»<MEF 56/1> Stefanus, den første af de syv diakoner, var fuld af gudsfrygt og inderlig tro. Skønt han var jøde af fødsel, talte han det græske sprog og var velkendt med grækernes skikke og væsen. Derfor fandt han lejlighed til at prædike evangeliet i de græske jøders synagoge. Han gjorde alt for at fremme Kristi sag og forkyndte frimodigt sin tro. Lærde rabbinere og skriftkloge indledte en offentlig diskussion med ham, idet de ventede at vinde en let sejr. "Men de kunne ikke modstå den visdom og den Ånd, hvormed han talte." Ikke blot talte han i Helligåndens kraft, men det fremgik tydeligt, at han havde studeret profetierne og var oplært i alt, hvad der angik loven. Med stor dygtighed forsvarede han de sandheder, som han gjorde sig til talsmand for, og han slog sine modstandere fuldstændig af marken. I ham opfyldtes dette løfte: "Læg jer så på sinde, at I ikke forud skal grunde over, hvordan I skal forsvare jer. Thi jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere skal kunne modstå eller modsige." Luk 21,14-15.

»<MEF 56/2> Da præsterne og rådsherrerne så den kraft, som var over Stefanus prædiken, blev de fulde af bittert had. I stedet for at indrømme rigtigheden af det vidnesbyrd, han aflagde, besluttede de at få ham til at tie ved at lade ham henrette. Ved adskillige lejligheder havde de bestukket de romerske myndigheder til at se gennem fingre med tilfælde, hvor jøderne selv havde taget loven i deres hånd og havde forhørt, dømt og henrettet fanger efter deres eget folks skik. Stefanus fjender var ikke i tvivl om, at de atter kunne slå ind på denne vej uden risiko for sig selv. De besluttede at vove forsøget, og derfor lod de Stefanus gribe og bragte ham for rådet.

»<MEF 56/3> Lærde jøder fra de omliggende lande blev tilkaldt for at kunne modbevise den fængsledes argumenter. Saulus fra Tarsus var til stede og var blandt de førende blandt Stefanus modstandere. Ved hans hjælp kom rabbinernes veltalenhed og logik til at øve tryk på retshandlingen, og folket lod sig overbevise om, at Stefanus prædikede bedrageriske og farlige lærdomme; men i Stefanus mødte han en, som havde den fulde forståelse af Guds formål med at udbrede evangeliet til andre folkeslag.

»<MEF 56/4> Da nu præsterne ikke kunne få bugt med Stefanus klare, rolige visdom, besluttede de at statuere et eksempel på ham, og samtidig med at de således tilfredsstillede deres, hævntørst, ville de ved frygt forhindre andre i at antage denne tro. Der blev lejet falske vidner til at bære vidnesbyrd imod ham om, at de havde hørt ham tale bespotteligt mod templet og loven. Disse vidner erklærede: "Vi har hørt ham sige: denne Jesus fra Nazaret skal nedbryde dette sted og forandre de skikke, som Moses har overleveret os."

»<MEF 57/1> Da Stefanus stod ansigt til ansigt med sine dommere for at svare på anklagen for blasfemi, strålede hans ansigt af et helligt lys, og "alle de, som sad i rådet, stirrede på ham, og hans ansigt var, for dem at se, som en engels ansigt. " Mange af dem, der så dette lys, bævede og tilhyllede deres ansigter, men rådsherrernes stædige vantro og fordom lod sig ikke rokke.

»<MEF 57/2> Da Stefanus blev spurgt, om anklagerne imod ham var sandfærdige, begyndte han sit forsvar med høj og klar stemme, der gav genlyd i retssalen. I ord, der tryllebandt forsamlingen, gav han sig til at berette Guds ejendomsfolks historie. Han udviste en omfattende viden om den jødiske statsordning og dens åndelige fortolkning, som nu var åbenbaret ved Kristus. Han gentog Moses ord, der viste hen til Kristus: "En profet som mig vil Gud lade fremstå for jer, en af jeres brødre; ham skal I høre!" Han klarlagde tydeligt sin egen troskab mod Gud og den jødiske tro, mens han påviste, at den lov, som jøderne stolede på skulle frelse dem, ikke havde magtet at frelse Israel fra afgudsdyrkelse. Han viste forbindelsen mellem Jesus Kristus og hele jødefolkets historie. Han henviste til Salomos opbygning af templet og til både Salomos og Esajas ord: "Dog den Højeste bor ikke i huse, gjort med hænder, men som profeten siger:

»<MEF 57/3> Himlen er min trone og jorden mine fødders skammel. Hvad for et hus vil I bygge mig? siger Herren, eller hvor er stedet, jeg skulle hvile på? Er det ikke min hånd, som har skabt alt dette?"

»<MEF 57/4> Da Stefanus var nået hertil, blev der uro i folkeskaren. Da han satte Kristus i forbindelse med profetierne og talte om templet, som han gjorde, sønderrev præsten i foregiven rædsel sine klæder. Dette var for Stefanus et varsel om, at hans røst snart for stedse ville være bragt til tavshed! Han så den modstand, som mødte hans ord og vidste, at dette ville blive hans sidste vidnesbyrd. Skønt han kun var nået til midten af sin prædiken, brød han brat af.

»<MEF 57/5> Pludselig forlod han den historiske redegørelse, han var midt i, og idet han vendte sig til sine ophidsede dommere, råbte han: "I stivnakkede og uomskårne på hjerter og øren! Altid sætter I jer op imod Helligånden som jeres fædre, således I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? de dræbte dem, som forud forkyndte, at den Retfærdige skulle komme, og hans forrædere og mordere er I blevet. I modtog loven, formidlet ved engle, men I har ikke holdt den!"

»<MEF 57/6> Ved at høre dette, blev præsterne og rådsherrerne ude af sig selv af vrede. Snarere som rovdyr end som menneskelige væsner kastede de sig tænderskærende over Stefanus. Fangen kunne læse sin skæbne i de grusomme ansigter, der omgav ham, men han vaklede ikke. Frygten for at dø var forsvundet! For ham rummede de rasende præster og den ophidsede folkeskare ingen rædsel. Omgivelserne svandt bort fra hans synskreds. For ham stod Himmelens porte åbne, og da han så derind, så han den himmelske herlighed og Kristus, der netop havde rejst sig fra sin trone og var rede til at bistå sin tjener. Triumferende udbrød Stefanus: "Se, jeg skuer Himlene åbne, og Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd."

»<MEF 58/1> Da han beskrev den herlighed, hans øjne hvilede på, var det mere, end hans forfølgere kunne udholde. De tilstoppede deres ører for ikke at høre hans ord og udstødte høje skrig, mens de alle som en stormede ind på ham "og slæbte ham uden for byen." "Så stenede de Stefanus, medens han bad og sagde: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han hen."

»<MEF 58/2> Der var ingen gyldig dom afsagt over Stefanus, men de romerske myndigheder blev bestukket med store pengesummer for ikke at anstille undersøgelser om sagen.

»<MEF 58/3> Stefanus martyrium gjorde dybt indtryk på alle dem, der var vidne til det. Erindringen om Guds segl på hans ansigt og hans ord, som bevægede alle, der hørte dem, blev stående i de tilstedeværendes sind og vidnede om den sandhed, han havde forkyndt. Hans død var et hårdt slag for menigheden, men den virkede til Saulus omvendelse; han kunne ikke udslette erindringen om martyrens tro og standhaftighed og den stråleglans, der havde været over hans ansigt.

»<MEF 58/4> Ved Stefanus domfældelse og død var det, som om Saulus havde været besjælet af en sindssvag nidkærhed. Siden harmedes han over sin egen hemmelige overbevisning om, at Stefanus var blevet æret af Gud netop i det øjeblik, hvor han blev vanæret af mennesker. Saul vedblev med at forfølge Guds menighed, med at jage dens medlemmer, gribe dem i deres huse og overgive dem til præsterne og rådsherrerne til fængsel og død. Hans iver for at gennemføre denne forfølgelse bragte rædsel over de kristne i Jerusalem. De romerske myndigheder gjorde sig ingen særlige anstrengelser for at standse disse grusomheder og hjalp i hemmelighed jøderne for at vinde deres gunst.

»<MEF 58/5> Efter Stefanus død blev Saulus valgt til at være medlem af det jødiske råd som en erkendtlighed for den rolle, han ved denne lejlighed havde spillet. En tid var han et mægtigt redskab i Satans hænder til at fremme hans oprørskhed mod Guds Søn. Men snart skulle denne ubarmhjertige forfølger være i gang med at opbygge den menighed, han nu ville nedbryde. En, som var mægtigere end Satan, havde udvalgt Saulus til at indtage den plads, martyren Stefanus havde haft, til at prædike og lide for sit navn og vidt og bredt udbrede budskabet om frelse ved hans blod.