HVORFOR  VISSE  BØNNER  IKKE  BLIVER  BESVARET

Har du ofte bedt, uden at Gud har besvaret dine bønner? Så må der være noget galt. Kristus sagde: » Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.« Matt. 7,7.

Lad os nu betragte denne sag meget nøje. Kan det tænkes, at du ikke opfylder de betingelser, som Himmelen stiller?

Her er der flere ting at tage i betragtning.

Vi skal for det første udvise tro. Skriften siger: »Alt, hvad I beder og bønfalder om - tro, at I har fået det, så skal I få det.« Mark. 11,24.

»Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.« Hebr. 11,6.

Det kræves også, at vi er rene i åndelig henseende. David skrev: »Havde jeg tænkt på ord i mit hjerte, da havde Herren ej hørt.« Sl. 66,18.

Synden skiller os fra Gud. »Se, for kort til at frelse er ej Herrens arm, hans øre er ikke for sløvt til at høre. Eders brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders synder skjuler hans åsyn for jer, så han ikke hører.« Es. 59,1-2.

Det tredje punkt er meget, meget vigtigt. Vi skal bede i overensstemmelse med Guds vilje. Han kan se enden fra begyndelsen. »Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: 'Mit råd står fast, jeg fuldbyrder al min vilje.'« Es. 46,9-10.

Han ved, hvad der er bedst for os, og han lader kun det ske, som er til vort bedste. »Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham?« Rom. 8,32.

Som punkt fire vil vi nævne, at når vi søger hjælp og vejledning hos Herren, skal vi være villige til at rette os efter ham. Vi kan ikke forvente, at han vil udøse sine velsignelser over mennesker, som med vilje ignorerer ham. Der står, at »den, der vender sit øre fra loven, endog hans bøn er en gru.« Ordsp. 28,9. Hvis vi er lydige og gør hans vilje, behøver vi ikke at frygte, »og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt.« 1 Joh. 3,22. Det er ikke svært at forstå disse krav. I forholdet til vore medmennesker stiller vi også ofte visse betingelser, før vi hjælper dem eller betror dem et ansvar. Gud ved, at det er nødvendigt, at mennesket opfylder visse krav, for at det kan gøre den bedst mulige brug af besvarede bønner.

Er dine bønner ikke blevet besvaret?

Der er måske en årsag til det. Hvis du opfylder betingelserne, vil Gud gøre sit for at opfylde dette løfte: »Enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op.« Matt. 7,8.

Hvad skal vi nu bede om? Vi trænger måske allermest til synds tilgivelse og åndelig renselse. Gud lover os begge dele. »Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« 1 Joh. 1,9. »Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld.« Es. 1,18.

Vi trænger måske også til at bede om visdom, så vi kan forstå Guds vilje. »Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet.« Jak. 1,5.

Vi kan også bede om at få dækket vore timelige fornødenheder, vort daglige brød. Gud ved, at hans børn behøver mad, tøj og et sted at bo, og han vil give os dette, når vi beder ham om det. »Giv os i dag vort daglige brød.« Matt. 6,11. Salmisten stolede på, at Gud hører den nødstedtes råb. »Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans afkom tigge sit brød.« Sl. 37,25.

Vi bør også bede for de syge. Mangen en mand har rejst sig fra dødslejet, når Guds kraft gennemstrømmede hans legeme som følge af bøn. Apostlen Jakob siger: »Så vi I troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, skal det tilgives ham.« Jak. 5,15.

Vi kan også bede om beskyttelse. Løfterne i den 91. Salme vil blive opfyldt lige så fuldt i dag, som da Salmisten skrev dem. »Den, der sidder i den Højestes skjul og dvæler i den Almægtiges skygge, siger til Herren: Min tilflugt, min klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler.« Sl. 91,1-2.

Vi bør bede om, at mennesker, som trænger til hjælp, må få deres åndelige behov dækket. »Bed for hverandre,« siger apostlen Jakob, for »en retfærdiges bøn har en mægtigt virkende kraft.« Jak. 5,16.

Vi skal også bede for vore venner, for når vi gør det, hjælper vi dem, og vi får selv en velsignelse. Det erfarede Job. »Og Herren vendte Jobs skæbne, da han gik i forbøn for sine venner.« Job 42,10.

De mænd, som styrer landet, trænger også til vor støtte og vore bønner. »Enhver skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud.« Rom. 13,1. Nationernes ledere trænger i høj grad til vore bønner i disse urolige tider.

Vi skal også bede for de mennesker, som har tabt modet, selvom vi ikke kender dem. Gud vil besvare både de bønner, som vi beder for de fremmede, og de bønner, som vi beder for os selv. Kristus sagde: »Alt, hvad I beder om i jeres bøn, det skal I få, hvis I tror.« Matt. 21,22.