»<MEF 132/1> I det første århundrede af den kristne tidsalder var Korint en af de førende byer, ikke blot i Grækenland, men i verden. Dens gader myldrede af grækere, jøder og romere samt tilrejsende fra alle lande, som alle var ivrigt optaget af forretninger eller fornøjelser. Da den var et vigtigt handelsknudepunkt, der lå bekvemt for alle dele af det romerske rige, ville det være af største betydning, hvis man her kunne vække folket til at tage mod Gud og hans sandhed.

»<MEF 132/2> Blandt de jøder, der havde taget ophold i Korint, var Akvila og Priskilla, der senere blev kendt som trofaste arbejdere for Kristus. Da Paulus lærte disse menneskers karakter at kende, "blev han hos dem."

»<MEF 132/3> Lige fra begyndelsen af sin virksomhed i denne færdselsåre for rejselivet mødte Paulus alvorlige hindringer for gennemførelsen af sit arbejde. Byen var næsten fuldstændig henfalden til afgudsdyrkelse. Afrodite var deres yndlingsgudinde, og mange demoraliserende skikke og ceremonier stod i forbindelse med Afrodite-dyrkelsen. Selv blandt hedningerne havde korinterne gjort sig bemærket ved deres grove umoralskhed. Tilsyneladende interesserede de sig ikke for meget andet end øjeblikkets glæder og forlystelser.

»<MEF 132/4> Da apostlen prædikede evangeliet i Korint, benyttede han en anden fremgangsmåde end den, han havde anvendt i Athen. Dengang han var der, havde han søgt at indstille sin taleform efter tilhørernes smag; han havde mødt logik med logik, videnskab med videnskab og filosofi med filosofi. Når han tænkte på den tid, der var brugt på denne måde, og gjorde sig klart, at hans lære kun havde båret ringe frugt i Athen, besluttede han at følge en anden arbejdsplan i Korint under sine bestræbelser for at fange de letsindiges og ligegyldiges opmærksomhed. Han bestemte sig til at undgå indviklede argumenter og diskussioner og blandt korinterne "ikke at ville vide af noget andet ... end Jesus Kristus og det som korsfæstet." Han ville prædike for dem, "ikke ved visdoms overtalende ord, men ved Ånds og krafts bevis." 1Kor 2,2. og 4.

»<MEF 132/5> Jesus, som Paulus ville forkynde for grækerne i Korint, var en jøde af ringe byrd og opvokset i en by, der var almindelig kendt for sin ugudelighed. Hans eget folk havde forkastet ham og til sidst ladet ham korsfæste som en forbryder. Grækerne mente, at det var nødvendigt at højne menneskeslægten; men de betragtede studiet af filosofi og videnskab som det eneste middel til at opnå sand højnelse og værdighed. Kunne Paulus nu få dem til at mene, at troen på denne ukendte jøde kunne højne og forædle hele ens væsen?

»<MEF 133/1> For de mange mennesker, der lever i nutiden, står korset på Golgata omgivet af hellige minder. Korsfæstelsesbegivenheden vækker hellige tankeforbindelser. Men dengang Paulus levede, blev korset betragtet med en blanding af afsky og skræk. At fremstille en mand, der havde lidt døden på et kors, som menneskehedens Frelser, ville ganske naturligt virke latterligt og vække modstand.

»<MEF 133/2> Paulus vidste godt, hvordan hans budskab ville blive modtaget af både jøderne og grækerne i Korint! "Vi prædiker Kristus som korsfæstet," erkendte han, "for jøder en forargelse og for hedninger en dårskab." 1Kor 1,23. Blandt de jødiske tilhørere var der mange, der ville harmes over det budskab, han nu ville forkynde. Efter grækernes opfattelse ville hans ord lyde urimelige og tåbelige. Han ville blive betragtet som sindssyg, når han prøvede at bevise, at korset kunne have nogen som helst forbindelse med menneskeslægtens frelse.

»<MEF 133/3> Men for Paulus var korset det eneste, der virkelig betød noget. Lige siden dengang han blev standset under sin forfølgelse af den korsfæstede nazaræers disciple, var han aldrig holdt op med at ophøje korset. Dengang var der blevet skænket ham en åbenbaring af Guds grænseløse kærlighed, sådan som den havde åbenbaret sig ved Kristi død, og der var sket en forunderlig omskabelse af hans liv, hvorved alle hans planer og formål var kommet i samklang med Himmelen. Fra denne stund var han blevet et nyt menneske i Kristus. Han vidste af personlig erfaring, at når en synder møder Faderens kærlighed, som han gør det ved at se, hvordan Gud ofrede sin Søn, og indordner sig under den guddommelige vilje, så sker der en sindsforandring, og fra det øjeblik er Kristus alt i alle.

»<MEF 133/4> Da Paulus blev omvendt, opfyldtes han af et brændende ønske om at hjælpe sine medmennesker til at betragte Jesus fra Nazaret som den levende Guds Søn, der er mægtig til at forvandle og frelse. Fra den tid var hans liv helt og fuldt viet til bestræbelsen for at skildre den korsfæstedes kærlighed og magt. I Paulus store, kærlige hjerte var der plads til alle slags mennesker. Han siger: "Både til grækere og barbarer, både til vise og uforstandige står jeg i gæld." Rom 1,14. Fremdriften og drivkraften i hans handlemåde var kærlighed til ærens Konge, som han så ubarmhjertigt havde forfulgt i hans tjeneres skikkelse. Hvis hans iver for at følge pligtens vej nogensinde slappedes, var et blik på korset og den forunderlige kærlighed, som åbenbarede sig dér, nok til at få ham til at "binde op om sit sinds lænder" og haste fremad på selvfornægtelsens vej.

»<MEF 133/5> Man kan se apostlen for sig, mens han prædiker i synagogen i Korint og forklarer Moses og profeternes skrifter, idet han fører sine tilhørere helt frem til den forjættede Messias komme! Man kan høre ham klarlægge Frelserens gerning som ypperstepræst for menneskeheden, han, der ved at ofre sit eget liv skulle skaffe forsoning én gang for alle og derefter udrette sin tjeneste i den himmelske helligdom. Paulus tilhørere måtte forstå, at den Messias, hvis komme de havde set hen til, allerede var kommen: at hans død var virkeliggørelsen af alle offerhandlingerne, og at hans tjeneste i den himmelske helligdom var den store begivenhed, der kastede sin skygge tilbage og klarlagde betydningen af det jødiske præsteskabs tjeneste.

»<MEF 134/1> Paulus "vidnede for jøderne, at Jesus er Kristus." Ud fra de gammeltestamentlige skrifter viste han dem, at efter profetierne og alle jøders forventning skulle Messias være af Abrahams og Davids slægt; derefter påviste han, at Jesus nedstammede fra patriarken Abraham gennem den kongelige salmedigter. Han oplæste profeternes vidnesbyrd om den forjættede Messias væsen og gerning og om den modtagelse og behandling, han skulle få på jorden; og derpå viste han dem, at alle disse forudsigelser var blevet opfyldt ved Jesus fra Nazarets liv, gerning og død.

»<MEF 134/2> Paulus viste, at Kristus var kommen for allerførst at tilbyde frelse til det folk, som så hen til Messias komme som deres nationale tilværelses fuldendelse og hæder. Men dette folk havde forkastet ham, der ville have bragt dem livet, og havde valgt sig en anden fører, hvis herredømme ville ende med døden. Han forsøgte at indprente sine tilhørere den kendsgerning, at kun omvendelse kunne frelse jødefolket fra den truende tilintetgørelse. Han afslørede deres uvidenhed med hensyn til betydningen af disse skrifter, som de hovmodede sig af fuldt ud at forstå. Han dadlede deres verdslighed, deres kærlighed til rang, titler og ydre pragt og deres umådelige egoisme.

»<MEF 134/3> I Åndens kraft fortalte Paulus historien om sin egen forunderlige omvendelse og om sin tillid til de gammeltestamentlige skrifter, som var gået så fuldstændig i opfyldelse ved Jesus fra Nazaret. Hans ord blev talt med højtidelig alvor, og hans tilhørere kunne ikke undgå at føle, at han af sit ganske hjerte elskede den korsfæstede og opstandne Frelser. De så, at alle hans tanker kredsede om Kristus, at hele hans liv var knyttet til hans Herre. Så betagende var hans tale, at kun de, som var opfyldt af det bitreste had mod den kristne religion, kunne forblive uberørte af den.

»<MEF 134/4> Men jøderne i Korint lukkede øjnene for de beviser, som apostlen fremstillede så klart, og de nægtede at høre på hans henvendelse. Den samme ånd, som havde fået dem til at forkaste Kristus, fyldte dem med vrede og raseri mod hans tjener; og hvis ikke han havde stået under Guds særlige beskyttelse, for at han kunne vedblive med at bringe evangeliet til hedningerne, ville de have gjort ende på hans liv.

»<MEF 134/5> "Men da de stod imod og spottede, rystede han støvet af sine klæder og sagde til dem: "Jeres blod komme over jeres egne hoveder. Jeg er uden skyld; fra nu af vil jeg gå til hedningerne!" Og han gik bort derfra og tog ind hos en gudfrygtig mand ved navn Titius Justus, hvis hus stødte op til synagogen."

»<MEF 134/6> Silas og Timoteus var "kommet ned fra Makedonien" for at hjælpe Paulus, og de arbejdede sammen for hedningerne. Paulus og hans ledsagere prædikede Kristus som den faldne menneskeslægts Frelser for hedningerne, ligesom de havde gjort det for jøderne. Korsets sendebud undgik indviklede og vanskelige forklaringer og dvælede ved verdens Skabers egenskaber, han, som var universets øverste behersker. Med hjerter, der glødede af kærlighed til Faderen og Sønnen, bønfaldt de hedningerne om at lægge mærke til det uendelig store offer, der var bragt for at hjælpe mennesker. De vidste, at hvis de, som længe havde famlet sig frem i hedenskabets mørke, blot kunne få øje på det lys, der strømmede ud fra Golgatas kors, ville de blive draget mod Frelseren. "Og jeg når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig." Joh 12,32.

»<MEF 135/1> Evangeliets forkyndere i Korint forstod den frygtelige fare, der truede de sjæle, som de arbejdede for; og det var i følelsen af det ansvar, der hvilede på dem, at de forkyndte den sandhed, som er i Jesus. Klart, tydeligt og uden vaklen lød deres budskab en duft af livet til liv eller af døden til død! Og ikke blot ved deres ord, men gennem deres daglige liv åbenbaredes evangeliet. Engle samarbejdede med dem, og Guds nåde og kraft viste sig derigennem, at mange blev omvendt. "Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren tilligemed hele sit hus, og mange andre af korinterne, som hørte ordet, troede og lod sig døbe."

»<MEF 135/2> Nu forstærkedes det had, som jøderne altid havde næret overfor apostlene. Krispus omvendelse og dåb virkede ophidsende i stedet for overbevisende på disse hårdnakkede modstandere. De kunne ikke finde argumenter til at modbevise Paulus prædiken, og i mangel af den slags beviser tog de deres tilflugt til bedrag og ondsindede angreb. I deres blinde raseri var ingen ord dem for bitre, intet påfund for lavt til, at de ville benytte dem. De kunne ikke benægte, at Kristus havde gjort mirakler; men de erklærede, at han havde gjort dem ved Satans hjælp; og de hævdede med dristighed, at de undergerninger, der skete ved Paulus, blev udrettet ved hjælp af den samme magt.

»<MEF 135/3> Skønt Paulus gerning til en vis grad lykkedes i Korint, tog den ondskab, han så og hørte i denne lastefulde by, næsten modet fra ham. Den fordærvelse, han var vidne til blandt hedningerne, og den foragt og de krænkelser, han måtte tage imod fra jøderne, voldte ham stor sjælekval. Han tvivlede om, at det var klogt at oprette en menighed af det materiale, som fandtes her.

»<MEF 135/4> Mens han overvejede at forlade byen for at søge til mere lovende egne, og mens han oprigtigt prøvede at forstå, hvad der var hans pligt, viste Herren sig for ham i et syn og sagde: "Frygt ikke, men tal og ti ikke; for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig noget ondt; thi jeg har et talrigt folk i denne by." Paulus forstod dette som en befaling om at blive i Korint og en forsikring om, at Herren ville give forøgelse og vækst til den såede sæd. Styrket og opmuntret fortsatte han sin virksomhed dér med iver og standhaftighed.

»<MEF 135/5> Apostlens virksomhed indskrænkede sig ikke til offentlige prædikener; der fandtes mange, som man ikke på den måde kunne komme i forbindelse med. Han brugte megen tid til husbesøg, hvor han benyttede sig af den fortrolige samtale indenfor hjemmets kreds. Han besøgte de syge og sørgende, trøstede de lidende og støttede dem, som var tyngede. Og gennem alt, hvad han sagde og gjorde, ophøjede han Jesu navn. Således arbejdede han "i svaghed og frygt og megen bæven." 1Kor 2,3. Han bævede for, om hans lære skulle åbenbare et indtryk af noget menneskeligt i stedet for det guddommelige.

»<MEF 136/1> "Dog, visdom taler vi blandt de fuldvoksne," sagde Paulus senere, "men en visdom, der ikke stammer fra denne verden, ej heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt. Nej, vi taler Guds visdom, den hemmelige, skjulte, som Gud før verdensløbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed. Den har ingen af denne verdens herskere kendt; thi hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre; men den er, som der står skrevet:

»<MEF 136/2> "Hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham."

»<MEF 136/3> Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder. Thi hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket, uden menneskets ånd, som er i ham? Således kender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds Ånd. Men vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os, og derom taler vi ikke med ord, lærte af menneskelig visdom, men med ord, lærte af Ånden, idet vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker." 1Kor 2,6-13.

»<MEF 136/4> Paulus var klar over, at hans brugbarhed ikke beroede på ham selv, men på Helligåndens tilstedeværelse, når den ved sin nådige kraft fyldte hans hjerte og fik hver tanke til at indordne sig under Kristus. Han sagde om sig selv: "Altid bærer vi Jesu dødslidelse med os på vort legeme, for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort legeme." 2Kor 4,10. Kristus var midtpunktet i apostlens forkyndelse. "Det er ikke længere mig, der lever," erklærede han, "men Kristus lever i mig." Gal. 2,20.

»<MEF 136/5> Paulus havde veltalenhedens gave. Før sin omvendelse havde han ofte søgt at gøre indtryk på sine tilhørere ved sin strålende talekunst. Men nu lagde han alt dette til side! I stedet for at hengive sig til poetiske beskrivelser og en fantasifuld fremstilling, som kunne behage sanserne og nære indbildningskraften, men som ikke havde berøring med det daglige liv, søgte Paulus ved brugen af et jævnt sprog at bibringe hjertet de sandheder, som har afgørende betydning. En overspændt fremstilling af sandheden, kan bevirke en ekstatisk følelse; men kun alt for ofte giver sandheder, der forkyndes på denne måde, ikke den næring, der behøves for at styrke og befæste den kristne til livets strid. De kæmpende sjæles øjeblikkelige trang og nuværende prøvelser må afhjælpes ved sund, praktisk vejledning i kristendommens fundamentale grundsætninger.

»<MEF 136/6> Paulus forkyndelse i Korint var ikke forgæves. Mange forlod afgudsdyrkelsen for at tjene den levende Gud, og en stor menighed blev oprettet for Kristus. Nogle af de mest udsvævende hedninger lod sig frelse og blev vidnesbyrd om Guds barmhjertighed og Kristi blods kraft til at rense fra al synd.

»<MEF 136/7> Den voksende fremgang, der fulgte Paulus forkyndelse af Kristus, vakte de vantro jøder til mere afgjort modstand. De "rejste sig alle som én mod Paulus og førte ham for domstolen" for Gallio, som dengang var statholder i Akaja. De ventede, at øvrigheden, ligesom ved andre lejligheder, ville gøre fælles sag med dem; og højt og vredt fremkom de med deres anklager mod apostlen, idet de sagde: "Denne mand overtaler folk til at dyrke Gud på en måde, som strider mod loven".

»<MEF 137/1> Den jødiske religion stod under den romerske regerings beskyttelse, og Paulus anklagere mente, at hvis de kunne pådutte ham en beskyldning for at bryde deres religions love, ville han sandsynligvis blive udleveret til dem for at blive forhørt og dømt. De håbede på denne måde at opnå hans død! Men Gallio var en retskaffen mand, og han afslog at lade sig narre af de skinsyge, rænkefulde jøder. Han væmmedes ved deres fanatisme og selvretfærdighed og ville ikke tage hensyn til anklagen. Da Paulus ville tale til sit forsvar, sagde Gallio til ham, at det ikke behøvedes. Derpå vendte han sig til de vrede anklagere og sagde: "Hvis der forelå en retskrænkelse eller grov uorden, jøder! Ville jeg selvfølgelig have taget mod jeres klage. Men gælder det stridsspørgsmål om lære og navne og om den lov, I har, så må det blive jeres egen sag; jeg vil ikke være dommer over den slags ting." Dermed jog han dem bort fra domstolen.

»<MEF 137/2> Både jøder og grækere havde spændt afventet Gallios afgørelse, og hans øjeblikkelige afvisning af sagen som en, der ikke havde noget krav på offentlig interesse, fik jøderne til at trække sig tilbage, både skuffede og vrede. Statholderens bestemte fremgangsmåde ombestemte den larmende hob, der havde støttet jøderne. For første gang under Paulus virksomhed i Europa gik skarerne over på hans side; i statholderens påsyn og uden at han blandede sig i det, overfaldt de den mest fremtrædende af apostlens anklagere. "Så greb de alle fat i synagogeforstanderen Sostenes og slog løs på ham lige foran domstolen; men alt dette tog Gallio sig ikke af." Som følge af alt dette vandt kristendommen en afgørende sejr.

»<MEF 137/3> "Paulus blev der endnu en tid lang." Hvis apostlen på dette tidspunkt var blevet tvunget til at forlade Korint, ville de, der var blevet omvendt til troen, være kommet i en meget farlig stilling. Jøderne ville have prøvet at forfølge den vundne sejr, om muligt til fuldstændig udslettelse af kristendommen i den del af landet.