed.
Hvad hævder Gud at være den eneste der kan, når det gælder fremtiden?

1... At bestemme hvad der skal ske.
2... At forudsige hvad der vil ske.
3... At kunne gætte sig til hvad der vil ske.

Er det sandt, at der ikke eksisterer nogen anden bog, der gør sådanne fordringer? Kan I komme frem med nogen anden bog, der hævder at indeholde forudsigelser der ser århundreder, eller blot årtier ind i fremtiden. Hvis I kender nogen, på noget sprog, så kom med den. Det er Gud selv der udfordrer Jer.
Hvad opfordrer taleren tilhørerne til at komme med?

1... Andre bøger der indeholder forudsigelser der er gået i opfyldelse.
2... Udtalelser fra ledende fritænkere.
3... Historiske beviser.

Fritænkere har påtaget sig stort besvær og mange udgifter for at modbevise Bibelen. Jeg skal vise Jer to ganske enkle, virkningsfulde og afgørende metoder til at slå Bibelen i stykker med. For det første: Bevis blot, at profetierne er falske; for det andet: Fremskaf en anden bog med virkelige profetier. Gud siger, at ingen af delene kan gøres. At gøre én af delene vil for stedse tilintetgøre al tiltro til Bibelen som Guds Ord. Hvorfor har ingen vantro nogen sinde gjort dette? Er der nogen her, der vil påstå, at det kan gøres? Vil nogen af de tilstedeværende prøve at gøre det?
Hvor mange virkningsfulde metoder gav taleren tilhørerne til at bevise at Bibelen er upålidelig?

1... Slet ingen.
2... En.
3... To.

David Dare standsede, og ventede på det svar han var overbevist om ville komme. Der blev nogen uro i forsamlingen da hr. Emerson rejste sig og sagde: "Kom frem med Dine profetier, så skal vi se hvad vi kan gøre. Du har fremsat nogle ret omfattende, for ikke at sige meningsløse påstande om dem. Lad os så få Dine beviser."

"I to tusind år voksede Tyrus i betydning, indtil den var Herre på havet, som Babylon var Herre til lands. Den var verdens handelscentrum. Kartago, Roms rival, var kun en af Tyrus's kolonier. Tyrus, den skønne, den rige, den lærde, hvortil strømmede fint guld fra Tarsis, kostbare sten fra Aram, fyrige heste fra Armenien, skønne elfenbenssmykker fra Damaskus, fint lærred fra Egypten. Arabiens fårehjorde, Sabas vellugtende salver, Javans slaver.
Kort sagt. Tyrus var Asiens New York. Skibe fra alle nationer lå fortøjet i dens havn og passagerer handlede i dens gader.
Hvad siges der om byen Tyrus, på det tidspunkt Ezekiel udtalte Herrens profeti om den?

1... Det var en by i forfald.
2... Det var en stor by i udvikling.
3... Byen Tyrus bestod kun af nogle få fiskerhytter.

Medens Tyrus stod på sin magts og herligheds tinde, medens det skulle synes, at den måtte bestå evigt, stod Ezekiel frem og profeterede omkring 590 før Kristus, og sagde:

Ez 26,12-14. v12 De plyndrer din rigdom og røver dine handelsvarer. De jævner dine mure med jorden og river dine prægtige huse ned; dine sten, dit tømmer og dit grus kaster de i havet.
v13 Jeg gør en ende på lyden af dine sange, klangen af dine citere høres ikke mere.
v14 Jeg gør dig til en nøgen klippe, du bliver tørreplads for fiskenet; du skal ikke bygges op igen. Jeg, Herren, har talt, siger Gud Herren.

Kort efter denne profeti belejrede Nebukadnezar Tyrus, og efter tretten års belejring indtog han byen og ødelagde den som en frygtelig hævn over bygninger og folk.
Hvad var det der var specielt ved profetien om Tyrus, i forhold til nogle af de andre profetier?

1... At den skulle genopbygges.
2... At den ikke skulle genopbygges.
3... At den aldrig skulle forgå. (ødelægges)

Læg mærke til, at skønt den gamle bys ruiner var tilbage, da Nebukadnezar havde ødelagt den, forkyndte profeten, at tømmeret og stenene, ja, endogså støvet skulle kastes i havet, så den nøgne klippe blev tilbage til at brede fiskenet ud på. Denne forudsigelse blev ikke opfyldt af den babyloniske konge, og det syntes ganske usandsynligt, at den nogen sinde skulle opfyldes; for når Nebukadnezar i sin vrede havde hævnet sig fuldt ud og havde tænkt på dette, hvem skulle så bryde sig så meget om ruinerne af en ødelagt by, at han ville ødelægge den på en sådan måde? Det ville være det rene vanvid. Men det profetiske ord stod der og ventede på sin opfyldelse. To og et halvt århundrede gik, og ruinerne stod der stadig som en udfordring mod profetiens nøjagtighed. Så gik rygtet om Alexander som en rædselsbølge gennem østen. Han marcherede hurtigt frem til angreb på det nye Tyrus i året 332 før Kristus. Da han kom ned til kysten, så han den by han var kommet for at indtage, én kilometer ude i vandet på en ø. Alexander lagde og udførte hurtigt en angrebsplan. Han tog murene, tårnene, tømmeret og ruinerne af husene og paladserne i den gamle by Tyrus og byggede af dem en fast dæmning over til øen.

Så meget materiale behøvedes der, at selv støvet blev skrabet sammen og kastet i havet."

"Jeg vil for diskussionens skyld gå med til at bogen blev skrevet, hvornår Du vil, f.eks. 330 før Kristus. Selv Du kan ikke forlange et senere tidspunkt." Hr. Emerson nikkede samtykkende.

"Du glemmer måske, at der er andre enkeltheder i forudsigelsen foruden ødelæggelsen. I nogle profetier skulle byerne ødelægges og genopbygges. Dette var Jerusalems skæbne, der stadig eksisterer.

Den tredje vanskelighed ved Dit synspunkt er, at det gamle Tyrus aldrig mere skulle genopbygges. Denne guddommelige domskendelse har gennem århundreder været en udfordring til alle vantro på jorden. Guds udfordring har lydt i tyve århundreder, og udfordret Dig og enhver anden fritænker til at genopbygge denne by og dermed modbevise hans ord."

"Jeg har aldrig hørt noget lignende." sagde Hr. Emerson med et overrasket gisp. "Er det Dit alvor?" "Mit ramme alvor," svarede David Dare, "jeg skal nu fortælle Dig, hvorledes man skal modbevise Bibelen."
Hr. Emerson rejste sig og sagde: "Vil Du fortælle os, at Du indrømmer, Bibelen kan modbevises?"

"Nej, tværtimod; jeg tror ikke, nogen del af den kan modbevises," sagde Hr. Dare smilende. "Men Du sagde, at Du ville vise os, hvordan vi skulle modbevise den," hævdede Hr. Emerson. "Det vil jeg også." "Dine udtalelser lyder selvmodsigende, men lad os høre, hvad Du har at sige." "Gud selv har ikke alene udfordret Dig til at modsige hans forudsigelser, men har også gjort sig den ulejlighed at fortælle Dig hvordan. Tyrus har stadig været en daglig udfordring til enhver vantro. Aldrig mere skal du bygges, så sandt jeg, Herren, har talt, siger profetien. Læs det selv i Ezekiel 26,14. Grunden til, at den ikke kan genopbygges, gives her. Her er en prøve, Gud har sat for den pralende vantro - den simple, at genopbygge en by. At gøre det, ville modbevise Bibelen. Og dette er ikke noget uhørt forlangende. Mange byer er blevet genopbygget i fortiden; selv Rom rejste sig igen, efter at Nero lod den brænde, for at det skulle give ham digterisk inspiration.
Hvilken prøve er det taleren henviser til at Gud har givet, for at kunne gendrive Bibelens sandhedsværdi?

1... At genopbygge byen Tyrus.
2... At brænde Bibelen.
3... At grave en grøft omkring det sted hvor Tyrus lå.

Én dollar fra hver vantro i England og Amerika ville være nok til at genopbygge Tyrus og således tilintetgøre Bibelens ry som en sanddru bog. Hvorfor ikke anlægge en koloni af vantro, hvor det gamle Tyrus lå, slå ind på fiskeri efter moderne metoder og således på trods af profetien vove at besvare Guds udfordring: Aldrig mere skal du bygges, så sandt jeg, Herren har talt.

Stedet er beboeligt, for der flyder dagligt 50.000 hl vand fra kilderne, og der er frugtbart land lige til bjergene i det fjerne.

Efter Din teori blev Ezekiel skrevet endnu senere, mindst efter Alexanders tid, så hvis profeten dømte efter hvad der var sandsynligt i 330, som Du påstår han gjorde, ville han have talt om fuldstændig glemsel som Zidons uundgåelige skæbne; for der var intet, der syntes mere sikkert end dens fuldstændige udslettelse. Men Zidon eksisterer endnu og har 10.000 indbyggere. Lad os læse profeten Ezekiels ord.

Ez 28,20-23. v20 Herrens ord kom til mig:
v21 Menneske, vend dig mod Sidon! Du skal profetere imod den
v22 og sige: Dette siger Gud Herren: Jeg kommer over dig, Sidon, jeg viser min herlighed på dig. Så skal de forstå, at jeg er Herren, når jeg bringer straf over dig og viser min hellighed på dig.
v23 Jeg sender pest over dig og blod i dine gader. De skal dræbes af sværd, der rettes imod dig fra alle sider. Så skal de forstå, at jeg er Herren.

Læg mærke til, at dommen over Zidon ikke var fuldstændig udslettelse som over Tyrus, men kun blod i dens gader, sårede i dens midte, sværd på alle sider. Trods det, at ingen anden by på jorden, måske med undtagelse af Jerusalem, har haft så megen lidelse og er blevet så ofte ødelagt og genopbygget, har Zidons eksistens fortsat uafbrudt lige til dette øjeblik.
Hvad var forskellen på Guds dom over Tyrus og dommen over Zidon?

1... Der var ingen forskel.
2... Zidon skulle genopbygges og bestå til evig tid.
3... Der er slet ikke en profeti om Zidon.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com