HVORDAN DU KAN STUDERE DIN BIBEL!Indtil nu har vi stort set, kun bevæget os på overfladen. Det er let og bekvemt at opholde sig der.
Uanset om du er ude på havet, eller inde på land, så er det for mange mennesker forbundet med bange anelser, at skulle gå ned i dybden. Uanset om det er i en dykkerklokke, i en underjordisk grotte eller en mine.
Således er det også med Guds ord. Langt den største del af ALLE kristne, UANSET hvilket trossamfund de tilhører, bevæger sig KUN på overfladen.
Nogle mener at det ikke er nødvendigt at gå i dybden, de er tilfredse med et overfladisk kendskab til Guds ord. Mange kan ikke se nogen som helst grund til at gå i dybden. Men hvis det er guld eller andre ædle metaller, safir, diamanter, rubiner eller olie de i deres pengebegærlighed søger efter, så ved de, at det er nytteløst at søge på overfladen. Nøjagtig på samme måde er det med Guds ord.
Du kan finde mange vidunderlige ting ved en overfladisk læsning af Bibelen, men de største, de mest dyrebare og de smukkeste sandheder, ligger IKKE på overfladen.
Hvis det kun er det overfladiske du er interesseret i, er det tidsspilde at læse videre. I resten af dette hæfte og i de fleste af de hæfter der endnu kommer i denne serie, går vi ned under overfladen, ned i dybden. På overfladen er det, som vi allerede har nævnt, let og bekvemt at bevæge sig. I dybden, er det ofte forbundet med mange besværligheder og MEGET HÅRDT ARBEJDE.
En anden ting du også skal vide er, at vi, modsat langt de fleste præster, skriftkloge, teologer og menige medlemmer, IKKE mener det er nødvendigt at bruge hverken kirke- eller verdens- historie for at få den rette forståelse af Guds ord. TVÆRTIMOD. Ved at bruge dem, vil du ofte blive ledt på vildspor.
Vi tror på, at Bibelen er sin egen tolk og at den er blevet skrevet under Helligåndens ledelse. Derfor er det også vor overbevisning at Helligånden, er den eneste der kan give os den rette forståelse af Guds ord.
Adskillige gange advarede Jesus sine disciple om, at de skulle passe på de ikke blev ført vild. Det var foreksempel det allerførste han sagde til dem, da de spurgte ham om hans komme og verdens ende.

Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: "Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?" Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. Matt 24,3-5

Jesus vidste at Satan gennem sine falske profeter, ville gøre mange forsøg på at føre jordens befolkning vild. Jesus vidste også, at de falske profeter, i meget stor udstrækning ville få held til at vildlede millioner af mennesker, på en sådan måde at de ikke selv er klar over, det er fjenden de følger og ikke den sande yrde.  Matt 7,22; 25,11-12 + Luk 13,25
Et af de bedrag djævelen gennem sine hjælpere har haft størst succes med, er læren om at Gud ikke tager det særlig nøje med hvad vi tror på.

Vildfarelserne har i dag så stor lighed med sandheden at det VIRKELIG KRÆVER, man går i dybden og nøje ser på betydningen af de ord der er brugt.
Det er som Paulus sagde, der blæser vinde med alle mulige falske lærer.
Ezek 4,14  Den lære som nogle tager afstand fra, bliver med begej string antaget af andre. Jesus advarede også om at den falske lære ville blive fremholdt på en så snedig måde, at det kun var de der i tide, VIRKELIG GRUNDIGT har studeret Guds ord, der ville være i stand til at gennemskue de falske profeters lære.
De falske profeter får det til at se ud som om vi er på rette vej, uden at vi er det.
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden.
Ordsp 14,12

Vi har i de sidste 30 år, mødt mange der har fortalt os at det ikke kan lade sig gøre, at få den rette forståelse af Bibelen, uden brug af forskellige teologers fortolkninger, og verdens- og kirkehistoriens beskrivelse af de kristnes kamp for sandheden op gennem tiderne.

Esther og jeg, er af den faste overbevisning, at når vi sammenligner skriftsted med skriftsted. Når vi samler alle de skriftsteder der er til et emne, og sammenligner dem med hinanden. Når vi ser på de forskellige ords betydning. Når vi med et oprigtigt ønske, om at kende sandheden, under bøn til Gud samler alle disse ting sammen og ser på det som en helhed, så har vi erfaret at Herren på en hel fantastisk måde åbenbarer store sandheder for os.

Vi tror ikke, der kun er én rigtig måde at studere Bibelen på. Vi tror, at der er mange forskellige måder. Vi har gennem årene brugt flere forskellige metoder, og vi vil her i dette hæfte vise dig nogle af dem. Måske er der en af dem du kan bruge, hvis ikke, så håber vi at de kan hjælpe dig til at finde din egen metode.

En af de første ting du skal huske på er, at det IKKE er nok, blot at se på nogle af de skriftsteder der hører til emnet.
Det er MEGET NØDVENDIGT at du ser på dem alle.
Lad os give dig et eksempel:
Vi har seks brikker, der passer sammen, fra et puslespil.
Det vil sige, at de seks brikker en del af et større puslespil, nøjagtigt ligesom et Bibelsk emne. Der er INGEN emner i Bibelen der er uafhængige af andre emner. Når de seks brikker, bliver samlet til en helhed viser de noget ganske bestemt. Hver for sig har de ingen mening. Hvis blot en af dem mangler er der en mulighed for, at du slet ikke kan regne ud hvad billedet viser. Hvis du kun slår halvdelen af skriftstederne op, er det 50% gætteri om hvad den virkelige betydning er.

Et bestemt trossamfund som vi har et ret godt kendskab til, ikke fordi vi selv er medlem af det, men fordi vi ofte har talt med nogle af dets medlemmer og læst nogle af deres bøger, var i mange, mange år overbevist om, at det var i Noas ark, at Moses havde lagt de to stentavler.  2 Mos 25,21  De havde IKKE set på alle de vers der taler om arken. Det samme trossamfund har stadig MEGET STORE problemer med loven. For dem er der kun én lov. De har IKKE undersøgt alle de skriftsteder der taler om loven. Det er for stort et arbejde, at slå over 500 henvisninger op, for at finde ud af om der er mere end én lov, og efter deres opfattelse er det ganske unødvendigt, at vide at der i Bibelen er tale om mange forskellige love. 3 Mos kap 1-4.

En af de ting du vil se når du sammenligner alle skriftstederne med hinanden er, at det samme ord godt kan have forskellige betydninger alt efter den sammenhæng det står i, derfor er det vigtigt, ALTID at se på sammenhængen og sammenligne de skriftsteder der taler om det samme.
Et eksempel er ordet, ALLE.
Det bruges i betydningen, kun ALLE de ugudelige.
Dam 3,7 + Matt 27,22 + Åb 13,12 og 16; 18,23
Kun ALLE de kristne.  Åb 15,4
ALLE både de ugudelige og de kristne.  Joh 3,16 + Åb 14,6
Nu må du endelig ikke tro at ordet ALLE, er det eneste ord der har det på denne måde. Dette var blot for at give dig et eksempel på, hvor vigtigt det er, at du er MEGET GRUNDIG OG NØJEREGNENDE i dit studium af Guds ord.
Det er ikke blot det omtalte trossamfund, der "glemmer" at sammenligne vers med vers.
Mange andre trossamfund har lignende problemer, ville du ikke også have det, hvis du kun fik nogle af brikkerne?

En af de ting du skal huske på når du studerer Guds ord er, at det ikke er sikkert du straks forstår meningen med de ting du studerer. Når dette sker, må du IKKE følge de fleste andres eksempel og blot gætte dig frem til en eller anden forståelse. Jesus sagde til sine disciple.
"Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Joh 8,27-28

Der var nogle ting de ikke kunne forstå, men hvad sagde Jesus til dem? Vent! Vent til tiden er inde, så vil I forstå disse ting. Det samme gælder dig, vær tålmodig, Herren VIL åbenbare den rette forståelse for dig når du er rede til at tage imod den, og forstå den. Intet er skjult eller hemmeligt, for den der af et oprigtigt hjerte søger den rette forståelse af Guds ords store sandheder. Jer 29,13
Der var ting Daniel ikke forstod da Herren åbenbarede fremtiden for ham,
Dan 7,15  og han (Daniel) bad om yderligere oplysninger.  Dan 7,16 og 19  Det kan du også gøre og Herren vil mange gange belønne din bøn, og give dig yderligere oplysninger om det du studerer. Vi kan sige dig, kære ven! vi har ofte måttet væbne os med tålmodighed.
Vi har mange gange fået yderligere oplysninger efter, at vi har bedt om det, men der har også været nogle ting vi endnu ikke var rede til at kunne forstå, og dem har vi i nogle tilfælde måtte vente på i flere år, for at få den fulde forståelse af. Der er stadig mange ting vi endnu ikke har den fulde forståelse af, men vi VED af erfaring, at når vi er rede og tiden er inde, så vil vi forstå disse ting også.

Lad os nu tage et par eksempler på hvordan vi studerer:
Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år. Åb 20,1-3

For at kunne forstå denne tekst er der nogle ord, det er ret afgørende at have den rette forståelse af. De ord vi mener det er nødvendigt at se nærmere på er:
Nøglen, afgrunden, lænke, engel og tusind år.

Nu er det så, vi tager den store og meget omfattende Bibelordbog frem, eller hvis du har en computer med Bibelen liggende på harddisken. Det vi gør er, at vi skriver ALLE de skriftsteder op, hvor disse ord er nævnt. Vi bruger et stykke papir til hvert ord. Det vi skal se på er, om disse ord bruges som et billede, et symbol på et eller andet, eller om det er virkelige, bogstavelige ting der er tale om.
Nu kan der godt være lidt forskel på hvilke henvisninger du får, alt efter hvilken oversættelse af Bibelen du bruger, og derfor er det MEGET VIGTIGT, du KUN bruger en bestemt Bibeloversættelse, når du søger efter ord. Hvilken oversættelse du bruger, er komplet ligegyldigt da de ALLE ER Guds ord. Årsagen til at du, i din undersøgelse af ord, ALTID skal blive i den samme oversættelse er den, at der godt kan være forskel på brugen af de enkelte ord. Senere i dette hæfte kommer vi lidt mere ind på, om der er en væsentlig forskel på de forskellige oversættelser. Vi har her brugt den nye danske 1992 oversættelse.
Når vi således går gennem de henvisninger der er, sætter vi som regel et bogstav ud for skriftstedet, som viser om det er en bogstavelig (b) ting der er tale om, eller det er en symbolsk (s) ting. Nogle gange skriver vi en kort kommentar - forklaring på hvordan ordet er brugt i det vers vi nu ser på.

Nøglen - er det første ord
Dom 3,25 ......... b
Es 22,22 ......... s
Åb 9,1 ........... s
Åb 20,1 .......... s
Nøgler - der er ingen henvisninger til

Nøglerne
Matt 16,19 ....... s
Åb 1,18 .......... s

For virkelig at kunne gå i dybden, har vi installeret den engelske King James Bibel, med Strongs Hebræiske og Græske numre for de Hebræiske og Græske ord, således at vi også kan søge på grundtekstens ord.
(Denne Bibel kan købes for kr.300,- bestilles på telef. 74 63 04 45)

Afgrunden er det næste ord vi vil se på:
Luk 8,31
Rom 10,7 2 Pet 2,4
Åb 11,7
Åb 17,8
Åb 20,1
Åb 20,3

Hvis vi søger efter dette ord på grundsproget Græsk, så er 2 Pet 2,4 ikke med, men Åb 9,1 & Åb 9,2 samt Åb 9,11 er med.
Prøv selv at gå disse henvisninger igennem, for at se, om der er tale om en virkelig eller en symbolsk afgrund.


En anden måde, vi også nogle gange bruger, er denne:
(Her i eksemplet har vi brugt lignelsen om de 10 brudepiger.)
Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
Matt 25,1-13

A. Hvad er Himmeriget?
er det i Himmelen
et sted her på jorden
er det frelsen
eller noget helt andet

B. Hvem symboliserer de ti brudepiger?
Alle de kristne
alle mennesker
kun et bestemt trossamfund
eller noget helt andet

C. Hvad er lamper et billede på?
er det et billede der er tale om
er det virkelige lamper
er det Guds ord
Den Hellige Ånd
loven
eller flere af disse ting

D. Dette, at der er fem af hver, betyder det at der er lige nøjagtig halvt af hver?
Eller kan der også være tale om en anden fordeling

E. Hvornår er midnat? (v 6)
klokken 24.00
Jesu synlige komme i himmelens skyer
når et menneske dør
når et menneske står for Guds domstol,
eller noget helt andet

F. Hvor lukket, er lukket? (v 10)
kan ikke, og vil aldrig mere blive åbnet
kun lukket en kort tid
nogle kan stadig komme ind

G. Hvad er det, vi i denne forbindelse, ikke kender dagen eller timen for?
(v 13)
er det hvornår vi skal dø
er det hvornår vi skal frem for Guds domstol
er det hvornår Jesus kommer synligt i himmelens skyer
eller noget helt andet


En anden metode vi specielt bruger, når det er profetier eller andre emner, hvori der er en eller anden tidsperiode omtalt. Her er det ALT AFGØRENDE for en rigtig forståelse, at du som det første skriver ned, hvilke regler du vil bruge. Der er STOR sandsynlighed for, du flere gange under dit studium vil komme til at ændre de regler du laver ved studiets begyndelse.
Men du skal huske, hver gang du ændrer på reglerne, SKAL DU gå ALLE skriftstederne igennem igen.
Nogle af de ting du ubetinget SKAL have med er:
Hvornår er der tale om en bogstavelig tid og hvornår er der tale om en profetisk (en symbolsk) tid?
Hvis du beslutter dig for, at profetiske tider er symbolske, og derfor efter manges mening skal ændres til år. Et eksempel: I Daniels bog er der tale om tid og tider.  Dan 4,16; 7,25; 12,7  Mange mener at én tid er det samme, som ét år, hvilket vi også mener. Men da det er en profetisk tid der er tale om, mener langt de fleste, at der er tale om 360 år og ikke ét år. Det de siger er, at 360 dage er lig med ét år og ifølge 4 Mos 14,34 og Ez 4,6 bliver det ene profetiske år til 360 bogstavelige år. Det er helt i orden, hvis du antager en regel der ligner denne, MEN SÅ SKAL du også bruge den ved de øvrige tidsprofetier, også at Jesus skulle være tre dage i jordens skød.  Matt 12,40 + Jon 2,1  De 1.000 år.  Åb 20,2-6  og lignende steder.
Du kan også antage den regel, at de BÅDE er symbolske og bogstavelige. Men så gælder det også for de ét tusind år.
Langt de fleste præster, teologer, skriftkloge, menige medlemmer og andre, der gennem tidens løb har studeret tider og dermed også tidsprofetier, har haft den regel at de slet ikke havde nogen regel, men at de alt efter det som nu passede ind i den opfattelse de havde, vedtog en tidslængde der var bekvemt. En sådan fremgangsmåde kan vi ikke acceptere da den ikke er i harmoni med Guds ord.


En af de ting vi har brugt VIRKELIG MEGET og stadig bruger MEGET er, at tegne skitser over de ting vi studerer. Vi har MAN GE GANGE erfaret, at et billede eller en skitse siger mere end tusindvis af ord. Vi er overbevist om, at mange af dem der i tidens løb har studeret tider og tidsprofetier, ville have fået en meget bedre forståelse af disse tidsperioder, hvis de havde tegnet nogle skitser over de ting de studerede.
Et eksempel. Begynd med at tegne en tidslinie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv så hvad der sker ved begyndelsen og ved slutningen af den tidsperiode din tidslinie gælder for. Sæt så alle de ting ind, i den rækkefølge de sker.
Et eksempel på dette kan du se på forsiden af hæfterne.

Prøv nu selv at tegne en skitse over følgende begivenheder.
Trængselen uden lige.  Dan 12,1 + Matt 24,21 + Mark 13,19
Plagerne. Åb kap 16.
De to vidner.  Åb 11,3-14
5 mdr. uden selvmord.  Åb 9,5
De døde i troen opstår.  1 Kor 15,55 + 1 Thess 4,16
Mange søger Guds ord uden at finde det. Am 8,11-12
De 1.000 år.  Åb 20,2-6
Nådetiden er slut for alle.  Åb 8,5; 22,11
Den undersøgende dom.  Sl 49,8-9 + Dan 7,10 + Matt 12,36

Der er mange, mange flere begivenheder, som kunne nævnes, så vi vil opfordre dig til selv at finde alle dem du kan.
I et af de efterfølgende hæfter vil vi vise dig hvordan vi har placeret de forskellige begivenheder vi her har nævnt i forhold til hinanden. Til den sidste metode vi vil fortælle dig om i dette hæfte, vil vi anbefale dig at lave et skema, med følgende overskrifter.

SKRIFTSTED . BOGSTAVELIG . SYMBOLSK . ER SKET . SKER NU . VIL SKE

I dette eksempel vil vi bruge nogle vers fra Matt. kapitel 24. Her sætter vi blot et kryds i de felter, vi mener er rigtige. Der kan godt være kryds i flere forskellige felter, ud for den samme begivenhed.

SKRIFTSTED       BOGSTAV   -   SYMB   -   ER SKET   -   SKER NU   -   VIL SKE

20. Flugt om vinteren    X                                         X                                              X
20. Flugt på en sabbat   X                                         X                                              X
21. Stor trængselstid     X                                                                                          X
22. Afkortedes               X                                                                                          X
29. Solen formørkes      X                                                                                          X

Prøv selv at se på de øvrige vers i dette kapitel.
Når du på denne måde studerer Guds ord, vil du finde mange interessante ting som du måske slet ikke har tænkt på. En af de ting vi fandt ud af er, at ordet "de kristne" er en fællesbetegnelse for alle dem der enten, på den ene eller anden måde tror på Gud. De der virkelig har overgivet sig helt og fuldt til Kristus, bliver til de udvalgte, de hellige og andre lignende betegnelser. Når du finder alle de skriftsteder frem der taler om fårene, Guds folk, de udvalgte, de hellige og de andre udtryk der bruges om dem, der HAR overgivet sig til Kristus, vil du se at de har forskellige opgaver i Guds vingård, hvilket jo er i fuld overensstemmelse med Jesu ord om at vi er grene på vintræet. 
Nogle har den opfattelse, at de forskellige grene er de forskellige trossamfund, men når du tager din bibelordbog og grundigt undersøger dette, vil du se at det ikke er det der menes med denne lignelse. Vi er ikke alle den samme gren, men vi tilhører alle Kristus. Joh 15,5  Paulus uddyber dette, idet han taler om at vi har fået forskellige evner og opgaver. 1 Kor 12,12-31 + Ef 4,11  Prøv med dette i tankerne, at se på de syv menigheder der er omtalt i Åbenbaringens bog kapitel 2 og 3. Vi er overbevist om, du ved en grundig gennemgang, af disse syv menigheder, hvor du ser på alle de skriftsteder der taler om det samme, vil finde, at de teorier som nogle trossamfund har, om at den kristne menighed er i forskellige tidsperioder, ikke holder.
Vi har nævnt det før, men vi kan ikke lade være med at sige det igen. For at kunne studere Guds ord i dybden, således som det er nødvendigt for at kunne gennemskue Satans snedige bedrag og dermed også for at kunne bestå i tiden der er foran os, er det en uomgængelig nødvendighed med en virkelig god og omfattende Bibelordbog. Vi ved godt at en Bibelordbog er MEGET dyr, men er din frelse ikke det værd? Et Bibelstudium, uden en god Bibelordbog, er som et hammerhoved uden skaft.
Hvis du kan læse engelsk, er der mulighed for at købe nogle MEGET GODE OG OMFATTENDE Bibelordbøger på engelsk, de er væsentlig bedre og billigere end dem der kan købes på dansk. Det gælder både i bogform og til computeren. En af de engelske Bibelordbøger vi har brugt meget, især inden vi fik Bibelen ind på vor computer, er "The new Strong's exhaustive concordance of the Bible".
Hvilken Bibeloversættelse du bruger ved jeg ikke, men du kan frit bruge den oversættelse, du synes bedst om.
DE ER ALLE GUDS ORD!
Når det er sagt, er der et par ting vi gerne vil henlede din opmærksomhed på. ALLE oversættelser ER oversat af personer der har en forudfattet opfattelse af, hvordan de ting der er omtalt i Bibelen skal forstås. Valg af Bibeloversættelse, hænger MEGET NØJE sammen med ens personlige indstilling til evangeliet, til Kristus og til de budskaber Bibelen har til os. MEN når man bliver i DEN SAMME oversættelse, og SAMMENLIGNER de forskellige skriftsteder der taler om de samme ting med hinanden, så har det ikke nogen betydning, hvilken oversættelse du bruger. Der hvor det får en betydning er!

1>> Når man for at fortolke eller udlægge en tekst, IKKE sammenligner med andre steder hvor der er tale om det samme.
2>> Når man i sin tolkning springer fra den ene oversættelse til den anden.

Vi vil på INGEN MÅDE opfordre dig til at skifte oversættelse, du skal bruge den du synes bedst om. Men du må ikke tro at den ene oversættelse er MERE Guds ord end den anden. En sådan opfattelse ER MEGET FORKERT, og nærmer sig efter vor opfattelse gudsbespottelse.

Mange har den opfattelse at Jehovas Vidners oversættelse, ikke er en oversættelse man kan bruge, hvilket er MEGET FORKERT, den er fuldt ud lige så meget Guds ord og lige så rigtig, som den nye danske 1992 oversættelse, den gamle 1931 og 1948 oversættelse, hverdagsdansk eller en hvilken som helst anden oversættelse. Der kan godt være ord og udtryk, som vi ikke bryder os om, men det er der også i alle andre oversættelser. Her har vi blot vænnet os til dem.
(Jeg kan i denne forbindelse nævne, at "Bibel-skolen" har udgivet en lille bog, hvori der er en sammenligning af 10 forskellige danske oversættelser af Det Ny Testamente.)
Du kan finde det sande evangelium, den sande tro, den tro der kan frelse, i ALLE oversættelser. MEN i nogle oversættelser er der større mulighed for en forkert forståelse, end i andre oversættelser.

Der er KUN EEN vej, Jesus Kristus! Jesus sagde til ham:
"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh 14,6

Det er ikke nok vi tror på Jesus, når det er menneskers teorier og lærdomme der styrer vort liv.
Dette folk ærer mig med læberene, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud." Matt 15,8-9

Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren. Jer 17,5

Det var ikke blot Jesus, der advarede os imod at tro på menne- sker, men også disciplene og apostlene. Apg 2,29 + 1 Kor 2,5 + Kol 2,8

Mange trossamfund har den opfattelse at Åbenbaringens bog er en mystisk og uforståelig bog, som vi ikke skal beskæftige os med. Det er rigtig at der står mange mystiske og uforståelige ting i Åbenbaringens bog, men årsagen til at det blev skrevet på denne måde er at det ikke skulle kunne forstås før tiden var inde.  Dam 12,4 og 9-10  Nu ER forseglingen brudt. Nu ER det en åben bog som kan og skal forstås af alle de der ønsker at bestå i den sidste kamp.
I dag er der ikke noget der er skjult
Es 46,9-10 + Matt 10,26 + Mark 4,22 + Luk 8,17 + Am 3,7  for de der under bøn, oprigtigt ønsker at forstå Guds ord.  Jer 29,13 + Matt 7,8  Vi har stadig mulighed for at studere Guds ord under gode og fredelige forhold. Ingen af os ved, hvor længe vi endnu kan gøre dette. Lad os derfor bruge de kostbare timer, vi endnu har til studium af Guds ord, således at vi ved Guds hjælp bliver i stand til, at gennemskue Satans snedige bedrag,  Matt 24,24 + 2 Thess 2,8-9  således at vi ikke mangler olie, men er rede til at bestå i dommen.
Matt 25,13 og 19 og 31-32
Mange vil komme til at erfare sandheden i Amos og Ordsp , men da vil det for altid være for sent.
Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. Am 8,11-12

Når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren. De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning. Ordsp 1,27-30


Kære Ven! lad det ikke være dig, disse vers gælder.
Som ung, var skakspillet en af mine meget store interesser. Jeg var med når der blev spillet store turneringer, ikke i toppen men i bunden. Ved de store turneringer er der mange forskellige klasser, alt efter hvor god en skakspiller man er. Den bedste klasse, er den hvor de der spiller på landsholdet er. Jeg spillede i den modsatte ende, det vil sige i den klasse, hvor de dårligste spillere var. Selv om jeg havde spillet skak i flere år, og læst flere skakbøger, var jeg stadig en meget dårlig skakspiller.
På et tidspunkt flyttede jeg til København og formanden i den skakklub jeg dér kom til at spille i, var en meget klog mand, en dag fortalte han mig at han havde indtryk af, at jeg gerne ville blive en bedre skakspiller, og det havde han fuldstændig ret i. "Det bliver du aldrig," sagde han, "så længe du kun spiller mod dem du kan vinde over. For at blive en bedre skakspiller skal du have en modstander du ikke kan vinde over, og så lære af de ting han gør og de fejl - dumheder, du selv gør.
Tænk på et træ, hvis det altid bliver beskyttet mod blæst, regn, sne og dårligt vejr, vil det blive et meget svagt træ, og første gang det bliver udsat for prøvelser vil det enten brække midt over eller blive rykket op med rod. Hvis du vil have et godt og stærkt træ, skal du ikke beskytte det, men udsætte det for prøvelser, så vil det også blive stående, selv om der kommer en meget stærk storm. Hvis du vil blive en god skakspiller, så lad være med at beskytte dig selv mod de stærkere spillere, søg derimod hele tiden at komme til at spille med en der er bedre end dig selv, det vil betyde at du taber næsten alle de kampe du spiller, men tænk så på, du er blandt venner her i klubben, og vi er alle her for at hjælpe hinanden til at blive bedre skakspillere, og tænk også på, du bliver stærkere, og når så den virkelige prøve skal stå, ja så er du beredt.
Jeg tænkte meget på det han havde sagt til mig, men der var bare et stort problem, - jeg kunne ikke lide at tabe, - og hvis jeg skulle følge hans råd, ja så var det jo netop det jeg skulle stræbe efter.
Den første tid var meget svær, jeg tabte hele tiden, men opmuntret af min formand fortsatte jeg, - med at tabe. Årene gik og jeg tabte stadig, men den gruppe af spillere i klubben jeg kunne vinde over var blevet meget større, og de jeg stadig ikke kunne klare, var efterhånden skrumpet ind, og det var lige før at jeg kunne komme med på klubholdet som reserve, og det var for mig et stort skridt i den rigtige retning.
Nu skete der så det, at der kom en dejlig pige ind i mit liv, Esther, som jeg senere blev gift med, hun tog efterhånden mere og mere af min tid, så det var efterhånden ikke ret meget jeg kom i skakklubben. Ved siden af Esther havde jeg også fået en ny MEGET STOR interesse, Bibelstudium. Guds ord åbnede sig mere og mere for mig, og jeg fik nu kendskab til en vidunderlig verden, jeg aldrig før havde kendt.
En aften hvor Esther var på arbejde, tog jeg så igen ind til skakklubben, men det var ikke en almindelig klubaften, for min klub skulle spille mod Københavns stærkeste klub, en klub der havde flere landsholds- spillere på deres hold, vi havde kun én landsholdsspiller, så vi forventede et stort nederlag, men som klubformanden sagde, det er det vi lærer mest af.
Nu er det således, at der normalt er syv spillere på et hold, og de er fordelt på den måde at de to stærkeste spillere, spiller mod hinanden, derefter de næststærkeste og sådan nedefter, de to der spiller ved syvende bræt er de to svageste spillere på holdet.
Ved hvert brædt, er der et dobbelt ur, som virker på den måde at det kun er det ene ur der går, det der tilhører den spiller, hvis tur det er til at trække. Hver spiller har lige meget tid 2½ time til de første 45 træk. Reglerne ved turneringer er således, at det første træk skal foretages inden der er gået en halv time. En af vore spillere, ham der skulle spille ved bræt nr to, var ikke kommet da spillet begyndte, og hans ur blev sat i gang, 29 minutter senere var han stadig ikke kommet, og om ét minut havde vi tabt kampen på tid, ved dette brædt. Vi forventede at tabe ved dette bræt alligevel, da modstanderen var en af de gode landsholdsspillere, men at tabe på tid, er en meget dum måde at tabe på, så formanden kom hen til mig og bad mig om at tage plads ved brædt nummer to, og spille mod denne landsholdsspiller, det nægtede jeg, for der var andre spillere fra vores klub, der ligesom jeg, blot var der for at se på. "Vore reserver er heller ikke kommet", sagde formanden til mig, "så vi taber den kamp alligevel, sæt du dig nu hen og se hvad du kan få ud af det".
JEG VANDT!
Jeg vandt over en af landsholdets stærkeste spillere, en sejer som hverken jeg eller nogen anden havde turdet håbe på. Alle de hundredvis af kampe, jeg gennem de sidste 5 år havde tabt, - siden den aften hvor formanden havde sagt til mig - "søg at komme til at spille med dem du ved du ikke kan vinde over, så vil du være beredt når det virkelig gælder," fik jeg nu min belønning for.
Denne sætning har jeg set for mig gennem de 30 år der er gået siden. Nu er den blot blevet ændret en lille smule, således at den nu lyder. SØG AT KOMME I KONTAKT MED DE PERSONER I MENIGHEDEN DER KAN STILLE DIG SPØRGSMÅL ANGÅENDE DIN TRO, SPØRGSMÅL SOM DU IKKE KAN BESVARE. Søg dem der virkelig kan sætte dig til vægs og trænge dig op i et hjørne, for så vil du være meget bedre beredt, den dag det virkelig gælder.

Det er ikke rart når der bliver stillet spørgsmål man ikke kan besvare. Især ikke, hvis det er spørgsmål man ved man burde kunne besvare. Det er ikke rart at sidde der i studiegruppen som en dumrian, og føle man bliver til grin for øjnene af hele menigheden. Disse situationer har medført, at nogle der engang kom i menigheden nu ikke kommer mere, - derfor har man i dag i mange menigheder, vedtaget at der IKKE må stilles spørgsmål direkte til en bestemt person, og at de spørgsmål der stilles skal kunne besvares af alle, også dem der ikke kender ret meget til Guds ord.
I nogle trossamfund er man endog gået så vidt, at der slet ikke bliver stillet spørgsmål.
Vi er i dag åndelige dværge, men med de muligheder, de evner og den frihed vi har her i landet, burde vi i stedet være åndelige kæmper. Guds ord lyder til os i dag.

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, Åb 3,17

Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner. Hos 4,6

Vi har det ligesom kejseren, i H. C. Andersens historie om "Kejserens nye klæder", vi tror vi er påklædt, men i virkeligheden er vi nøgne. Det vi har brug for, er at komme i kontakt med nogle som kan stille os spørgsmål, svære spørgsmål, spørgs- mål som virkelig viser vor tilstand. Der er ikke megen tid tilbage, vi er ligesom mange skakspillere, i tidnød. Ingen af os ved hvor meget tid vi har tilbage. Lad os, medens vi endnu kan, vende vort blik mod Jesus.

Vend dit blik imod Jesus,
mod ham, som på Golgata led,
og al verdens larm vil forstumme brat,
og din sjæl finde hvile og fred.

Vend dit blik imod Jesus,
mod ham, som fra hvælvingen stor
taler trofasthed i sit tavse sprog
til hver sjæl, som på himmelen tror.

Vend dit blik imod Jesus,
mod ham, som hver lilje har skabt -
han i kærlighed vil gi' hjertefred
til hver sjæl, som Guds glæde har tabt,

Vend dit blik imod Jesus,
mod ham, som kan skabe på ny.
Som et frø i jord vokser livets ord
i hver sjæl, som i ham finder ly.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på   www.bibel-skolen.comMatt 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?

Matt 25,11-12 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Luk 13,25 Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! - så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra.

 Tilbage til tekstenEz 4,14 Men jeg sagde: "Ak, Gud Herre! Jeg har aldrig været uren. Fra min ungdom og til nu har jeg hverken spist selvdøde eller sønderrevne dyr, og jeg har aldrig smagt urent kød."

 Tilbage til teksten

2Mos 25,21 Du skal lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.

 Tilbage til teksten

Dan 3,7 Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde opstillet.

Matt 27,22 Pilatus spurgte dem: "Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?" De sagde alle: "Han skal korsfæstes!"

Åb 13,12 Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.

Åb 13,16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,

Åb 18,23 lampens lys ikke skinne i dig mere, og brudgoms og bruds stemme ikke høres i dig mere. For dine købmænd var jordens stormænd, af din trolddom blev alle folkeslag forført.

 Tilbage til tekstenÅb 15,4 Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare.

 Tilbage til tekstenJoh 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Åb 14,6 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,

 Tilbage til teksten
Jer 29,13 Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

 Tilbage til teksten

Dan 7,15 Jeg, Daniel, blev grebet af uro over dette, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel.

 Tilbage til teksten
Dan 7,16 Jeg gik hen til en af dem, som stod der, og bad ham om den rette forklaring på alt dette; han gav mig tydningen:

Dan 7,19 Så ønskede jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskelligt fra alle de andre, det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberkløer, og som åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne,

 Tilbage til teksten

Dan 4,16 Daniel, som havde fået navnet Beltshassar, stod et øjeblik forfærdet, og hans tanker slog ham med rædsel. Så sagde kongen: "Beltshassar, lad ikke drømmen og dens tydning slå dig med rædsel." Men Beltshassar svarede: "Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens tydning dine modstandere!

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Dan 12,7 Så hørte jeg manden, der var iført en linneddragt, og som svævede over flodens vand, sværge ved ham, som lever evigt, idet han løftede begge hænder mod himlen: "Én tid, to tider og en halv tid! Når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op."

 Tilbage til tekstenMatt 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Jon 2,1 Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter.

 Tilbage til teksten


Åb 20,2-6 Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år.

 Tilbage til teksten
Dan 12,1 På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.

Matt 24,21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.

Mark 13,19 For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.

 Tilbage til teksten


Åb 11,3-14 Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i tre og en halv dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden." Men efter de tre og en halv dags forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem: "Kom herop!" Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker; og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet ve er forbi. Snart kommer det tredje ve.

 Tilbage til teksten

Åb 9,5 De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske.

 Tilbage til teksten1Kor 15,55 Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?

1Thess 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.

 Tilbage til tekstenAm 8,11-12 Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.

 Tilbage til tekstenÅb 20,2-6 Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år.

 Tilbage til teksten
Åb 8,5 Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv.

Åb 22,11 Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges."

 Tilbage til teksten

Sl 49,8-9 Ingen kan dog købe en broder fri eller betale Gud løsepenge for ham. Løsesummen for deres liv er så høj, at man må opgive det for altid. -

Dan 7,10 En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja titusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet.

Matt 12,36 Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt.

 Tilbage til teksten

Joh 15,5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.

 Tilbage til teksten

1Kor 12,12-31 For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: "Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet," er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: "Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet," er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden: "Jeg har ikke brug for dig," eller hovedet til fødderne: "Jeg har ikke brug for jer." Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed; de andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle? Eller profeter? Eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Men stræb efter de største nådegaver! Og jeg vil også vise jer en langt bedre vej.

Ef 4,11 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere

 Tilbage til teksten


Apg 2,29 Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag.

1Kor 2,5 for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Kol 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

 Tilbage til tekstenDan 12,4 Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.

Dan 12,9-10 Han svarede: "Gå bort, Daniel, ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden. Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.

 Tilbage til tekstenEs 46,9-10 Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

Matt 10,26 Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt.

Mark 4,22 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset.

Luk 8,17 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset.

Am 3,7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

 Tilbage til teksten

Jer 29,13 Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Matt 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

 Tilbage til tekstenMatt 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

2Thess 2,8-9 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

 Tilbage til tekstenMatt 25,13 Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Matt 25,19 Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem.

Matt 25,31-32 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

 Tilbage til teksten